Verkeersplan in de Raad vastgesteld

Voorzitter,

Het Verkeersplan dat nu voorligt is voor HEILOO-2000 geen eindpunt, maar een goed vertrekpunt om Heiloo ook in de toekomst bereikbaar te houden.

“De gezamenlijke bewonersgroepen, de vertegenwoordigers van ondernemers en winkeliersverenigingen en andere belanghebbenden zitten op een lijn, aldus een inspreker in de Commissie Openbare Ruimte.

HEILOO-2000 is blij te lezen in de inbreng van de bewonersgroepen dat ook zij nu van mening zijn om zo snel mogelijk van start te gaan met de invulling van de creatieve fase van het procesvoorstel.

HEILOO-2000 is bereid de bewonersgroepen de ruimte en het vertrouwen te geven om een scenario aan te bieden in de gestelde periode na vaststelling vanavond van het voorliggende plan.

De inspreekteksten met verzoeken om besluitvorming vanavond liever niet te zien, vinden wij niet overtuigend. Ook hebben wij de term op het Verkeersplan zijnde een “rammelend plan” gelezen, maar een inhoudelijke onderbouwing hiervan missen wij.

Het door enkele personen aangedragen argument “dat de inwoners van Heiloo buiten spel worden gezet” is volkomen ridicuul te noemen. Hiermee schoffeert men feitelijk het reeds verrichtte werk van de Denktank en de andere betrokkenen. Het proces is in april 2016 gestart, de Denktank vanaf juni 2016 en heel veel van de daar aangedragen ideeën en opties zijn onverkort opgenomen in het Verkeersplan.

Ook de bij de commissie gebezigde opmerking van een collega fractie dat ‘3 maanden te kort is, terwijl de gemeente er al 4 jaar mee bezig is’, is natuurlijk flauwekul. Zij hebben zelf zitting gehad in de klankbordgroep, hebben elke stap gevolgd en ermee ingestemd. Gelet op de onderlinge verstandhoudingen -en ondanks de tegengestelde belangen- heeft HEILOO-2000 de overtuiging dat er de komende 3 maanden er;
a. ofwel een betere optie ter tafel komt vanuit de bewonersgroepen,
b. danwel dat de huidige optie de meest haalbare blijkt.

Al met al was het geen makkelijk proces, maar wij zien dit vanuit de grote betrokkenheid bij bewoners. En dat is te prijzen. HEILOO-2000 vindt dat er nu doorgepakt moet worden. Wij gaan ervan uit dat de Gemeenteraad zo spoedig mogelijk akkoord gaat met het voorliggende plan.

HEILOO-2000 ziet een plan voor zich liggen met veel potentie en wat kan werken voor ruim 23.000 dorpsgenoten. Gezien de impact van de op stapel staande projecten, willen wij wel pleiten voor een tussentijdse evaluatie van het plan zo rond 2021-2022, wanneer de effecten van de veranderende verkeersstromen realiteit gaan worden. Immers, er moet nog veel gebeuren en vooruitkijken is moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft…

Dank voor Uw aandacht.

Corrie Konijn

 

Recommended Posts