Voor optimaal gebruik van de website raden wij u aan Chrome of Firefox te gebruiken.

Ik snap het

Leefbaarheid

Heiloo is aantrekkelijk om te wonen, te werken en te leven. Wij zijn trots op een dorp dat leeft, dat groeit en bloeit. En hoe lastig het soms ook is, HEILOO-2000 vindt het bij haar politieke werk belangrijk het welbevinden van álle inwoners voorop te stellen.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid gaat voor ons verder dan mobiliteit en verkeer. Wij zien bij bereikbaarheid ook ruimte voor ambities, mogelijkheden, keuzes en het contact tussen gemeente en burger en de samenwerking met buurgemeenten en instanties.

Geborgenheid

Geborgenheid; het gevoel van vertrouwen, gerustheid en veiligheid. Maar geborgenheid gaat volgens ons ook over waardering, menselijke warmte, het zorgen voor elkaar en het behouden van voorzieningen in Heiloo.

Facebook

Coalitievorming

HEILOO-2000 leest verschillende berichten over de procedure van de totstandkoming van een coalitie en heeft toch de behoefte om even een paar zaken toe te lichten.

Ten eerste zijn wij van mening dat op basis van de uitslag van de verkiezingen en de uitstekende samenwerking in de afgelopen periode een voortzetting van de coalitie met wederom de VVD en CDA voor de hand ligt. Er is volledig vertrouwen in elkaar.

Niettemin hebben wij overwogen om andere partijen te betrekken bij de coalitievorming om een breder draagvlak in de Raad te creëren.

Terugkijkend op de afgelopen periode en het acteren in de Raad van de fractievoorzitter van D’66, dat verre van democratisch en constructief was, heeft ons doen besluiten om geen coalitie te vormen met D’66.
Met name het weglopen van de volledige fractie tijdens de behandeling van het Verkeersplan deed voor ons de deur dicht.
Daarbij kwam de
eerdere mededeling van de fractievoorzitter van D’66 dat het acteren van de fractievoorzitter van D’66 in de Raad niet zal veranderen, sterker nog, als het aan hem ligt nog zal verergeren, gaf en geeft bij ons geen vertrouwen in een constructieve samenwerking.
Nu de andere partijen zich hebben aangesloten bij de opstelling van D’66 en alleen maar willen praten als groep onder een onafhankelijk voorzitter (wie dat ook moge zijn), zien wij geen heil in een verbreding van de coalitie.

HEILOO-2000, VVD en CDA hebben aangegeven in te zetten op een breed gedragen coalitieprogramma. Natuurlijk zijn wij hier direct mee aan de slag gegaan. Vele maatschappelijke instellingen worden betrokken bij de totstandkoming van het coalitieprogramma en de gesprekken hebben tot plezierige contacten geleid.

Dat onze uitnodiging aan de oppositie om op 7 april aan te schuiven en zo te komen tot een raadsbreed coalitieprogramma werd afgeslagen, dat is jammer te noemen. Een gemiste kans.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vanavond afscheid genomen van onze raadsleden Jan Valkering en Cor de Boer. Mooie afscheidswoorden van onze fractievoorzitter Corrie Konijn.Jan en Cor bedankt voor jullie inzet en inbreng. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Persbericht

HEILOO-2000, VVD en CDA: Stabiliteit, voortgang en draagvlak
HEILOO-2000, VVD en CDA richten zich op voortzetting van de succesvolle coalitie van de afgelopen vier jaar, maar willen tevens ruimte voor inbreng bieden teneinde de grote thema’s in de komende periode aan te pakken.”De verkiezingsuitslag, het bestendigde vertrouwen en de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen periode zijn daarbij de belangrijkste overwegingen. Daarnaast zijn er veel inhoudelijke overeenkomsten”, aldus Fred Dellemijn, Rob Opdam en Elly Beens, de huidige wethouders en lijsttrekkers.
De komende jaren staan er belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke agenda, zoals de implementatie van de nieuwe Omgevingswet, het sociaal domein, de uitvoering van het verkeersplan, groei van woningbouw en een verdere verduurzaming (inclusief de energietransitie).
HEILOO-2000, VVD en CDA hebben daarom het voornemen een zo breed mogelijk gedragen collegeprogramma op te stellen. “De afgelopen periode was er vaak sprake van felle confrontatie, terwijl de standpunten in veel gevallen niet eens zo heel ver uit elkaar lagen”, vervolgt Dellemijn, “om die reden willen wij alle politieke partijen de ruimte bieden hun inbreng te geven, want uiteindelijk moeten de overeenkomsten leidend zijn en niet de tegenstellingen”.”Het vooraf creëren van overeenstemming en draagvlak werkt vaak beter”, aldus de coalitiegenoten. “Hiertoe willen wij snel onze ambities presenteren en de overige partijen in de Raad vragen om hun inbreng. Voorafgaand daaraan willen wij ook een aantal maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Heiloo Energie, consulteren. Hun inhoudelijke kennis en inbreng zien wij eveneens als zeer waardevol”.De nieuwe coalitie streeft ernaar het brede collegeprogramma in de raadsvergadering van 14 mei te presenteren.

Gezamenlijk bericht van HEILOO-2000, VVD en CDA
... See MoreSee Less

View on Facebook

Laatste nieuws

Wist u dat u als inwoner van Heiloo gebruik kunt maken van ons “Spreekuur”.
Voorafgaande aan onze fractievergaderingen kunt u zaken met ons bespreken die u als inwoner van Heiloo bezighoudt. Die kunnen gaan over algemeen gemeentelijk beleid, over onderwerpen die met uw wijk of omgeving te maken hebben, maar ook zaken die u persoonlijk treffen.
Graag vooraf even u komst melden aan Rob Levie T. 0654901626 of rob.levie@heiloo-2000.nl
Zie hieronder het schema van de vergaderingen. U bent van harte welkom.

Bestuurlijke agenda