Skip to content

Werken

Onderdeel van het verkiezingsprogramma 2022-2026

 
 

Ondernemers

HEILOO-2000 is al jaren een ondernemende partij en staat daarmee voor een open, gezond en verantwoord ondernemersklimaat in Heiloo. Ondernemers zijn de motor van onze economie en welvaart en dat geldt ook voor de ondernemers in Heiloo. Zij zorgen voor dynamiek, werkgelegenheid en bedrijvigheid. We willen de ondernemers faciliteren waar het kan, helpen waar het moet en verwelkomen ook graag nieuwe ondernemers die zich hier willen vestigen.

  • Optrekken mét ondernemers

 

Circulaire economie

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen. Wij willen een klimaat realiseren binnen Heiloo waarin de inwoners worden gestimuleerd om actief met circulaire economie bezig te zijn waarbij we grondstoffen en materialen vaker opnieuw kunnen gebruiken door reparatie of alternatief hergebruik. Dit kan door meer samen te werken met kringloopwinkels en of stichtingen en verenigingen.

  • Aandacht voor circulariteit

 

Het Loo plein

De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd rond de Witte Kerk en het Loo plein. Het is er bruisender, levendiger en leuker geworden. De komende vier jaar gaan wij ons inzetten voor een aantrekkelijker Loo plein. Natuurlijk moeten alle ontwikkelingen in een integraal plan passen ofschoon dat niet ten koste mag gaan van de tijd waarbinnen wij dat gerealiseerd willen zien. Wij denken dat het beter werkt om stapsgewijs te werken naar een gezellig en levendig Loo plein zodat het ‘t kloppend dorpshart van Heiloo kan zijn.

  • Winkelen en wonen in harmonie
  • Prettige verblijfsomgeving voor jong en oud
  • Loo waterelement als ‘bruisend’ centrum

 

Omgevingswet

De Omgevingswet wil een duurzame samenleving stimuleren waarbij het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving en de ontwikkeling daarvan hand in hand gaan. Daartoe wordt o.a. ingezet op het versimpelen en versnellen van de besluitvorming. Daarnaast moet de omgevingswet de samenwerking tussen dorpen, steden en regio’s verbeteren en ook ruimte bieden voor meer lokaal maatwerk.

Wat HEILOO-2000 belangrijk vindt in deze is dat de burgerparticipatie wordt geborgd via een door iedereen gedragen participatieverordening. Horen en gehoord worden is een goed begin maar dat betekent niet dat iedereen ook zijn zin kan kunnen krijgen. In samenspraak zal er uiteindelijk een afgewogen besluit genomen moeten worden.

  • Participatieverordening borgen
  • Efficiënte en snelle gunningstrajecten stimuleren
  • Eerlijk en transparant proces
  • Voorkomen misbruik nieuwe omgevingswet

 

Energie

In het kader van de RES (Regionale Energie Strategie) willen wij dat Heiloo zijn verantwoordelijkheid neemt in de realisatie van duurzame energieopwekking. Denk aan het met zonnepanelen maximaal benutten van de dakoppervlakten van onze overheidsgebouwen. En een geluidswal langs de A9, die voorzien is van zonnepanelen (daarmee slaan we twee vliegen in één klap). Daarnaast willen wij meer onderzoeken gaan doen naar alternatieve energiebronnen, denk aan het gebruik van aardwarmte, om op termijn meer zelfvoorzienend te worden.

Ook zijn wij voor een wijkgerichte aanpak om de energietransitie in te gaan. De energietransitie bestaat in de eerste plaats uit het isoleren van gebouwen, dat is de makkelijkste en meest efficiënte stap. En van daaruit kunnen we de inzet van alternatieve manieren van energieopwekking en -gebruik toepassen. Wat we hierbij niet moeten vergeten is de aanpak ook te richten op burgers die zich geen grote investeringen kunnen veroorloven maar wel in woningen wonen waar veel duurzaamheidswinst te halen is.

De eerste pilotprojecten zijn hier al gestart, onder meer door burgerinitiatieven zoals Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo, en wij ondersteunen die initiatieven graag.