Kadernota inbreng HEILOO-2000

Collega Raadsleden, aanwezigen, Kadernota 2020

Luisteraars van Beat FM, 

Meneer de Voorzitter, Raad 8 juli 2019.

Wij kijken met de Kadernota vooruit naar de komende jaren en HEILOO-2000 heeft een beknopte beschouwing. Waarom 10 minuten volpraten, als er goede voorstellen instaan.

In deze beleidsrijke Kadernota vindt HEILOO-2000 de beleidsprogramma’s duidelijk naar voren komen. Chapeau!

Gestegen van plek 17 naar plek 14 in de ranglijst van beste Gemeente om te wonen en dat is wederom een vooruitgang. Maar dat wil niet zeggen dat wij achterover kunnen leunen. 

De plek 14 komt niet vanzelf voorzitter, maar dat komt door de vele inspanningen van dit College, en de besluitvorming van de coalitie de afgelopen jaren en de oppositie en natuurlijk van een enthousiaste ondersteunende werkorganisatie. Iedereen heeft het beste voor met het mooie groene Heiloo.

Het voorzieningenniveau blijft hoog in Heiloo, dat is voor HEILOO-2000 van cruciaal belang, en

dat niveau wordt middels deze Kadernota in stand gehouden.

Ook de stabiliteit van het financiële beleid, draagt bij aan een gemeente met mooie voorzieningen om maar eens wat te noemen: zwembad het Baafje.

Natuurlijk zijn er wel wat zorgen over de tekorten van 2022 en 2023, maar dat kan ook als een uitdaging worden gezien.

Immers: de reserves zijn toegenomen en daarmee ook de solvabiliteit.

HEILOO-2000 vindt dat tekorten voornamelijk tot stand gekomen zijn door de invoering van wetgeving vanuit Den Haag. Met minder geld moeten gemeenten het brede spectrum van de zorg uitvoeren.

De huidige financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten leiden ertoe dat gemeenten steeds meer een Haagse ‘speelbal’ zijn;

Door onder andere de invoering van het abonnementstarief in de WMO, de afdracht veilig thuis, waarmee ook Heiloo werd geconfronteerd vindt HEILOO-2000 het belangrijk een signaal af te geven richting Den Haag. Tot hier en niet verder.

Het kan niet zo zijn dat je als Gemeente alle taken WMO, Jeugdzorg en de Jeugdzorg plus moet uitvoeren met minimale budgetten. En om bezuinigingen te voorkomen dient 

HEILOO-2000 dan ook een motie mede-in, de heer Hiemstra zal deze inleiden, waarin het College werkt maakt van een brandbrief van lokale overheden richting Den Haag en VNG aanspoort een signaal af te geven dat met de beschikbare budgetten de uitvoering in gevaar komt. In West-Friesland is eenzelfde motie aangenomen.

Motie is aangenomen in de Raad.

De verwachting is dat op termijn preventie zal resulteren in afnemende kosten voor de Jeugdhulp, maar dat is koffiedik kijken. Bij de evaluatie in 2021 zal hier meer inzicht over beschikbaar zijn.

De vraag van het College om mee te denken over voorstellen om de programmabegroting meerjarig sluitend te maken, beantwoordt HEILOO-2000 met deze motie.

Dan voorzitter,

Het actuele investeringsplan onderschrijven wij.

De mutaties nieuw beleid op pagina 18 in de Kadernota, daar kunnen wij mee instemmen, dat deze worden ingebracht bij de programmabegroting 2020.

Kortom: De kadernota speelt voldoende in op de coalitieovereenkomst “Met Elkaar” en wij liggen op koers.

Een paar punten met betrekking tot het Sociaal Domein. 

HEILOO-2000 beseft dat vanwege een minimale middelen bij een veranderende vraag de werkdruk hoog is. Naast de financiën baart ons dat wel zorgen, zoals zojuist ook aangegeven.

De toezegging van de portefeuillehouder hieromtrent dat er sterk gemonitord gaat worden op verschillende discipline’s is wat ons betreft vooralsnog voldoende.

HEILOO-2000 heeft zich hier verder al over uitgesproken bij de behandeling van de Jaarrekening.

Het voorgenomen verbeterplan en het door de coalitie ingediende en aangenomen amendement zorgt voor extra aandacht ten aanzien van dit Domein.

HEILOO-2000 spreekt vertrouwen uit dat de ingezette koers leidt tot verbeteringen en meer grip op het Sociaal Domein.

Ook het taakveld Jeugdzorg blijft zoals gezegd onzeker. Als Gemeenten heb je niet of nauwelijks invloed op het aantal kinderen dat terecht komt in de Jeugdzorg Plus.

Wij zijn dan ook blij dat onder andere  PvdA en VVD met een bespreeknotitie komen, waarmee de commissie Maatschappelijke Zaken in de gelegenheid wordt gesteld om een gericht debat te voeren over de kosten en de kwaliteit en daarmee de aanbesteding van de Jeugdzorg.

HEILOO-2000 zal hier zeker meedenken om te komen tot constructieve oplossingen. Vele partijen in deze Raad hebben zorgen geuit over de kosten.

Dan voorzitter:

HEILOO-2000 onderschrijft het belang van alle maatschappelijke instellingen, dus ook die van de Sportraad. 

Wij dienen dan ook mede een motie in en roepen daarmee het College op de Resultaten van het onderzoek Visie binnensportaccommodaties/tweede sporthal met spoed aan de Raad voor te leggen.

Motie is aangenomen in de Raad.

De motie van GBH omtrent een tweede Sporthal steunen wij daarom niet, omdat het onderzoek breder is opgepakt en wij eerst de resultaten van dit onderzoek willen zien, alvorens besluiten te nemen.

Dan zien wij dat er geïnvesteerd gaat worden in het Taalhuis. Uitstekend initiatief. Met name laaggeletterdheid is nog steeds een belangrijk punt van aandacht.

Wij ondersteunen de pilot die in het Trefpunt wordt opgestart om de respijthulp meer vorm te geven. De mantelzorgers worden hiermee ontlast.

De input inburgering biedt mogelijkheden. De regie gaat in 2021 volledig over naar Gemeenten. 

Participatie van statushouders en andere doelgroepen zijn goede initiatieven en zijn bevordelijk voor integratie binnen onze gemeenschap.

Dan de inzet op het thema duurzaamheid:

HEILOO-2000 vindt onder andere de samenwerking met Duurzaam Heiloo uitstekend. Het contactpunt heeft als voordeel dat de doelstellingen uit de coalitieovereenkomst tot uiting komen.

De Campagne “Natuurlijk Heiloo” draagt hier ook aan bij.

Wij vinden het positief dat de inwoners worden betrokken bij klimaatadaptie.

Dan nog een paar vragen:

  1. De uitvoering van het grondstoffenplan: De eerste voorlichtingsbijeenkomst is op een ochtend gepland.

HEILOO-2000 ziet hier graag nog een extra avond ingepland, zodat ook de werkenden onder ons een bijeenkomst kunnen bijwonen.

Kan de PH de toezegging doen een avond in te plannen? 

Dan:

Kan de PH een stand van zaken geven over de verdere uitbreiding van de fietsenstallingen?

Tot slot:

HEILOO-2000 is enthousiast over de berichtgeving dat de gemeenten in de regio Alkmaar voortaan constant de vinger aan de pols houden bij het aantal woningen en elk kwartaal drie jaar vooruitkijken. 

Waar is behoefte aan? Wat kan het beste eerst gebouwd worden?

Momenteel worden de huishoudens gemiddeld steeds kleiner en er is veel behoefte aan kleine woningen.

Dit bevestigt het beeld dat HEILOO-2000 met de aangenomen motie kleine woningen heeft willen bereiken.

Dan Voorzitter,

 Het spijt ons zeer dat onze griffier, de heer Vennik, afscheid neemt van Heiloo. Vanavond is zijn laatste Gemeenteraad in Heiloo. Nog maar betrekkelijk kort in functie.

HEILOO-2000 begrijpt de stap, maar wij betreuren het.

Wij zullen zijn betrokkenheid bij de Raad, zijn kennis en kunde node missen. 

Altijd telefonisch bereikbaar, ook in het weekend.

HEILOO-2000 wenst de heer Vennik heel veel succes toe in Broek op Langedijk en alle goeds voor nu en in toekomst.

HEILOO-2000 stemt in met punt 1 tot en met 4 inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen, en stellen daarmee het College in staat het uitgangspunt voor de begroting 2020 te creëren. 7.3 

Vervolgens voorzitter reageert HEILOO-2000 allereerst op de ingediende motie van GBH:

1. Motie: Het instellen van een Auditcommissie BUCH.

Wij zijn tegen deze motie voorzitter.

Het moge zo zijn dat de Raad van Castricum deze motie heeft onderschreven, en misschien een signaal afgeeft, maar er bestaat een klankbordgroep financiën BUCH, en dat is in onze beleving het podium.

Wat HEILOO-2000 bijzonder vindt is dat deze motie niet eerst in deze klankbordgroep BUCH financiën werd besproken en wij hebben hierover contact gehad met Castricum.

Dan vragen wij ons af: hoe verhoudt deze motie zich met de gekozen structuur van de GR BUCH?

Er is nu sprake van een College-regeling. 

Dat betekent;

Een lid of meerdere leden hebben zitting in het bestuur van een Gemeenschappelijke Regeling en zijn verantwoording verschuldigd aan de raad. Zij zijn voor de raad aanspreekbaar voor welk onderwerp dan ook of voor beantwoording van welke vraag dan ook. 

Tevens vragen wij ons af wat het mandaat is.

Feitelijk zet je hiermee een aantal Raadsleden in deze Auditcommissie boven het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en vervolgens ga je als Raadsleden dus je eigen controle controleren. Ingewikkeld en niet doen.

Nog afgezien van het feit of deze motie juridisch inpasbaar is, zoals gezegd HEILOO-2000 is tegen deze motie en de motie is juridisch niet uitvoerbaar.

 Op 25 september komt de BUCH Financiën bijeen en daar staat de motie op de agenda.

——————————————————————————————————-

Dan de moties en amendementen.

Motie CDA, VVD, Heiloo-2000 Toekomstvisie Dorpshart Heiloo / vernieuwing gemeentehuis

 De raad verzoekt het college: 

1.  Het lopende onderzoek naar ‘een meer levendig Heiloo’ uit te 

breiden met dan wel te koppelen aan een visie op de toekomst 

van het gemeentehuis, waarbij invulling wordt gegeven aan het 

‘Wenkend Perspectief’ uit het BUCH-Bedrijfsplan 2015; 

2.  Hierbij uit te gaan van de ambitie om op langere termijn te komen tot een vitaal Dorpshart Heiloo, in samenhang met een visie op 

het toekomstige gemeentehuis. 

3.  De raad uiterlijk het eerste kwartaal 2020 te informeren op welke wijze deze toekomstvisie vorm kan worden gegeven. 

AANGENOMEN 

Voor: Heiloo-2000, VVD, D66, CDA, PvdA, Heiloo Lokaal 

Tegen: GBH 

————————-

Amendement HEILOO-Lokaal ingetrokken.

5.000 euro begroten voor de Jongerenraad.

Dit traject loopt en het amendement komt te vroeg. Wij zien dit amendement als een vooraankondiging en dit komt bij de vaststelling van de begroting in november aan bod. 

—————————

Amendement Subsidieplafonds 2020 GBH om 50.000 euro op te nemen vanuit de algemene reserve.

HEILOO-2000 wacht eerst de septembercirculaire af en wij vinden het niet verstandig om met het bedrag genoemd in de motie nu al voor te sorteren.Wij zijn dan ook tegen deze motie.

De beantwoording van de PH is voldoende.

————————

Motie GBH  Extra Impuls Sport- en Spelvoorzieningen in de wijk. Ingetrokken.

Wij vinden dat Heiloo daar overigens al in voorziet met onder andere prachtige wandel- en fietspaden.

———————

Motie GBH Tweede sporthal in Heiloo VERWORPEN 

Voor: GBH 

Tegen: Heiloo-2000, VVD, D66, CDA, PvdA, Heiloo Lokaal

————————

Motie Subsidiebeleid D’66, namelijk;

“Het subsidiebeleid zodanig aan te passen dat beleidsmatige overwegingen bepalend zijn voor de toekenning van middelen”. 

Op 15 juli vindt er een gesprek plaats met het Trefpunt en wij wachten de uitkomst af.

HEILOO-2000 vraagt de PH in dat gesprek tot structurele oplossingen te komen en dat deze oplossingen zichtbaar worden in de begroting. 

De motie is ingetrokken.

—————————-

Motie loonkostencompensatie maatschappelijke instellingen

De raad roept het college op om 

Uiterlijk september op basis van de gesprekken met de 

maatschappelijke instellingen een notitie aan te bieden aan de raad 

waarin het college op de wijze waarop met de looncompensatie in de toekomst kan worden omgegaan. 

Motie is unaniem aangenomen. 

———————————

Motie PvdA Reactie op brandbrief Sportraad Heiloo INGETROKKEN

——————————— 

Motie PvdA Tussentijdse evaluatie voortgang begroting.

P&C Cyclus geldt hier. De toezeggingen zijn al gedaan.

Motie is ingetrokken onder toezegging van het college dat de interimcontrole voortaan aan de Raad gestuurd wordt, vergezeld van een bestuurlijke reactie.  

————————————

Motie PvdA stichting De Waaier.

PvdA gaat in overleg met HEILOO-2000 en D’66, met Stichting De Waaier, en komt met een voorstel voor de behandeling van de begroting 2020 in november. 

 

Namens de fractie van HEILOO-2000


Recommended Posts