Skip to content

Leven

Onderdeel van het verkiezingsprogramma 2022-2026

 
 

Geluidsoverlast vliegverkeer

HEILOO-2000 neemt de overlast van de laagvliegende vliegtuigen die de inwoners van dit dorp ervaren, zeker serieus. Niet alleen de geluidsoverlast maar ook de mogelijke overlast van de uitstoot van deze vliegtuigen. Wij willen dat deze overlast beter in kaart wordt gebracht, immers meten is weten. Vooropgesteld, wij zijn zeker niet tegen de aanwezigheid Schiphol. De luchthaven Schiphol vervult een aantal belangrijke functies voor Nederland en ook de inwoners van Heiloo moeten/willen ook wel eens vliegen. Wij willen deze discussie gezamenlijk voeren op basis van feiten en niet van uiteenlopende meningen of belangen. Wij pleiten ervoor dat onder meer het RIVM en GGD alle gezondheidsaspecten in kaart brengt zodat met objectieve gegevens een juiste en correcte voorstelling van zaken wordt gegeven.

Voorts hebben wij gerede twijfels over de hoogte (ca. 600 meter) waarop de vliegtuigen over ons dorp vliegen richting de landingsbaan, nergens in Europa naderen vliegtuigen zo laag een luchthaven. Integendeel, een geleidelijk duikvluchtscenario is in alle opzichten beter, met minder herrie, minder energieverbruik door de vliegtuigen, een lagere uitstoot etc. Nu het aantal vliegbewegingen hoogstwaarschijnlijk gaat afnemen in de toekomst vanwege milieueisen, moet ook aan het lage aanvliegen een eind worden gemaakt. Kortom, we zijn voorstander van het uitvoeren van:

 • Meer meetpunten in Heiloo en inzet van onafhankelijke deskundigen voor meting, toetsing en borging.
 • Inzetten op vermindering nachtvluchten en beperken van de gezondheidsrisico’s, 
 • Een aanpak om overlast en leefbaarheid in balans te houden.
 • Toepassen van nieuwe inzichten in de luchtvaart (hoger aanvliegen)
 • Gelijkelijke verdeling van de overlast over de regio.

 

Zorg en Welzijn

HEILOO-2000 wil de zorg voor jong en oud, arm en rijk, toegankelijk houden. We streven hierbij naar een optimale samenwerking tussen zorgprofessionals, ondernemers, vrijwilligers en de gemeente. Het sociaal domein is hierin een belangrijke factor.

In deze tijd is COVID-19 een last voor de samenleving, COVID-19 vraagt naast preventie, acute zorg en inmiddels ook om nazorg, wij zullen ons daar beter op moeten instellen. HEILOO-2000 wil dat hier gericht beleid op ontwikkeld gaat worden want COVID-19 is helaas een blijvertje.

Eenzaamheid is een onderwerp waar al veel aandacht aan wordt besteed in Heiloo maar het is naar ons idee nog niet genoeg. Wij willen graag dat de ouderen van >75 jaar bijvoorbeeld 2x per jaar een uitnodiging krijgen van de gemeente op een locatie (Trefpunt) of een bezoek aan huis kunnen krijgen indien gewenst.  

Actiever beleid richting kwetsbare groepen

 • Inzet op preventie
 • Stimuleren gezonde levensstijl, voeding enz.
 • Beleidsontwikkeling stimuleren

 

Kunst en Cultuur

De kunst en cultuursector heeft ook in Heiloo zwaar geleden onder de pandemie en de maatregelen die hieruit voortvloeiden. Heiloo-2000 wil dat de culturele activiteiten over het gehele dorp door plaatsvinden, In de Cultuurkoepel, de Beun en meer straatactiviteiten mogelijk maken voor een levendig Heiloo. Willen we dus het aanbod van kunst en cultuur op peil houden, dan zullen we ook als gemeente hier aandacht aan moeten besteden. Zo heeft de Muziekschool een stevige renovatie nodig maar ook andere culturele initiatieven moeten de ruimte krijgen om weer een gedragen positie te krijgen in het dorp.

 

Sociale Wijkteams

Sociale wijkteams moeten zichtbaarder en makkelijker bereikbaar zijn in Heiloo. Door de vorming van de Buch en de digitalisering is het voor ouderen en kwetsbare mensen steeds lastiger om zaken te regelen. Wij staan voor aanwezigheid op meer dagen en meer uren in het dorp op centrale punten.

Het moet voor de burger duidelijk zijn met welke vragen en zaken zij bij de wijkteams terecht kunnen.

 • Zichtbaarheid vergroten en laagdrempeliger toegang
 • Inrichten van een politie servicepunt in Heiloo met Inloopspreekuur.
 • Duidelijkheid over de uitvoering van diensten

 

Jeugd en jeugdzorg

De jeugd heeft het niet makkelijk in deze tijden van corona. Hun sociale leven staat onder druk en dan kan een eigen plek zoals The SPOT absoluut van toegevoegde waarde zijn. Het mag wat ons betreft zeker meer vaart krijgen. Jeugdzorg is een financieel zorgenkind binnen heel Nederland en dus ook de gemeente Heiloo. Niettemin, wij vinden dat de bestaande voorzieningen op het gebied van jeugdzorg minimaal op het huidige niveau moet blijven. Maar er is ruimte voor verbetering.

Steeds wordt het duidelijker dat niet alleen ouderen maar ook jongeren last van eenzaamheid hebben. Een initiatief als Join us is zeker iets waar we in Heiloo ook mee aan de slag kunnen om jongeren uit hun isolement te helpen.

 • Realisering van The Spot
 • Mogelijkheden voor verbetering jeugdzorg onderzoeken
 • Meer aandacht voor eenzaamheid onder jongeren – Join us

 

Sport en Gezondheid

Sport en gezondheid vinden wij bij HEILOO-2000 belangrijk vandaar dat wij inzetten op meerdere punten die te maken hebben met dit onderwerp. Wij moeten een gemeente blijven waar sporten heel goed kan en wij stimuleren dan ook dat daarvoor de juiste faciliteiten daarvoor worden geboden tegen een acceptabele prijs.

De sportvoorzieningen in Heiloo zijn van een ongekend niveau. Dat is prima, want sport bevordert gezondheid en stimuleert het sociale leven. Willen wij dit niveau vasthouden dan zullen we verder naar voren moeten kijken en hierin moeten investeren.

 • Bouw van de 2e sporthal
 • Nieuw integraal sportbeleidsplan met kaders voor de toekomst
 • Stimulering van sport op school en het meer bewegen bij zowel ouderen als jongeren.
 • Financiële ondersteuningsregeling

 

LHBTIQ, vluchtelingen, minderheden

Wij zien Heiloo niet als een bezit van ons, maar als een verantwoordelijkheid van en voor elkaar. Iedere inwoner heeft rechten en plichten en níemand mag worden uit- of buitengesloten.

De gemeente moet aandacht vragen voor en aandacht besteden aan vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen elkaar. Nederlander, medelander, LHBTIQ’er, vluchteling of expat moet zich gesteund, veilig(er) en weerbaar(der) voelen in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg, thuis, in de sport en in hun sociale kring.

 • Stimulering sociale acceptatie
 • Stimuleren initiatieven

 

Wet inburgering

Ook vluchtelingen zijn welkom in Heiloo en wij staan ervoor dat ze een goede kans krijgen om een bestaan op te bouwen. Inburgering is een eerste vereiste om die kansen te zien en te pakken. De nieuwe wet biedt handvatten die we ook op een juiste manier moeten implementeren.

 • Humaan inburgeringsbeleid
 • Taalondersteuning bieden
 • Strakke monitoring van proces