Terugkoppeling Raadswerkgroep Regio Alkmaar

In de gemeenteraad van 6 mei 2019 werd de Raad bijgepraat over de werkzaamheden tot nu toe in de Raadswerkgroep Regio Alkmaar.

Gedurende het proces van de totstandkoming van de Focusagenda 2019-2022 is een (tijdelijke) raadswerkgroep Regio Alkmaar opgericht, waaraan raadsleden vanuit de zeven gemeenten deelnemen.

Voor Heiloo is de heer Pruyt (D’66) en Corrie Konijn (HEILOO-2000) in deze groep vertegenwoordigd.

Een korte terugkoppeling:

Tijdens de Raadsconferentie op 9 januari in Broek op Langedijk kwam het beeld naar voren dat raadsleden behoefte hebben aan meer inzicht in het hele spectrum van samenwerking in de regio Alkmaar, inclusief verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. 

Tenslotte gaat 40% van ons budget naar Gemeenschappelijke regelingen.

Om hier gehoor aan te geven is er in februari een Raadswerkgroep Regio Alkmaar ingesteld met deelnemers uit de 7 regio gemeentes. 

Deze raadswerkgroep wordt begeleid door de heer Hageman. Voor Heiloo hebben Reinder Pruijt en ik daar zitting in.

Doel van deze raadswerkgroep is meer inzicht in de gemeenschappelijke regelingen en betere informatie uitwisseling tussen de raden over gemeente- en regio overstijgende vraagstukken.

De andere uitdaging is hoe wij als raden de onderwerpen van de Focusagenda gezamenlijk kunnen behandelen.

In de eerste bijeenkomst op 27 februari is er gesproken over manieren om de betrokkenheid bij de Gemeenschappelijke Regelingen te verhogen. Een greep uit de ideeën:

• Raadsleden toelaten als toehoorder op vergaderingen van een    Algemeen bestuur.

• Instellen klankbordgroep met raadsleden

• Jaarlijks verdiepen in een aantal GR-en deze ook in de raad of raadswerkgroep uitnodigen.

In de tweede bijeenkomst is gesproken over manieren om de informatie uitwisseling tussen raden en samenwerking op onderwerpen zoals aangedragen in de Focus agenda. 

Er zijn voorbeelden aangedragen over hoe in andere gemeentes en regio’s raden in commissieverband of met een jaarlijkse regio conferentie gemeente overstijgende problematiek wordt belicht.

De bijeenkomsten van de Raadswerkgroep worden positief ervaren, zijn leerzaam en leiden hopelijk tot meer uitwisseling tussen de Raadsleden van de G7.

Bij de vorige Raadsvergadering heeft U een publicatie gekregen van de Governance in Noord-Holland-Noord. “ Goed samenwerken in gemeenschappelijke regelingen”. De vormgeving wordt nog nader ingevuld. Huwelijkse voorwaarden worden nog bekeken en de uitwerking komt nog.

Ook hierin wordt het belang van de relatie tussen Raadsleden, bestuurders, medewerkers van betrokken gemeenten en verbonden partijen onderstreept.

Ook wij zijn er van overtuigd dat afstemming met collega raden voor sturing en toezicht van essentieel belang is en zullen u regelmatig terugkoppeling geven van de vorderingen van de Raadswerkgroep Regio Alkmaar.


 

 

 

Recommended Posts