Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning

Gemeenteraad 12 juni 2019 vaststellen Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning.

Elk jaar krijgen de raadsfracties een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1.250,= voor elke 

fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een variabel deel van € 150,= per raadszetel. 

Elke fractie legt jaarlijks voor 1 februari verantwoording af door middel van een verslag. De griffier toetst of de verslagen compleet zijn en of er voldaan is aan de eis om het verslag te voorzien van nota’s en afschriften. Daarna bespreekt de commissie Bestuurlijke Zaken de verslagen en adviseert de raad of de bestedingen verantwoord zijn en kunnen worden vastgesteld door de raad. 

In een fractievoorzittersoverleg werd overeengekomen om onduidelijke en discussie oproepende artikelen te schrappen en waar nodig de regels aan te vullen en/of van een nadere toelichting te voorzien. Onnodige discussies vinden wij tijdverspilling.

HEILOO-2000 is voorstander van transparantie en het publiceren (jaarlijks) van de besteding van de gelden op HEILOO.nl, zodat de inwoners op een snelle manier inzage hebben.

Door de transparante publieke verantwoording worden de fracties uitgedaagd zorgvuldig met de verstrekte gemeenschapsgelden om te gaan.

Mocht er verschil van inzicht bestaan over de juistheid van de jaarlijkse bestedingen dan wordt deze voorgelegd aan een toetsend trio. 

HEILOO-2000 heeft ingestemd met de vernieuwde verordening waarbij onderstaand amendement (stukje tekstwijziging) van VVD, HEILOO-2000 en de PvdA werd aangenomen.

AMENDEMENT VVD, HEILOO-2000, PvdA

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

De raad van de gemeente Heiloo in vergadering bijeen op 12-06-2019;

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 12 als volgt te herformuleren:

1. De fracties leggen voor 1 februari van het nieuwe jaar verantwoording af over de uitgaven in het voorgaande jaar. Deze verantwoording is voorzien van onderliggende bonnen, nota’s en facturen en wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Heiloo met inachtneming van de AVG.

2. De verantwoording wordt ingediend in een bij deze verordening opgenomen format-verslag. Dit verslag wordt voor 1 februari ingediend bij de griffier. Indien deze datum niet valt op een werkdag wordt het verslag de eerste werkdag na 31 januari ingediend.

3. Wordt het verslag te laat en/of incompleet ingediend, dan wordt bij wijze van sanctie geen voorschot verleend voor het komende jaar.           

4. Indien er verschil van mening blijft bestaan over de rechtmatigheid van uitgaven dan brengt een geschillencommissie een bindend advies uit aan de raad. Deze geschillencommissie bestaat uit de griffier ( of diens waarnemer), de controller en een lid van de Rekenkamercommissie;

5. De raad stelt de bedragen vast van:

a. de uitgaven van een fractie die in het voorgaande kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

b. de wijziging van de reserve;

c. de resterende reserve;

d. de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten

Toelichting Overwegende dat:

– niet valt uit te sluiten dat een besteding of bestedingen van het fractiebudget voorbijgaand aan de beperkingen van artikel 8 toch plaatsvinden;

– vervolgens binnen de Commissie Bestuurlijke Zaken geen overeenstemming wordt bereikt over het al of niet correct zijn van de uitgave(n);

– moet worden voorkomen dat de discussie over het wel of niet rechtmatig zijn van de uitgave(n) in de raad opnieuw moet worden gevoerd.

Stelt voor:

Een lid aan artikel 12 toe te voegen waarin wordt aangegeven dat bij verschil van mening over de rechtmatigheid van uitgaven een onafhankelijke geschillencommissie daarover een bindende uitspraak doet aan de raad.

Terecht stelde de heer Valkering de vraag waarom de fractievoorzitter van HEILOO-2000 instemt met dit amendement, sterker mede-indiener is en eerder in het fractievoorzittersoverleg artikelen wenste te schrappen.

HEILOO-2000 is een democratische partij.

Als er bij partijen een wens leeft voor een aanvulling, met goede argumentatie, dan zijn wij altijd bereid mee te denken.

Bovendien: Een geschillencommissie heeft dit jaar een goede dienst bewezen, dus in die zin is het amendement een waardevolle  aanvulling, en is dat vastgelegd in de verordening.

Het amendement van de heer Valkering, daar hadden wij wat meer moeite mee.

In het Amendement wordt gesteld dat de fracties grotendeels de vrijheid wordt gelaten waaraan de gelden besteed kunnen worden. Dat is onjuist.

In artikel 8.2 vinden we een opsomming van punten waaraan de gelden wel en niet mag worden besteed.

Ook is het niet zo dat fracties zelf wel bepalen waaraan de fractieondersteuningsgelden mogen worden besteed.

Onder andere aan Giften dit moet De heer Valkering wel aan spreken.

Er is een afgewogen verordening samengesteld op basis van de VNG modelverordening 2018, verder nog ondersteund door een juridisch adviseur. We zullen dus niet meer tornen aan dit document.

Nogmaals:

Mocht er desalniettemin twijfel ontstaan over bepaalde posten binnen de commissie BZ dan zal een geschillencommissie een bindend advies geven.

Wij zijn dus tegen het amendement van De heer Valkering.

Namens de fractie van HEILOO-2000

Rob Levie, Commissielid Bestuurlijke Zaken

Recommended Posts