Skip to content

Voorwoord

We kijken met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Na drie jaar hard werken in de coalitie besloot een fractielid – tegen alle interne afspraken in – over te stappen naar een andere partij om ons in verbijstering achter te laten. Wij vonden dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen en zijn uit de coalitie gestapt, als gevolg hiervan heeft onze wethouder, de heer Fred Dellemijn, zijn functie neergelegd.

Inmiddels kan ik u vertellen dat wij sterker zijn dan ooit en op één gezamenlijke lijn zitten. Belangrijker is dat wij nog steeds trouw zijn aan onze gedane beloftes, afspraken en het verkiezingsprogramma. Ook de nieuwe coalitie heeft dat niet veranderd.

Wij hebben zowel in de coalitie als met de fractie in de gemeenteraad de afgelopen vier jaar veel bereikt. Initiatieven zijn genomen met onder meer moties ter bescherming van de houtwallen, het bomenbeleid, chemische bestrijdingsmiddelen, kleine woningen en met het regenboogzebrapad bij het Loo. Dit is slechts een kleine greep uit alle moties. Een aantal moties is nog in uitvoering. Op onze website vindt u een volledig overzicht van onze activiteiten.

De afgelopen jaren zijn wij erin geslaagd om steeds meer kwaliteit toe te voegen aan onze partij en ook is het aantal actieve leden gegroeid. Onze steunfractievergaderingen worden goed bezocht en iedereen kan en mag zich daarin laten horen.

Kwaliteit staat voorop met mensen die weten wat er van ze wordt verwacht. Veel van onze leden beschikken over inhoudelijke kennis ten aanzien van complexe en belangrijke dossiers of verdiepen zich hierin om een goede bijdrage te kunnen leveren.

Laat voor u duidelijk zijn; HEILOO-2000 richt zich op de Heilooër gemeenschap en haar omgeving vanuit een praktische insteek. Dit doen wij al ruim 50 jaar en wij hebben ruimschoots bewezen dat HEILOO-2000 van vaste waarde is voor de couleur locale van het dorp. Wij blijven daaraan werken want Heiloo is al jaren een van de fraaiste dorpen van het land en dat willen wij graag zo houden. Geeft u ons uw vertrouwen en doet u met ons mee?

 

Met hartelijke groet,

Mede namens bestuur, fractie en leden van HEILOO-2000

 

Linda Veerbeek

Fractievoorzitter HEILOO-2000

 
Inleiding

U heeft het vast wel eens gehoord: “voorspellen is moeilijk, zeker waar het de toekomst betreft”.

Dat geldt ook bij een verkiezingsprogramma dat wordt geschreven voor een periode van de komende 4 jaar. Toch willen wij van HEILOO-2000 aan aantal punten benoemen die voor ons de piketpaaltjes zijn voor de komende 4 jaar. Daar hebben wij ons programma op ingericht en daaraan houden we vast.

In het najaar van 2021 hebben wij een enquête onder een aantal bewoners van ons dorp verspreid om zo hun zorgen, wensen en ideeën in kaart te kunnen brengen. Veel van die input is vertaald naar ons verkiezingsprogramma dat nu voor u ligt.

Heiloo is een prachtig dorp met een rijke historie en een eigen couleur locale. In 2020 stond Heiloo op de 12e plaats van de top 50 gemeenten van Elsevier. Al enkele jaren achtereen kruipen we plaatsjes omhoog. Daar mogen we, sterker nog, móeten we trots op zijn!

Wij willen samen met u ons weer inspannen om Heiloo mooi en schoon te houden en waar mogelijk nog mooier te maken. Wij hebben de afgelopen jaren ons best gedaan, veel bereikt en leggen ons verkiezingsprogramma hierbij aan u voor om daarmee verder te kunnen gaan.

Wij hanteren hiervoor 4 thema’s:

 • Leven
 • Wonen
 • Werken
 • Bewegen

En daaraan toegevoegd hebben we nog een alinea over de rol van de gemeente. Op beknopte wijze hebben wij bij elk thema diverse speerpunten, visies en overwegingen geformuleerd. Natuurlijk kunnen wij niet alle onderwerpen die belangrijk zijn hier benoemen. De toekomst en huidige ontwikkelingen hebben onzekerheden in zich, maar voor ons blijft het dorpsbelang voorop staan! Dat doen we al meer dan 50 jaar en dat onderscheidt ons van alle andere partijen.

Natuurlijk bent u ook altijd welkom om met ons in gesprek te gaan of aan een van onze acties mee te doen zoals het ophangen en onderhouden van vogelhuisjes, zwerfvuilopruimacties, kerststukjes maken voor de ouderen in ons dorp, onze paaseitjesactie en nog veel meer. Wij brengen daarmee de politiek naar de burger toe, zoals het hoort, in plaats van de achterkamertjes.

 

Leven

Geluidsoverlast vliegverkeer

HEILOO-2000 neemt de overlast van de laagvliegende vliegtuigen die de inwoners van dit dorp ervaren, zeker serieus. Niet alleen de geluidsoverlast maar ook de mogelijke overlast van de uitstoot van deze vliegtuigen. Wij willen dat deze overlast beter in kaart wordt gebracht, immers meten is weten. Vooropgesteld, wij zijn zeker niet tegen de aanwezigheid Schiphol. De luchthaven Schiphol vervult een aantal belangrijke functies voor Nederland en ook de inwoners van Heiloo moeten/willen ook wel eens vliegen. Wij willen deze discussie gezamenlijk voeren op basis van feiten en niet van uiteenlopende meningen of belangen. Wij pleiten ervoor dat onder meer het RIVM en GGD alle gezondheidsaspecten in kaart brengt zodat met objectieve gegevens een juiste en correcte voorstelling van zaken wordt gegeven.

Voorts hebben wij gerede twijfels over de hoogte (ca. 600 meter) waarop de vliegtuigen over ons dorp vliegen richting de landingsbaan, nergens in Europa naderen vliegtuigen zo laag een luchthaven. Integendeel, een geleidelijk duikvluchtscenario is in alle opzichten beter, met minder herrie, minder energieverbruik door de vliegtuigen, een lagere uitstoot etc. Nu het aantal vliegbewegingen hoogstwaarschijnlijk gaat afnemen in de toekomst vanwege milieueisen, moet ook aan het lage aanvliegen een eind worden gemaakt. Kortom, we zijn voorstander van het uitvoeren van:

 • Meer meetpunten in Heiloo en inzet van onafhankelijke deskundigen voor meting, toetsing en borging.
 • Inzetten op vermindering nachtvluchten en beperken van de gezondheidsrisico’s, 
 • Een aanpak om overlast en leefbaarheid in balans te houden.
 • Toepassen van nieuwe inzichten in de luchtvaart (hoger aanvliegen)
 • Gelijkelijke verdeling van de overlast over de regio.

Zorg en Welzijn

HEILOO-2000 wil de zorg voor jong en oud, arm en rijk, toegankelijk houden. We streven hierbij naar een optimale samenwerking tussen zorgprofessionals, ondernemers, vrijwilligers en de gemeente. Het sociaal domein is hierin een belangrijke factor.

In deze tijd is COVID-19 een last voor de samenleving, COVID-19 vraagt naast preventie, acute zorg en inmiddels ook om nazorg, wij zullen ons daar beter op moeten instellen. HEILOO-2000 wil dat hier gericht beleid op ontwikkeld gaat worden want COVID-19 is helaas een blijvertje.

Eenzaamheid is een onderwerp waar al veel aandacht aan wordt besteed in Heiloo maar het is naar ons idee nog niet genoeg. Wij willen graag dat de ouderen van >75 jaar bijvoorbeeld 2x per jaar een uitnodiging krijgen van de gemeente op een locatie (Trefpunt) of een bezoek aan huis kunnen krijgen indien gewenst.  

Actiever beleid richting kwetsbare groepen

 • Inzet op preventie
 • Stimuleren gezonde levensstijl, voeding enz.
 • Beleidsontwikkeling stimuleren

Kunst en Cultuur

De kunst en cultuursector heeft ook in Heiloo zwaar geleden onder de pandemie en de maatregelen die hieruit voortvloeiden. Heiloo-2000 wil dat de culturele activiteiten over het gehele dorp door plaatsvinden, In de Cultuurkoepel, de Beun en meer straatactiviteiten mogelijk maken voor een levendig Heiloo. Willen we dus het aanbod van kunst en cultuur op peil houden, dan zullen we ook als gemeente hier aandacht aan moeten besteden. Zo heeft de Muziekschool een stevige renovatie nodig maar ook andere culturele initiatieven moeten de ruimte krijgen om weer een gedragen positie te krijgen in het dorp.

Sociale Wijkteams

Sociale wijkteams moeten zichtbaarder en makkelijker bereikbaar zijn in Heiloo. Door de vorming van de Buch en de digitalisering is het voor ouderen en kwetsbare mensen steeds lastiger om zaken te regelen. Wij staan voor aanwezigheid op meer dagen en meer uren in het dorp op centrale punten.

Het moet voor de burger duidelijk zijn met welke vragen en zaken zij bij de wijkteams terecht kunnen.

 • Zichtbaarheid vergroten en laagdrempeliger toegang
 • Inrichten van een politie servicepunt in Heiloo met Inloopspreekuur.
 • Duidelijkheid over de uitvoering van diensten

 

Jeugd en jeugdzorg

De jeugd heeft het niet makkelijk in deze tijden van corona. Hun sociale leven staat onder druk en dan kan een eigen plek zoals The SPOT absoluut van toegevoegde waarde zijn. Het mag wat ons betreft zeker meer vaart krijgen. Jeugdzorg is een financieel zorgenkind binnen heel Nederland en dus ook de gemeente Heiloo. Niettemin, wij vinden dat de bestaande voorzieningen op het gebied van jeugdzorg minimaal op het huidige niveau moet blijven. Maar er is ruimte voor verbetering.

Steeds wordt het duidelijker dat niet alleen ouderen maar ook jongeren last van eenzaamheid hebben. Een initiatief als Join us is zeker iets waar we in Heiloo ook mee aan de slag kunnen om jongeren uit hun isolement te helpen.

 • Realisering van The Spot
 • Mogelijkheden voor verbetering jeugdzorg onderzoeken
 • Meer aandacht voor eenzaamheid onder jongeren – Join us

 

Sport en Gezondheid

Sport en gezondheid vinden wij bij HEILOO-2000 belangrijk vandaar dat wij inzetten op meerdere punten die te maken hebben met dit onderwerp. Wij moeten een gemeente blijven waar sporten heel goed kan en wij stimuleren dan ook dat daarvoor de juiste faciliteiten daarvoor worden geboden tegen een acceptabele prijs.

De sportvoorzieningen in Heiloo zijn van een ongekend niveau. Dat is prima, want sport bevordert gezondheid en stimuleert het sociale leven. Willen wij dit niveau vasthouden dan zullen we verder naar voren moeten kijken en hierin moeten investeren.

 • Bouw van de 2e sporthal
 • Nieuw integraal sportbeleidsplan met kaders voor de toekomst
 • Stimulering van sport op school en het meer bewegen bij zowel ouderen als jongeren.
 • Financiële ondersteuningsregeling

LHBTIQ, vluchtelingen, minderheden

Wij zien Heiloo niet als een bezit van ons, maar als een verantwoordelijkheid van en voor elkaar. Iedere inwoner heeft rechten en plichten en níemand mag worden uit- of buitengesloten.

De gemeente moet aandacht vragen voor en aandacht besteden aan vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen elkaar. Nederlander, medelander, LHBTIQ’er, vluchteling of expat moet zich gesteund, veilig(er) en weerbaar(der) voelen in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg, thuis, in de sport en in hun sociale kring.

 • Stimulering sociale acceptatie
 • Stimuleren initiatieven

 

Wet inburgering

Ook vluchtelingen zijn welkom in Heiloo en wij staan ervoor dat ze een goede kans krijgen om een bestaan op te bouwen. Inburgering is een eerste vereiste om die kansen te zien en te pakken. De nieuwe wet biedt handvatten die we ook op een juiste manier moeten implementeren.

 • Humaan inburgeringsbeleid
 • Taalondersteuning bieden
 • Strakke monitoring van proces

 

Wonen

Woningbouw

HEILOO-2000 is de initiatiefnemer van de motie over kleine woningen en vinden dat deze moeten worden gerealiseerd in de komende raadsperiode. Er moet vaart worden gemaakt met het daarvoor gebruiken van de inbreilocaties.

Wij blijven ons sterk maken voor het bouwen naar behoefte en dat is naast sociale woningbouw ook goede en voldoende middenwoningen, dit bevordert de doorstroom ofwel meer bouwen naar behoefte.

 • Zandzoom woningen bouwen
 • Ruimte voor kleine woningen
 • Inbreilocaties versnellen, met sociale woningbouw
 • Bouwen naar behoefte
 • Dat Bouwplannen, van groot tot klein, binnen de geldende termijnen worden beoordeeld

Ook willen wij het bouwen van volledig houten huizen bevorderen. Het zijn lichte, duurzame (circulaire) constructies die snel en efficiënt gebouwd kunnen worden. Wij willen dat de gemeente een hoger ambitieniveau heeft ten opzichte van de eisen gesteld rondom circulariteit.

Groenbeleid

Heiloo is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. We hebben gezien dat groen geen kostenpost hoeft te zijn, maar juist een kostbaar bezit is. Groen verdient aandacht en niet alleen van de gemeente, maar ook van de burger. Er is veel kennis in het dorp aanwezig over groenbeheer, het groener maken en het groener houden.  We willen werken aan een Natuurwaardenkaart zodat wijkgroen en ecologisch groen allebei de juiste aandacht krijgen. Bijzondere projecten zoals: bijenlinten, slimmer maaien, behoud en herplaatsen van bomen, willen we voortzetten. Nieuwe aandacht willen we geven aan het stijgen op de landelijke bomenladder (aantal bomen per inwoner) en de kwaliteit van de bomen borgen. Amfibieën verdienen onze bijzondere aandacht in het stedelijk gebied. Daar waar we inzetten op isolatie van huizen verdienen vleermuizen extra aandacht met alternatieve voorzieningen voor hun verblijf.

 • Meer ruimte voor burgerinitiatieven
 • Opzet Natuurwaardekaart
 • Structurele participatie in groenbeheer

Beestenboetje

Een pareltje midden in het Gemeentebosje in Heiloo. De kinderboerderij is van essentiële waarde voor Heiloo. Het moet blijven, dat staat voorop, maar de educatieve meerwaarde mag veel meer aandacht krijgen. Als kinderen beter snappen hoe natuur en milieu werkt, zullen ze ook milieubewuster gedrag aanleren. De realisatie van een natuur- en milieu-educatief centrum is van belang, zowel voor de inwoners als voor de scholen in Heiloo. Hierdoor kunnen alle inwoners kennisnemen van actuele onderwerpen.

 • Toekomst vaste structuur Beestenboetje
 • Ontwikkelen educatief programma

Kinderopvang

Heiloo groeit en vele jonge gezinnen verrijken ons dorp. Wachttijden bij de kinderopvang zijn lang en met de groei van het dorp zullen die nog verder oplopen. Dit vraagt om nieuw beleid met structurele oplossingen en geen sub-optimalisaties.

 • Nieuw beleid kinderopvang ontwikkelen

 

Werken

Ondernemers

HEILOO-2000 is al jaren een ondernemende partij en staat daarmee voor een open, gezond en verantwoord ondernemersklimaat in Heiloo. Ondernemers zijn de motor van onze economie en welvaart en dat geldt ook voor de ondernemers in Heiloo. Zij zorgen voor dynamiek, werkgelegenheid en bedrijvigheid. We willen de ondernemers faciliteren waar het kan, helpen waar het moet en verwelkomen ook graag nieuwe ondernemers die zich hier willen vestigen.

 • Optrekken mét ondernemers

 

Circulaire economie

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen. Wij willen een klimaat realiseren binnen Heiloo waarin de inwoners worden gestimuleerd om actief met circulaire economie bezig te zijn waarbij we grondstoffen en materialen vaker opnieuw kunnen gebruiken door reparatie of alternatief hergebruik. Dit kan door meer samen te werken met kringloopwinkels en of stichtingen en verenigingen.

 • Aandacht voor circulariteit

Het Loo plein

De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd rond de Witte Kerk en het Loo plein. Het is er bruisender, levendiger en leuker geworden. De komende vier jaar gaan wij ons inzetten voor een aantrekkelijker Loo plein. Natuurlijk moeten alle ontwikkelingen in een integraal plan passen ofschoon dat niet ten koste mag gaan van de tijd waarbinnen wij dat gerealiseerd willen zien. Wij denken dat het beter werkt om stapsgewijs te werken naar een gezellig en levendig Loo plein zodat het ‘t kloppend dorpshart van Heiloo kan zijn.

 • Winkelen en wonen in harmonie
 • Prettige verblijfsomgeving voor jong en oud
 • Loo waterelement als ‘bruisend’ centrum

 

Omgevingswet

De Omgevingswet wil een duurzame samenleving stimuleren waarbij het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving en de ontwikkeling daarvan hand in hand gaan. Daartoe wordt o.a. ingezet op het versimpelen en versnellen van de besluitvorming. Daarnaast moet de omgevingswet de samenwerking tussen dorpen, steden en regio’s verbeteren en ook ruimte bieden voor meer lokaal maatwerk.

Wat HEILOO-2000 belangrijk vindt in deze is dat de burgerparticipatie wordt geborgd via een door iedereen gedragen participatieverordening. Horen en gehoord worden is een goed begin maar dat betekent niet dat iedereen ook zijn zin kan kunnen krijgen. In samenspraak zal er uiteindelijk een afgewogen besluit genomen moeten worden.

 • Participatieverordening borgen
 • Efficiënte en snelle gunningstrajecten stimuleren
 • Eerlijk en transparant proces
 • Voorkomen misbruik nieuwe omgevingswet

Energie

In het kader van de RES (Regionale Energie Strategie) willen wij dat Heiloo zijn verantwoordelijkheid neemt in de realisatie van duurzame energieopwekking. Denk aan het met zonnepanelen maximaal benutten van de dakoppervlakten van onze overheidsgebouwen. En een geluidswal langs de A9, die voorzien is van zonnepanelen (daarmee slaan we twee vliegen in één klap). Daarnaast willen wij meer onderzoeken gaan doen naar alternatieve energiebronnen, denk aan het gebruik van aardwarmte, om op termijn meer zelfvoorzienend te worden.

Ook zijn wij voor een wijkgerichte aanpak om de energietransitie in te gaan. De energietransitie bestaat in de eerste plaats uit het isoleren van gebouwen, dat is de makkelijkste en meest efficiënte stap. En van daaruit kunnen we de inzet van alternatieve manieren van energieopwekking en -gebruik toepassen. Wat we hierbij niet moeten vergeten is de aanpak ook te richten op burgers die zich geen grote investeringen kunnen veroorloven maar wel in woningen wonen waar veel duurzaamheidswinst te halen is.

De eerste pilotprojecten zijn hier al gestart, onder meer door burgerinitiatieven zoals Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo, en wij ondersteunen die initiatieven graag.

 

Bewegen

Als je vanuit de lucht naar Heiloo kijkt, dan zie je nog altijd het wegenpatroon liggen van een tuindersdorp. Dat was prima in de 50’er jaren en het geeft Heiloo zijn mooie dorpse karakter, maar qua toenemende verkeersverwerking is het een ander verhaal. De bestaande wegen kunnen ternauwernood de verkeerstromen verwerken. Dit belast niet alleen onze buurdorpen en ons leefmilieu maar het gaat ook ten koste van de leefbaarheid.

Verkeersplan

De verkeersproblematiek is een gedeelde last waar een integraal verkeersplan richting aan moet geven. De afgelopen jaren is er veel over gepraat, de verschillende opties liggen er maar er moeten nu besluiten worden genomen. 

 • Knopen doorhakken en doorpakken

Afslag A9

Hier is veel over gezegd de laatste jaren en het traject heeft te maken met tegenwerking, trainering en tegenslagen maar dit neemt niet weg dat HEILOO-2000 vindt dat deze afslag er nu echt moet komen. Geen afslag betekent een nog zwaardere verkeersdruk in het dorp en dat vinden wij veiligheid- en milieutechnisch en ook vanuit oogpunt van leefbaarheid niet acceptabel. Het gaat er nu om zo snel mogelijk: Een bestemmingsplan opleveren dat ‘Raad van State proof’ is en direct na goedkeuring starten met de uitvoering hetgeen inhoudt dat de aanbestedingsprocedure al kan worden gestart onder voorbehoud project goedkeuring door Raad van State.

In vervolg hiervan kunnen we dan ook denken aan distributiecentra aan de rand van het dorp waar goederen worden overgeladen in (kleinere) elektrisch aangedreven bestelauto’s, zodat we in het dorp worden verlost van de (te) grote vrachtwagens die hun goederen komen afleveren bij de winkelcentra.

 • Versnelling van procedureel traject
 • Versnelling van aanbesteding
 • Opties onderzoeken voor logistiek

Laadpalen

Elektrisch transport is niet meer weg te denken. De komende jaren zal er steeds meer elektrisch worden gereden zowel met de auto als met de fiets, ook in Heiloo moeten we hier qua faciliteiten op anticiperen.

 • Laadstation(s) voor elektrische auto’s in de Boekelermeer.
 • Meer elektrische laadpalen voor auto’s
 • Meer E-bike oplaadstations

Fiets

Wij vinden dat de fiets een grotere rol moet krijgen in ons dorp. Met de auto óm het dorp en met de fiets dóór het dorp, zogezegd. Maar dan moet de infrastructuur en faciliteiten dat wel mogelijk maken. Wij willen dat er zo snel mogelijk meer fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd. Zowel in de winkelgebieden als het rond het NS-station zijn er onvoldoende fietsparkeerplaatsen, terwijl we nu juist het gebruik ervan in combinatie met het openbaar vervoer toejuichen. Overigens, als er straks meer treinen gaan rijden willen wij dat er een fietstunneltje in het dorp wordt gerealiseerd zodat iedereen veilig en snel door het dorp kan fietsen.

 • Fietsinfrastructuur verbeteren
 • Onderzoek naar fietstunnel starten
 • Uitbreiding fietsstalling station

 

Rol van de Gemeente

Met de veranderde werkwijze van de raad en de effecten van de participatiewetgeving, zien wij ook een andere invulling binnen de gemeente ontstaan. Als gevolg hiervan kunnen we dan ook kijken naar een meer multifunctionele invulling van het gemeentehuis. Naar ons idee moet het een plek worden waar burgers hun beeldvorming kunnen ventileren, er oordeelsvorming van belanghebbenden ontstaat en besluitvorming van de gemeenteraad en college kan plaatsvinden.

Dorpsraad

Zo denken wij aan de oprichting van een Dorpsraad waarin burgers – zonder politiek of persoonlijk belang – het gemeenschapsbelang kunnen vertegenwoordigen. Denk aan het bemiddelen tussen voor- en tegenstanders, het adviseren in het kader van de leefbaarheid van het dorp, de mogelijkheid van een ‘burger-budget’ voor burgerinitiatieven, etc.

 • Ontwikkeling Dorpsraad
 • Multifunctionele invulling gemeentehuis

BUCH

De BUCH is de ambtelijke werkorganisatie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. HEILOO-2000 is zeker niet tegen de ambtelijke uitvoeringsorganisatie van de BUCH maar wij volgen de ontwikkelingen in deze organisatie wel uiterst kritisch. De kosten van deze ambtelijke organisatie lopen steeds verder op en er zijn te veel zaken die niet lopen zoals mag worden verwacht. Een strakkere aansturing en duidelijke afspraken qua kosten en prestaties staan bij ons vooraan.

Als Heiloo-2000 willen wij vasthouden aan onze couleur locale en daar grip op houden. Daarom zien wij een bestuurlijke fusie van gemeenten de komende jaren ook niet zitten

 • Geen bestuurlijke fusie van de BUCH-gemeenten
 • Ruimte voor couleur locale.
 • Transparante en regelmatige rapportages
 • Bevordering efficiëntere processen

Deze speerpunten vinden wij zo belangrijk en gefocust dat wij pleiten voor toegewijde wethouders van elk onderwerp. Dus elk een wethouder voor Wonen, Leven, Werken en Bewegen. Gezien de grootte van het dorp en de uitdagingen die voor ons liggen, is dit eerder een noodzaak dan luxe.