Vereniging

HEILOO-2000 voor, door en met u.

 

Taak van het bestuur van de vereniging is enerzijds het behouden en onderhouden van de kernwaarden en ideologie van de partij. Dat waar de partij voor staat. Anderzijds heeft het bestuur ook een aantal formele taken, zoals leiding van de vereniging, beheer geldmiddelen, handhaving en uitvoering statuten en huishoudelijk reglement, de uitvoering van besluiten van de ledenvergadering en vertegenwoordiging van de vereniging.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen, gewoonlijk eens in de vier jaar, wordt tevens het verkiezingsprogramma vastgesteld. Tijdens de voor- en najaar-ledenvergaderingen kan voor de lopende raadsperiode het programma worden aangepast. Ook kunnen Commissies en Werkgroepen in het leven worden geroepen door het bestuur. De ledenvergadering stelt de kieslijst vast in overeenstemming met de bepalingen van de kieswet.

Doelstelling vereniging

De vereniging HEILOO-2000 heeft ten doel, als politieke onafhankelijke groepering, het verwezenlijken van haar politieke programma door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de Raad van de Gemeente HEILOO en eventueel in een of andere regio en/of gewest

Beleidsplan

  • de vereniging HEILOO-2000 tracht haar doel te bereiken door;
    uit haar leden kandidaten aan te wijzen die zich verkiesbaar stellen op de lijst van de vereniging (groslijst) voor de gemeenteraadsverkiezingen van de Gemeente Heiloo, een en ander zoals voorzien in de Kieswet;
  • de verkiezing van afgevaardigden in regionale en/of gewestelijke raden, waterschappen, commissies en dergelijke;
  • het houden van openbare bijeenkomsten;
  • alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn;

Inkomsten vereniging

De inkomsten van de vereniging bestaan ui;

  • jaarcontributie van leden van de vereniging
  • jaarlijkse bijdrage van de raadsleden/wethouder
  • donatie/schenkingen van donateurs

Daarnaast ontvangt de vereniging een subsidie van de Gemeente Heiloo op basis van de Verorening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de Gemeente Heiloo

Bestedingen van vereniging

De inkomsten van de vereniging worden gebruikt om haar politieke programma bekendheid te geven onder meer door het operationeel houden van een website.

In de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de gemeente Heiloo is bepaald dat de financiele bijdrage van de gemeente aan de fracties uitsluitend mag worden gebruikt om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. De minimumeis is dat de gemeente bijdrage wordt besteed aan raadswerkzaamheden.
zie voor nadere bepalingen; Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de gemeente Heiloo.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging ontvangt geen vergoeding.
De raadsleden ontvangen van de gemeente een vaste onkostenvergoeding.

 

 

pixlr-bg-result (1)

Rob Hensen

Penningmeester

20200910_DV_CRUQUIUS17935_HIGHRES2

Guus de Backker

Secretaris