Voor optimaal gebruik van de website raden wij u aan Chrome of Firefox te gebruiken.

Ik snap het

Blog

HEILOO-2000 voor, door en met u.

13jun

Focusagenda regio Alkmaar

  Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 Regionale strategische samenwerkingsagenda. Samen staan we sterker… Met deze focusagenda bouwen wij voort op wat er al is. De Focusagenda verbindt de ambities en behoeften die er op verschillende niveaus spelen en bepaalt welke keuzes we maken en hoe wij ons bewegen in het krachtenveld. Zo is de Focusagenda een vertrekpunt voor de samenwerkingsagenda met de provincie (conform Omgevingsvisie NH 2050). De vrijblijvendheid voorbij… De Regio Alkmaar wil de bestaande samenwerking strategisch versterken. Van een brede ambitie en visie naar een bundeling van...

13jun

Voortgang actualisatie Nota Dierenwelzijn.

Ph Rob Opdam, namens het college stand van zaken actualisering Nota Dierenwelzijn In reactie op de motie van GBH heeft de portefeuillehouder toegezegd het onderwerp betaling van kosten die dierenartsen maken voor behandeling van zwerfdieren en wilde dieren mee te nemen in de actualisering van de Nota Dierenwelzijn. Dit mede omdat tijdens de behandeling van de motie de problematiek onvoldoende duidelijk was en nader onderzoek nodig was. Stand van zaken: De problematiek m.b.t. de dierenartskosten speelt niet alleen in Heiloo, maar blijkt in de...

13jun

Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning

Gemeenteraad 12 juni 2019 vaststellen Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning. Elk jaar krijgen de raadsfracties een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1.250,= voor elke  fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een variabel deel van € 150,= per raadszetel.  Elke fractie legt jaarlijks voor 1 februari verantwoording af door middel van een verslag. De griffier toetst of de verslagen compleet zijn en of er voldaan is aan...

13jun

Grondstoffenplan Heiloo

Raadsvergadering Grondstoffenplan inbreng Heiloo-2000. Het voorliggend plan heeft zich bij ongeveer 100 gemeenten al bewezen. In de commissie Openbare Ruimte van mei 2019 zijn details in het plan uitgebreid besproken. Helaas werd soms de hoofdlijn vergeten. We kunnen er niet om heen, het restafval MOET naar beneden in kg. Wij zien het goed scheiden van afval NIET als het plukken van laag fruit maar van een nieuw denken..  Afval is grondstof voor een groot deel! Ons denken moet veranderen! Dat dit weerstand oproept is begrijpelijk...

07mei

Motie HEILOO-2000 unaniem aangenomen.

Motie Regenboog Zebrapad unaniem aangenomen in de Raad van 6 mei 2019. Het idee om een regenboog zebrapad aan te leggen is inmiddels in diverse Nederlandse gemeenten opgepakt. In onze regio zijn dat Castricum en Alkmaar. Het staat voor acceptatie en tolerantie ten opzichte van de LHBTI-gemeenschap (dat staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Intersekse personen). Vanuit Heiloo-2000 wil men het ook breder trekken: “Het regenboog zebrapad geeft symbolisch de diversiteit van de gemeente Heiloo aan, met alle culturen, religies, geaardheden en...

07mei

Terugkoppeling Raadswerkgroep Regio Alkmaar

In de gemeenteraad van 6 mei 2019 werd de Raad bijgepraat over de werkzaamheden tot nu toe in de Raadswerkgroep Regio Alkmaar. Gedurende het proces van de totstandkoming van de Focusagenda 2019-2022 is een (tijdelijke) raadswerkgroep Regio Alkmaar opgericht, waaraan raadsleden vanuit de zeven gemeenten deelnemen. Voor Heiloo is de heer Pruyt (D’66) en Corrie Konijn (HEILOO-2000) in deze groep vertegenwoordigd. Een korte terugkoppeling: Tijdens de Raadsconferentie op 9 januari in Broek op Langedijk kwam het beeld naar voren dat raadsleden behoefte hebben aan...

07mei

Gemeenteraad 6 mei 2019

Kennisnemen van de Focusagenda Regio Alkmaar We hebben het hier over regionale samenwerking. Waarom noemen we dingen niet gewoon bij de naam? Samenwerking dus tussen 7 gemeenten met de focus op Bereikbaarheid, Wonen en Energie innovatie, lees transitie. Vrij algemene onderwerpen die voor alle 7 gemeenten wel ongeveer gelijk zullen zijn. Of toch niet? Uit het nabije verleden kennen we het samenwerkingsverband Noord Kennemerland. Helaas geen succes. Ondanks dat hierin veel tijd en geld is geïnvesteerd. HEILOO-2000 is een groot voorstander...

11apr

Herinrichting Looplein Commissie Openbare Ruimte 17 april 2019

commissie Openbare Ruimte, woensdag 17 april 2019 Herinrichting van Looplein In het coalitieprogramma is opgenomen dat het Looplein, mede naar aanleiding van het  Verkeersplan, autovrij gemaakt gaat worden en dat het tijd is voor een revitaliseringsslag van het Loo. Het Loo bestaat ruim 40 jaar en inmiddels is er rond het Loo veel aan het veranderen. Zo is er sprake van het “rondje om de kerk”, onder meer ter verlevendiging van het winkel- en horecagebied. Het centrale plein is nu een ‘dorre’ stenen vlakte, wat...

01apr

Commissie Openbare Ruimte

  bestemmingsplan Westerweg 338 a; wij vinden het fantastisch dat de stolp boerderij en de hooischelf die zich in een slechte staat bevinden door een partij zijn opgekocht en in goed staat gebracht gaan worden. Voor ons is dit een hamerstuk. Bespreeknotitie Zuiderloo verkavelingsplan deelplan 2 B Timpaan. Heiloo-2000 vindt het een prachtig plan en dat het goed doordacht is. Voor ons is het een hamerstuk voor in de raad van 1 april. ...

14mrt

Commissie Bestuurlijke Zaken 12 maart 2019

De Commissie Bestuurlijke zaken van dinsdag 12 maart kende een korte agenda 1) Herziening Gemeenschappelijke Regeling Vuil Verbrandingsinstallatie (VVI) 2) Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Alkmaarder – en Uitgeestermeer              (RAUM) 3) Verantwoording besteding fractiebijdragen over 2018 en voorschot 2019 4) Instructie voor de griffier van de gemeente Heiloo De onderwerpen 1, 2, en 4 waren vnl. procedurele zaken waaraan voor ons weinig aan toe was te voegen en waarmee dus akkoord werd gegaan. Over onderdeel 3 het...

05mrt

Gemeenteraad 4 maart 2019 Subsidie Trefpunt

Verhoging subsidie plafond Stichting Welzijn Heiloo ten behoeve van het jongerenwerk. Dank U voorzitter, Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over de inspanningen die door Stichting Trefpunt Heiloo worden gedaan om de subsidie te verkrijgen waar zij recht op denken te hebben.  Een goed bestuurder doet dat, sterker nog dat moeten zij ook doen en dat is voor onze fractie dan ook geen enkel probleem. Dat neemt niet weg dat onze fractie kritisch meekijkt naar de aanvragen, zeker als het gaat om een...

05mrt

Gemeenteraad 4 maart 2019 Drivingrange Golfbaan

Vaststellen bestemmingsplan Drivingrange Golfbaan. Voor HEILOO-2000 was het Raadsvoorstel al een Hamerstuk, maar onderstaande stemverklaring vonden wij noodzakelijk. Voorzitter, De ergernis groeit t.a.v. het feit dat alle voornemens en besluiten die direct of indirect een relatie hebben met de nieuwe afslag A9, getracht getorpedeerd te worden door GBH. Dit is niet het gedrag van een politieke partij binnen een democratisch stelsel, maar heeft inmiddels de vorm gekregen van een actiegroep die tegen is om tegen te zijn. En bereid is daarvoor alle middelen aan...

15feb

Commissie Openbare Ruimte 13-02-2019

In de commissie openbare ruimte van 13 februari stonden twee agendapunten ter discussie. Het eerste agendapunt betrof een bestemming wijziging voor de Drivingrange golfbaan in Heiloo. Alle partijen vonden dit een hamerstuk op Gemeentebelangen Heiloo na. Deze laatste snapt het belang van de aanwezigheid van een golfclub niet.  De bestemming wijziging werd verder door alle andere partijen akkoord bevonden. Het  tweede onderwerp was een bespreeknotie van GBH over de luchtkwaliteit in Heiloo. De bespreeknotitie was slecht...

15feb

Commissie Bestuurlijke Zaken 12-02-2019

  Er stonden slechts 2 punten op de agenda, 1. Reglement van orde voor de gemeente Heiloo, verordening raadscommissies gemeente Heiloo en Verordening Auditcommissie Heiloo 2. Verantwoording besteding fractiebijdrage over 2018 en voorschot over 2019 Inzake punt 1 stelde Heiloo Lokaal voor de aanpassingen die indertijd zijn gedaan als een raadslid of meerdere raadsleden zich tijdens een raadsperiode afsplitsten van hun oorspronkelijke partij en onder eigen vlag, doorgaan als raadslid weer ongedaan te maken. Deze aanpassingen kwamen neer op minder faciliteiten. D66 stelde...

14feb

Commissie Maatschappelijke Zaken Subsidie Jongerenwerk 14-02-2019

Stichting Trefpunt Jongerenwerk. Waar Algemeen en Ambulant Jongerenwerk een vast programma aanbiedt, zorgt Projecten en Experimenten voor een vrije ruimte, waardoor Stichting Trefpunt Jongeren vraaggericht kan handelen. Jongeren vormen een dynamische doelgroep binnen de samenleving. Aansluiten bij deze doelgroep vraagt om een dynamische werkwijze. Zij innoveren door snel in te spelen op behoeften en trends onder de doelgroep. Stichting Trefpunt Jongeren zet samen met de doelgroep en betrokken partijen nieuwe projecten op waarmee het bereik onder jongeren wordt vergroot en preventief handelen wordt versterkt. Hierdoor bewegen...

14feb

Jongeren adviseren gemeenten BUCH

PERSBERICHT 13 februari 2019 Speaking Mindsjongeren adviseren gemeenten over sport en bewegen Op 4 februari heeft de slotbijeenkomst van het tweede Speaking Minds project plaats gevonden in de Raadszaal van de gemeente Castricum. Tijdens deze bijeenkomst hebben jongeren van het Horizon College Alkmaar een presentatie en hún adviezen gegeven over sport en bewegen. De toehoorders waren wethouders van het domein SamenLeven in Bergen, Uitgeest,...

10dec

Commissie Openbare Ruimte

In de commissie openbare ruimte van november werd naast de gebruikelijke agenda onderwerpen ook twee inrichtingsplannen besproken. Te weten; de Westerweg 340- 342 en het Hof van Sombroek, beide mooie inrichtingsplannen. Tevens vragen wij ons wel af waarom al deze plannen langs de commissie en de raad moeten. Van oorsprong is dit een college verantwoording. De Portefeuillehouder heeft aangegeven...

08dec

Commissie Bestuurlijke Zaken

Er kwamen 5 Raadsvoorstellen aan de orde en 2 Bespreeknotities Highlights: 1) De begroting van de GGD 2019 is in het Algemeen Bestuur niet vastgesteld en als conceptbegroting naar de provincie gestuurd. 2) Uit de veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat onze inwoners zich veilig voelen, uitgedrukt met een cijfer van 7.6. Het streven is 7.8 in 2021. 3) Ons wagenpark wordt het de BUCH wagenpark met het oog op een aanzienlijke efficiency voordeel. Het uiterlijk van het wagenpark zal op den duur wijzigen en is...

13nov

Motie Kinderpardon aangenomen in de Gemeenteraad

Waarom een Kinderpardon? Iedere gemeente in Nederland heeft een brief gekregen van Unicef om op te roepen tot een kinderpardon.   HEILOO-2000 heeft  het initiatief genomen voor deze motie, D66 heeft zich hierbij aangesloten en is dus mede-indiener van deze motie, daar zijn we blij mee. Als lokale partij hebben wij geen kanalen naar Den Haag en daarom is deze motie een mogelijkheid om als lokale partij toch een signaal naar de overheid af te geven.   Al meer dan vijf jaar wonen ongeveer 400 kinderen...

05nov

Inbreng HEILOO-2000 Programmabegroting vanavond in de Raad

  Gemeenteraad Programmabegroting 5 november 2018. Meneer de Voorzitter, Inleiding Medio mei heeft HEILOO-2000 het bereikte coalitieakkoord besproken in deze Raad. Over dit akkoord “Met Elkaar” is veel gesproken. Zowel in de Raad als buiten de Raad en de komende jaren gaat dat verder ingevuld worden. Voor ons ligt de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.    Wij zijn hoopvol dat al onze doelstellingen de komende tijd uitgevoerd zullen worden. Ook zijn de op handen zijnde forse investeringen verwerkt in de begroting en de aankomende periode...

21okt

Commisssie Openbare Ruimte

Op woensdag 17 oktober vond de commissie openbare ruimte plaats. Deze keer een kortere agenda dan we het afgelopen jaar gewend waren. Naast de gebruikelijke vaste agenda punten zoals: Vaststelling van de agenda en Er werd gebruik gemaakt van het inspreekrecht door een persoon Vaststellen van de toezeggingen lijst. De toezeggingenlijst is een lijst waarin de acties voor het college, per commissie, worden genoteerd en bewaakt. Naast bovengenoemde vaste agenda punten hadden we nog twee agenda punten op de agenda staan: – ontwerp bestemmingsplan drivingrange Heiloo – meerjarenperspectief grondexploitaties...

21okt

Commissie Bestuurlijke Zaken

Commissievergaderingen. Korte uitleg In de commissievergaderingen vindt de voorbereiding plaats voor de vergaderingen van de Gemeenteraad. In de commissies zijn alle politieke partijen in de Gemeenteraad vertegenwoordigd met één afgevaardigde, het commissielid. Er bestaan 3 commissies: Bestuurlijke zaken, Openbare ruimte en Maatschappelijke zaken. Visie In de commissievergaderingen komen de stukken/raadsvoorstellen aan de orde die in de komende Gemeenteraad worden behandeld. Ieder commissielid geeft zijn visie op het raadsvoorstel en er ontstaat discussie tussen de commissieleden. De visie van het commissielid is ook...

21okt

Commissie Maatschappelijke Zaken

Maandag 15 Oktober 2018 Commissievergadering MZ, MaatschappelijkeZaken. Deelnemer Heiloo-2000:Commissie- en Raadslid, Michel Engelsman Wethouder mevr.Beens en Burgemeester H.Romeijn zijn aanwezig als portefeuillehouders. Respectievelijk Sociaal Domein en Handhaving. Agenda: Presentatie Jongerenwerk.                 Bespreeknotities Drank en Drugs gebruik onder jongeren.                  en onderhoud accommodaties. Ingediend door de PVDA. Presenstatie Jongerenwerk Heiloo Er wordt een presentatie gehouden...

04jul

Algemene Beschouwingen Kadernota en Jaarrekening 2017

                                  Jaarrekening 2017 Voorzitter, Collega Raadsleden, Collegeleden, belangstellenden op de publieke tribune, luisteraars van Beat FM en niet te vergeten de vertegenwoordigers van de Pers. Allereerst dankt HEILOO-2000 al diegene die zich hebben ingespannen voor de totstandkoming van voorliggende stukken.  De Raadsinformatieavond waar de jaarrekening werd toegelicht heeft HEILOO-2000 als prettig ervaren. Alhoewel het niet voor iedereen duidelijk was dat de kosten van de aansluiting A9...

15mei

Fred Dellemijn geïnstalleerd als wethouder in de Gemeenteraad van 14 mei

Onze fractie, de leden en het bestuur van HEILOO-2000 zijn zeer verheugd dat de heer Dellemijn zich beschikbaar heeft gesteld voor een volgende periode als wethouder in onze gemeente. De heer Dellemijn heeft zich de afgelopen periode uitstekend gemanifesteerd. Heeft hard gewerkt om onze ambities en doelstellingen te verwezenlijken tezamen met de overige collegeleden. Met een humoristische inslag, maar altijd hardwerkend en in samenspraak heeft de heer Dellemijn moeilijke dossiers opgepakt en zo ook de veranderopgave accommodatiebeleid nagenoeg tot een goed einde...

15mei

Coalitie mag door van Gemeenteraad, inbreng Heiloo-2000

Meneer de Voorzitter,  Voor U ligt een coalititieovereenkomst met als titel “Met Elkaar” hierin hebben VVD, CDA en HEILOO-2000 afspraken gemaakt voor de volgende bestuursperiode (2018-2022). Wat zijn nu de elementen geweest om voortgang van deze coalitie na te streven? Gelet op de uitslag van de verkiezingen waren er minimaal 3 partijen nodig voor een meerderheidscoalitie. Op uitnodiging van HEILOO-2000 zijn de coalitiepartners van de periode 2014-2018 kort na de verkiezingen bijeen gekomen. De verkiezingsuitslag is doorgenomen. HEILOO-2000, VVD en CDA hadden de nadrukkelijke...

05mei

Coalitieovereenkomst HEILOO-2000 VVD en CDA

  Coalitieovereenkomst “MET ELKAAR!” 2018-2022 HEILOO-2000, VVD en CDA hebben bij de coalitie-overeenkomst dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van een aantal maatschappelijke organisaties en hebben deze overeenkomst de titel “Met Elkaar!” meegegeven. Bijgaande coalitie-overeenkomst is na een inleiding opgebouwd rondom verschillende thema’s: Duurzaamheid, Wonen en Leefomgeving, Verkeer en Vervoer, Zorg en Ondersteuning op maat, Voorzieningen, Ondernemen, Financiën en Communicatie en Samenspel. De volgende maatschappelijke organisaties en personen hebben bijgedragen aan de coalitie-overeenkomst: Verkeerscommissie, Woningmakers, Dorien Kotterman, Rolf Ouwejan, Landgoed Willibrordus, Sport Service Langedijk, Sportraad,...

Rob Levie
21apr

Commissie Bestuurlijke Zaken

Henk-Jan den Ouden schreef in de Alkmaarsche Courant van 19 april over de BUCH het volgende: Nog geen oordeel van politiek Heiloo Diep verdeeld over BUCH Heiloo* De politiek in Heiloo kon het dinsdagavond niet over eens worden over de extra bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd van de BUCH  De commissie bestuurlijke zaken werd gevraagd een visie op het voorstel van het college: te kiezen voor een verbeterplan voor de werkorganisatie BUCH, die de ambtelijke diensten voor de vier aangesloten gemeenten verzorgt. De commissie, bestaande uit leden van alle...

04apr

Knotwilgen aan de Hoogeweg

Het straatbeeld van de Heerenweg wordt doorgezet in de Hoogeweg. De knotwilgen worden vervangen door een variatie aan bomen die op de strandwal voorkwamen en die in het beeld van de straat passen. Voor vleermuizen wordt het dan weer een aantrekkelijke migratieroute. Vanwege een korte restlevensduur van enkele knotwilgen, de locatie waar ze staan, het jaarlijks terugkerend snoeionderhoud en het ontstaan van onherstelbare wortelschade bij de aanleg van het voetpad en de aanleg van een nieuw riool dat ook het hemelwater...

26mrt

Stabiliteit, voortgang en draagvlak.

HEILOO-2000, VVD en CDA richten zich op voortzetting van de succesvolle coalitie van de afgelopen vier jaar, maar willen tevens ruimte voor inbreng bieden teneinde de grote thema’s in de komende periode aan te pakken. “De verkiezingsuitslag, het bestendigde vertrouwen en de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen periode zijn daarbij de belangrijkste overwegingen. Daarnaast zijn er veel inhoudelijke overeenkomsten”, aldus Fred Dellemijn, Rob Opdam en Elly Beens, de huidige wethouders en lijsttrekkers. De komende jaren staan er belangrijke onderwerpen op...

06mrt

Verkeersplan in de Raad vastgesteld

Voorzitter, Het Verkeersplan dat nu voorligt is voor HEILOO-2000 geen eindpunt, maar een goed vertrekpunt om Heiloo ook in de toekomst bereikbaar te houden. “De gezamenlijke bewonersgroepen, de vertegenwoordigers van ondernemers en winkeliersverenigingen en andere belanghebbenden zitten op een lijn, aldus een inspreker in de Commissie Openbare Ruimte. HEILOO-2000 is blij te lezen in de inbreng van de bewonersgroepen dat ook zij nu van mening zijn om zo snel mogelijk van start te gaan met de invulling van de creatieve fase van het...

02feb

Bereikbaarheid gaat voor ons verder dan mobiliteit en verkeer.

  HEILOO-2000 ziet bij bereikbaarheid ook ruimte voor ambities. Fietsers krijgen een hoofdrol in het nieuwe verkeersbeleid maar ook de wandelaar wordt goed bediend. Een extra busverbinding wordt onderzocht en het openbaar vervoer blijft zo aantrekkelijk mogelijk. Voor de auto laten de te nemen verkeersmaatregelen nog even op zich wachten. Dit zijn de belangrijkste punten uit het nieuwe ‘Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’ dat de commissie Openbare Ruimte op 14 februari bespreekt. Van 14 juni tot 26 juli 2017 konden inwoners van Heiloo reageren op...

02feb

62% Sociale Woningbouw

Wethouder Fred Dellemijn en directeur Arnold Henselmans van Henselmans Bouw en Ontwikkeling hebben hun handtekening gezet voor de bouw van 12 woningen en 4 vrije kavels bij de Westerweg. ‘Wethouder Dellemijn is verheugd over dit mooie plan van 4 kavels en 12 woningen, met meerdere woningen in de sociale sector’’. Directeur de heer A. Henselmans : ‘’Fijn om te zien dat wij in aanvulling op Oostweide en fase 1 Zuiderloo een nieuw project in de mooie gemeente Heiloo kunnen realiseren’’. Henselmans ontwikkelt 12...

21nov

Inspirerend betoog van een pleegouder in de Commissie

In de Commissie Maatschappelijke Zaken van maandag 20 november jongstleden hield een bevlogen pleegouder een pleidooi voor het behoud van budget voor bijzondere kosten. In 2018 wordt het Zorgfonds Noord Holland, waar pleegouders een beroep op kunnen doen als zij geconfronteerd worden met bijzondere kosten, stopgezet. Er zijn momenteel 11 pleegkinderen ondergebracht in Heiloo. Zij kunnen door omstandigheden niet thuis wonen. Fantastisch natuurlijk dat er pleeggezinnen zijn die zich het lot van deze kinderen aantrekt. Chapeau! Momenteel zijn er bij Parlan nog 50 “wachtende”...

07nov

Begroting 2018 vastgesteld

Begroting 2018, Gemeenteraad 6 november 2017. Meneer de Voorzitter, collega raadsleden, portefeuillehouders, luisteraars van Beat FM en toehoorders, Het is mijn eerste behandeling Programmabegroting dus ik hoop dat dat in 10 minuten lukt, zo niet dan weet U Voorzitter waar dat aan ligt. Dank aan alle betrokkenen voor de goed leesbare en daardoor overzichtelijke begroting. Tijdens het technisch vragenuurtje werd op adequate wijze gereageerd. Ook de doorbelasting vanuit de BUCH werkorganisatie staat duidelijk weergegeven. Allereerst wil ik 3 punten aanstippen: 1. De positie van Heiloo in...

27okt

Een oude dame, een ijsvogeltje en de Gemeente Heiloo.

Een oude dame woont aan de rand van Heiloo met rond haar huis veel groen en water. Op een mooie zomerse dag zit ze in de tuin met een kopje koffie en leest een boek over de Oude Grieken. Opeens hoort ze een bijzonder getjilp en kijkt om zich heen. Daar, schuin rechts van haar, ziet ze hem zitten in de klimroos. Het is een………… Ja, wat voor een bijzondere vogel is dit? Nooit eerder gezien. Oranje borst en blauwe vleugels. Ze loopt naar binnen...

11okt

Ondertunneling Vennewatersweg Raad 10 oktober

Voorzitter, De ondertunneling was voor de meeste partijen en ook voor HEILOO-2000 een hamerstuk. HEILOO-2000 vindt het belangrijk dat de communicatie met de inwoners en aanwonenden voorop staat. Er gehandhaafd wordt tijdens de aanleg als blijkt dat er op een andere lokatie problemen zijn en dat er wordt gewerkt aan een nota LED-verlichting. Deze toezeggingen van de PH in de Commissie zal HEILOO-2000 nauwkeurig volgen. Ook de opmerking dat het project past in de begroting en meerjarenperspectief is voor ons aanleiding om in te stemmen...

11okt

Afslag A9 Inbreng HEILOO-2000

Meneer de Voorzitter, Allereerst, de insprekers aangehoord hebbende en de ingezonden brieven die HEILOO-2000 in dit dossier onder ogen heeft gekregen, hechten wij eraan om te beginnen met een korte inleiding omtrent de historie; In het Coalitieakkoord 2010-2014 gedateerd 8 juni 2010 met als titel “HEILOO in BALANS staat onder het kopje Verkeer punt 3.7. “De afslag A9 een speerpunt in samenhang van de totale planontwikkeling Zandzoom” Mede ondertekend door D66, en mede ondertekend door de PvdA. Vanaf 1997 zijn de eerste besprekingen geweest. De gemeenteraad van...

21sep

Gemeenten maken het verschil in koopkracht!

Op Prinsjesdag blijven de lokale lasten buiten beeld, terwijl juist die sinds de decentralisaties zo van belang zijn voor de koopkrachtplaatjes. Seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG, NOOM en NVOG lieten het onderzoeken. Wat blijkt? De verschillen tussen gemeenten lopen op tot honderden euro’s per jaar. De seniorenorganisaties willen dat het nieuwe kabinet en gemeenten een bindend convenant afsluiten over lagere eigen betalingen. Ze roepen alle gemeenten op de lokale goede voorbeelden te volgen, zoals het helemaal afschaffen van eigen betalingen. De seniorenorganisaties...

31aug

Geluidswal Plan Oost absoluut niet van de baan

Omdat de berichtgeving over de geluidswal Plan Oost niet altijd even duidelijk is geweest, zet HEILOO-2000 hieronder uiteen hoe de stand van zaken is. Vorig jaar heeft het college van B&W voorgesteld om de voorziening die gereserveerd stond voor de geluidswal te laten vrijvallen en het bedrag hiervan toe te voegen aan de algemene reserve. Op initiatief van de VVD is in juli 2016 besloten om dat niet te doen, maar de bewoners de gelegenheid te bieden nader onderzoek te doen...

30aug

Mantelzorgcompliment: Jonge Mantelzorgers in beeld brengen

HEILOO-2000 vindt dat het Sociaal Team ingezet moet worden om kinderen in beeld te brengen met de zorg voor een ouder, broertje of zusje. Zij verdienen ook een mantelzorgcompliment. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit met de zorg voor een gezinslid. De cijfers lopen uiteen van 1 op 4 tot 1 op de 10 kinderen. Dit is een speciale groep en van de jongeren tot 18 jaar verleent ruim 10% mantelzorg,...

11jul

Raad 10 juli 2017 Motie van Wantrouwen

Inbreng HEILOO-2000 Raad 10 juli 2017. MOTIE VAN WANTROUWEN NCPN, puur en alleen om weer eens de krant te halen, aldus Konijn. “HEILOO-2000 vond de motie een onzin motie en van financieel wanbeleid is geen sprake, zoals Gomes stelt in de motie. De Provincie controleert de gemeente en heeft bij brief van 21 juni 2017 geschreven dat de meerjarenbegroting van Heiloo structureel en reëel in evenwicht is. De heer Gomes en de oppositie hebben geen enkele bijdrage geleverd aan het meegeven van kaders voor...

04jul

Algemene Beschouwingen Kadernota 2018

KADERNOTA 2018 Inleiding. Mijnheer de Voorzitter, luisteraars van BeatFM, toehoorders, HEILOO-2000 heeft met genoegen kennis genomen van de 4e Kaderbrief van deze periode. Wij merken dat er consequent is doorgewerkt aan de uitwerking van de motie die de coalitiepartijen vorig jaar gezamenlijk hebben ingediend. De taakstellingen worden onverkort uitgevoerd. Met een gerust hart kunnen wij daarom bij de verkiezingen in 2018 laten zien wat wij hebben bereikt. HEILOO-2000 vindt het belangrijk om in het begrotingsjaar 2018 een stukje ruimte te laten aan een nieuw College als het...

30jun

Extra investering in wijkverpleging

HEILOO-2000 is zeer verheugd te vernemen dat er volgend jaar 170 miljoen extra wordt uitgetrokken voor de wijkverpleging en medisch specialistische zorg aan ouderen met een kwetsbare gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat de budgetten nu vaak niet toereikend zijn om hoogwaardige verpleging thuis te verzorgen. Naast meer geld deed staatssecretaris Van Rijn de belofte dat wijkverpleegkundigen gaan ervaren dat zij de ruimte krijgen om weer met trots hun vak uit te oefenen en verder te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de...

29jun

Speeltoestellen Patrijsakkers

HEILOO-2000 doet wat het kan voor zijn inwoners! Onze fractievergadering werd onlangs bezocht door een bewoner van de Patrijsakkers. De aanwonenden van een opnieuw in te richten speeltuin maken zich zorgen omtrent geluidsoverlast. Via een door de gemeente georganiseerde inspraak procedure is een mooi plan bedacht met nieuwe speeltoestellen. De omwonenden zijn zeker niet tegen en hebben een paar alternatieven voorgesteld aan de wethouder. Na overleg met bewoners, wethouder en HEILOO-2000 zijn er een paar prima afspraken gemaakt om de vermeende geluidsoverlast tot een minimum te...

22jun

Gemeenschappelijke Regelingen

Woord vooraf In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden samenwerkingsverbanden geregeld tussen openbare lichamen, gemeenten, provincies en waterschappen. De wet dateert van 1984. Bijvoorbeeld Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Hier worden gemeentelijke stukken gecentraliseerd  gearchiveerd. Ook digitaal. De 10 deelnemende gemeenten, waaronder Heiloo, dragen de lasten van de organisatie. En daar zit natuurlijk de kern van de zaak. Heiloo is naast het RHCA ook onderdeel van de volgende Gemeenschappelijke Regelingen: WNK Personeelsdiensten, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Veiligheidsregio NHN, Regionale Uitvoeringsdienst NHN, GGD Hollands Noorden, Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar. In totaal...

13jun

Jaarrekening 2016 Raadsvergadering 12-06-2017

“Meneer de Voorzitter, Wij hebben gezien dat de cijfers wederom positief zijn en dat zonder een dotatie Nuon gelden, behoudens een stukje dividend van 96.000 euro. Chapeau aan het College. Allereerst dankt HEILOO-2000 de organisatie en de controller voor de uitgebreide vraag en antwoord sessies, zowel mondeling als schriftelijk. Ook dank aan de heer Brouwer de Koning, voor de heldere uitleg. HEILOO-2000 kan het hierdoor kort houden om herhalingen te voorkomen. Het doet mij deugd dat de heer Van Splunteren, de 2 stijlfouten in het...

07jun

Meeuwen overlast

Wist u dat er buurten zijn in Heiloo die overlast hebben van meeuwen. In dit geval gaat het om het Land van Maat, deel Westerweg en de Matthijs Zonderhuisweg. Deze buurt kent veel platte daken, een ideale plek voor meeuwen om hun nesten te maken en ongestoord de eieren uit te broeden. Als de jonge meeuwen er eenmaal zijn geeft dat veel overlast voor de omwonenden: vervuiling (vogelpoep op je te drogen hangende wasgoed) , veel gekrijs en schijnaanvallen op kinderen en...

07jun

Is het bij u bekend?

Wist u dat het geen haar had gescheeld of het slaapfeest op de Radboudschool was niet doorgegaan. De oudercommissie heeft in oktober 2016 toestemming gevraagd aan het college voor deze activiteit als een van de hoogtepunten van het 50 jarig bestaan van de school. In november volgt een afwijzing van de gemeente, waarop een van de ouders contact opneemt met mij.   Ik ben verbaasd over de afwijzing en neem contact op met Hans Romeyn. Dit initiatief heeft er toe geleid dat de...

24mrt

Couleur Locale

Tekst uitgesproken in de Commissie Bestuurlijke Zaken van 22 november 2016 door ons raadslid Rob Levie. Binnen de begeleidingsgroep BUCH was men van mening dat je als Raad geen definities moet willen geven van de Couleur Locale. De Couleur Locale dus werkende weg ontdekken en er alert op zijn waarbij vertrouwen in de colleges en de werkorganisaties belangrijk is. Allemaal waar maar HEILOO-2000 vindt dat niet voldoende. Wij zullen ons hard maken voor het hebben van een groep van ca. 9 medewerkers...

24mrt

Nieuwe Commissieleden Linda Veerbeek Openbare Ruimte en Michel Engelsman Maatschappelijke Zaken in de Raad van 6 maart 2017 benoemd

HEILOO-2000 mede indiener van amendement op Zienswijze Dienst Verlening Overeenkomst (DVO) Werkorganisatie de BUCH Wat is een DVO? Schriftelijke afspraken tussen de vier BUCH gemeenten ( Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ) over o.a. de kwantiteit, kwaliteit en de kosten van deze dienstverlening. Hiertoe heeft het bestuur een DVO opgesteld dat ter beoordeling is voorgelegd aan de commissie bestuurlijke zaken (Com. BZ) De commissie heeft geoordeeld dat de DVO van onvoldoende kwaliteit was en deze terugverwezen naar het bestuur van de BUCH....

24mrt

NL Doet | Jan en Rob actief bij Base-en Softbalclub Double Stars

Onlangs is de dakbedekking van het clubhuis na een ernstige lekkage geheel vernieuwd. De oude dakbedekking lag naast het clubhuis en is met behulp van Jan en Rob in een container van GP Groot gedeponeerd. Geen geringe klus want de stukken oude dakbedekking waren zwaar en glibberig van de regen. Maar het is gelukt! Iedereen blij!! Rob Levie ...

15mrt

15 maart stemmen

Als lokale partij kleuren wij geregeld buiten de landelijke lijntjes… …als u er de 15e maar binnen blijft… Ga 15 maart vooral stemmen, uw mening telt. In 2018 kunt u weer vertrouwd op ons stemmen. ...