Leefbaarheid

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Woningbouw

Heiloo groeit en bloeit en de nieuwe wijken die het dorp rijker wordt komen snel tot ontwikkeling. De woningbouwmarkt zit sterk in de lift en er is een groeiende behoefte naar vraaggericht bouwen. Maar HEILOO-2000 wil verder kijken dan dat en wil ook faciliteiten voor alternatieve woonvormen en innovaties, zoals de zo genoemde Tiny houses, gaan onderzoeken. Dat is niet makkelijk binnen de huidige wet- en regelgeving, maar deze nieuwe trend is met name voor jongeren een zeer populaire manier om hun eerste zelfstandige huisvesting te realiseren. Daarnaast pleit HEILOO-2000 er ook voor om het realiseren van Kangoeroe – of zorgwoningen – bij of in uw eigen huis mogelijk te maken. Heiloo vergrijst en wij willen dat mensen zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Kangoeroe of zorgwoningen sluiten daar goed op aan.

HEILOO-2000 is er voorstander van dat corporaties en projectontwikkelaars zich meer gaan bezighouden met het ontwikkelen van woningen waarin wonen en zorg kunnen worden gecombineerd, ook in de nieuwe wijk Zandzoom.

Een ander punt is het lotingsysteem bij toewijzing van nieuwe woningen aan potentiele kopers. Het huidige systeem is weinig transparant en biedt vaak veel reden tot discussie. HEILOO-2000 is van mening dat het huidige lotingsysteem aan sterke verbetering of volledige revisie toe is.

 Ten aanzien van huurwoningen wil HEILOO-2000 erop toezien dat de voorgenomen sloop van oudere huurwoningen geen verkapte huurverhoging inhoudt. Om de voorraad van huurwoningen op peil te houden vindt HEILOO-2000 dat huurwoningen niet meer mogen worden verkocht. Wij willen nieuwe woningen niet tegenhouden, maar nieuwbouw van oude huurwoningen mag en kan er niet toe leiden dat voor de huidige huurders een financieel onhaalbare situatie ontstaat, tenzij het inkomen de grondslag is voor de huurbepaling. HEILOO-2000 is geen voorstander van ‘scheefwonen’ en wij zijn voor het rechttrekken daarvan.

Een nieuwe omgevingswet

Een van de grootste uitdagingen die op ons afkomt, is de nieuwe Omgevingswet, die naar alle verwachting in 2019 in werking zal treden. Deze wet integreert ongeveer 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouw, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Deze wet heeft onmiskenbaar effect op de leefbaarheid in ons dorp. Wij zien het als uitdaging en onze verantwoordelijkheid om deze wet zo leefbaarheidspositief mogelijk op Heiloo toe te passen.

Met deze nieuwe wet gaan we van 117 Algemene Maatregelingen van Bestuur en vele andere regelingen naar 4 Algemene Maatregelingen van Bestuur. Deze oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd en verhouden zich niet meer tot de behoeften van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudiger & beter’ maken. Voor de gemeentes en ketenpartners zal er nogal wat gaan veranderen. Zo zullen de huidige werkprocessen en instrumenten moeten worden aangepast. Hetzelfde geldt ook voor de onderliggende informatiehuishouding.

Deze nieuwe wet zal veel van ons vragen, maar niettemin sluit deze uitdaging goed aan bij de ontwikkelopgave van de organisatie de BUCH om meer van buiten naar binnen te werken; ‘zelfstandig waar het kan en samen waar het moet’. Kortom, een gezamenlijke aanpak maar met behoud van onze ‘couleur locale’. HEILOO-2000 ziet erop toe dat de werkprocessen en instrumenten op een zodanige wijze worden aangepast dat het voor alle betrokkenen een positief effect zal krijgen.

Handhaving

Iedereen wil dat er streng wordt gehandhaafd…, maar niemand wil zelf streng worden gehandhaafd. Handhaving is daarmee sinds jaar en dag een discussiepunt binnen elke gemeenschap. HEILOO-2000 is van mening dat handhaving voor het verkeer een ‘nee, mits…’ beleid zou moeten zijn. Kortom, liever handhaving proberen te voorkomen door bijvoorbeeld een andere weginrichting of verkeer remmende maatregelen toe te passen en slechts handhaving inzetten daar waar de verkeersveiligheid niet anders dan met handhaving kan worden gewaarborgd. Maar handhaving betekent ook dat de overlast van Schiphol binnen de perken moet blijven. Ook daarop moet worden gehandhaafd. HEILOO-2000 blijft zich inzetten voor handhaving van een minimum vlieghoogte van 2000 voet (ca. 650 meter).

Handhaving heeft ook een relatie met veiligheid. HEILOO-2000 gelooft niet in camera’s op elke straathoek, maar pleit wel voor meer flexibiliteit qua politie-inzet, zodat er sneller en adequaat geanticipeerd kan worden wanneer het inbrekersgilde Heiloo weer eens lastigvalt met inbraakgolf.

Culturele voorzieningen 

Het niveau van culturele en algemene voorzieningen in Heiloo staat op een zeer hoog niveau. Met de aanwezigheid van de bibliotheek, de muziekschool, de vele scholen en de Beun, die overigens grotendeels met vrijwilligers draait, wordt ervoor gezorgd dat Heiloo een zeer prettige, comfortabele en goed georganiseerde gemeente is met prima voorzieningen. Ook de vele nieuwe activiteiten op en rond het GGZ-terrein en in de Cultuurkoepel, zorgen voor een levendige en sociale cohesie binnen het dorp. Al deze voorzieningen zijn waardevol voor ons dorp, maar ook kostbaar in termen van beheer en onderhoud. We willen deze voorzieningen optimaal benutten om het kostenniveau verantwoord te houden, want elk jaar steggelen over budgetten en afspraken is geen duurzame oplossing. Mede daarom wil HEILOO-2000 een studie verrichten naar de toekomstige houd- en bruikbaarheid van deze voorzieningen en instellingen, op basis waarvan een lange termijnvisie kan worden geformuleerd.

Sport in Heiloo

 HEILOO-2000 ziet sport als een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is verbindend en het bevordert de gezondheid van jong en oud. De sportverenigingen mogen van de gemeente verwachten dat zij op de juiste manier worden gefaciliteerd en ondersteund. Wij zullen daar nauwkeurig op toezien en daar waar nodig kritische noten laten horen. Wij onderstrepen van harte de ambitie van de Sportraad om een intensieve afstemming en samenwerking met de gemeente aan te gaan.

Betere communicatie groenvoorziening

Heiloo is een van de fraaiste dorpen in ons land. Daar is hard aan gewerkt, daar zijn we trots op en HEILOO-2000 staat voor een groen Heiloo. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel onderhoud gepleegd aan struiken en bomen. Dat was soms een onwenselijke situatie, want veel inwoners werden verrast en hebben hiertegen geprotesteerd. Begrijpelijk en soms ook geheel terecht. Maar het was ook wel noodzaak om donkere en onoverzichtelijke plekken veiliger te maken. Het is niet makkelijk om het eenieder naar de zin te maken. Voorop staat dat communicatie tussen gemeente en burgers hier van essentieel belang is en dat kan en moet beter. HEILOO-2000 zal erop toezien dat plannen voor groot onderhoud aan bomen en struiken vooraf bekend worden gemaakt, zodat overleg, bijstelling of een alternatief nog bespreekbaar is.

Heiloo voortvarender verduurzamen

Het klimaat verandert, het weer heeft vaker extreme uitschieters – zowel natte als droge – en daar moeten wij actiever op anticiperen. Het is dus van groot belang dat we beter inzicht krijgen in de trends en van daaruit beleid ontwikkelen hoe we op lokaal en regionaal niveau – in samenspraak met collega gemeenten en waterschappen – dit het beste kunnen aanpakken.

In het verlengde hiervan, duurzaamheid is uiterst actueel en staat hoog op ieders agenda. Tijdens de afgelopen bestuursperiode is er een duurzaamheidsbeleid met agenda opgesteld. Dat was, mede vanuit Heiloo Energie, een prima aanzet. De komende periode wil HEILOO-2000 dit beleid verder door ontwikkelen en deze duurzaamheidsagenda verder concretiseren. Zo zijn er de afgelopen periode in het kader van afvalscheiding de gele PMD zakken geïntroduceerd en met groot succes. Dit succes heeft echter ook een keerzijde; het geeft een rommelig straatbeeld. Inmiddels wordt er al gekeken naar een permanente oplossing, want het scheiden van afval is wenselijk en draagt bij tot een beter milieu.

HEILOO-2000 is verder van mening dat we het vraagstuk rond afval anders moeten benaderen. Tegenwoordig bestaat afval eigenlijk niet meer en zijn er alleen maar nieuwe grondstoffen. Daarom pleit HEILOO-2000 voor een heroverweging en actualisatie van het bestaande afvalbeleid. Zo moet naast de betere scheiding van afval, het ook eenvoudiger worden het afval in te kunnen leveren. Dat zal ook het zwerfvuil kunnen beperken. Een goede afvalscheiding is niet alleen beter voor het milieu, maar kan zo ook kosten besparen. De eerste gesprekken hierover zijn al gestart en de komende periode willen wij dit verder gaan vormgeven.

HEILOO-2000 wil meer met duurzaamheid. Zo willen wij de komende periode een aantal onderwerpen gaan agenderen:

  • De toepassing van zonnepanelen aantrekkelijk maken voor eigenaren van bestaande woningen.
  • De woningen van Zandzoom gasvrij en met 0-op-de-meter bouwen. Dus energie neutraal.
  • Het realiseren van voldoende laadpalen in de openbare ruimte.
  • Aanvang maken met het bestaande woningbestand naar 0-op-de-meter te transformeren.
  • De daken van gemeentelijke gebouwen gaan gebruiken om energie op te wekken door de toepassing van zonnepanelen.

Bij duurzaamheid denken wij ook aan het opnemen van voldoende vogelnestkastjes in de ontwerpen van de nieuw te bouwen woningen. En willen wij aandacht voor voorzieningen van vleermuizen in de gevel.

Beheersing en beperking geluidsoverlast

In 2012 heeft Heiloo in samenwerking met de omliggende gemeenten een strategie nota opgesteld rond Schiphol.  De boodschap was duidelijk; ‘de hinder moet minder’. We zijn inmiddels 5 jaar verder en Schiphol overweegt verdere uitbreiding. Wat HEILOO-2000 betreft wordt het hoog tijd een actualisatie van deze nota te agenderen. Want alleen als wij ons voorzien met goede en actuele gegevens, kunnen wij druk uitoefenen om de overlast acceptabel te houden.

Het onderwerp geluidsreductie van de A9 was een lastig en moeizaam dossier de afgelopen periode, waarbij we (nog) niet tot een goede oplossing konden komen. Maar HEILOO-2000 blijft haar belofte onverkort gestand doen; als er afdoende en betaalbare mogelijkheden zijn om de geluidsreductie op adequate wijze te beperken, dan maken we ons daar hard voor.