Jaarrekening 2016 Raadsvergadering 12-06-2017

“Meneer de Voorzitter,

Wij hebben gezien dat de cijfers wederom positief zijn en dat zonder een dotatie Nuon gelden, behoudens een stukje dividend van 96.000 euro.

Chapeau aan het College.

Allereerst dankt HEILOO-2000 de organisatie en de controller voor de uitgebreide vraag en antwoord sessies, zowel mondeling als schriftelijk.

Ook dank aan de heer Brouwer de Koning, voor de heldere uitleg. HEILOO-2000 kan het hierdoor kort houden om herhalingen te voorkomen.

Het doet mij deugd dat de heer Van Splunteren, de 2 stijlfouten in het accountantsrapport reeds had ontdekt, waarbij het werkwoord of bijvoeglijk naamwoord twee andere woordgroepen verbindt, terwijl dat woord in relatie tot beide zinsneden een verschillende functie vervult, oftewel in vaktermen 2 Zeugma’s.

Ook een Anakoloet werd ontdekt in het rapport, namelijk een zin die is opgebouwd uit 2 of meer tegenstrijdige zinspatronen. De zin die daardoor ontstaat is ongrammaticaal.

Geruststellend begon ik dan ook met het doorlezen van het accountantsrapport in de wetenschap dat ik verder geen Zeugma’s of een Anakoloet zou aantreffen, met dank aan meneer Van Splunteren.

De reactie van het College op de aanbevelingen van de accountant is voor HEILOO-2000 aanvaardbaar.

Natuurlijk blijven wij zitten met onzekerheden voor de toekomst, maar risico’s zijn er altijd.

Kortom:
Het beeld is mooi, maar HEILOO-2000 roept het College op voor behoedzaamheid in verband met onzekere factoren en zoals omschreven vanaf pagina 100 in de jaarrekening.

Het is daarom goed dat de ratio weerstandsvermogen wederom een stijgende lijn laat zien, temeer omdat de risico’s van de Gemeenschappelijke Regelingen hierin zijn verdisconteerd.

Vind de PH ook niet dat de methodiek van de algemene reserve’s bij de Gemeenschappelijke Regelingen om deze zo laag mogelijk te houden zou moeten veranderen?
Zodat deze risico’s niet meer verdisconteerd zitten in de ratio van de afzonderlijke gemeenten?

Het weerstandsvermogen wordt in het 3e kwartaal van dit jaar in BUCH verband bekeken en geüniformeerd voor de 4 gemeenten.
Mijn vraag aan de PH.
Wordt de methodiek van de GR’ en hierin meegenomen?

Ik heb in het verleden altijd begrepen dat 1.2 ratio wenselijk is, en daar zitten wij ruim boven, namelijk 1.31, en dus voldoende.
Een stijging boven 1.4 zou een ruime voldoende opleveren, dus dat zou een mooi streven zijn als kwalitatieve waardering.

Een paar punten wil ik nog even benoemen:

HEILOO-2000 vindt het jammer te moeten constateren dat voor de tweede jaar op rij de controle terzake het Sociaal Domein niet afgerond kan worden met een volledig goedkeurende verklaring, maar met een beperkte versie.
Alhoewel wij ons goed realiseren dat Heiloo hiermee afhankelijk is van derden. Het blijft wel een taakveld met verschillende risico’s en de taken zijn nog volop in ontwikkeling.

HEILOO-2000 vraagt zich wel af of de Provincie dit andermaal tolereert.
Graag een antwoord van de Portefeuillehouder.

Ook de Omgevingswet, big data en ICT beveiligingsrisico’s zijn relatief nieuw en onbekend terrein en derhalve risico’s te noemen.

Zo is vanaf 25 mei 2016 de Europese Algemene Verordening (AVG) van kracht. Deze verordening heeft directe werking en wordt de opvolger van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
De Raad heeft op 11 november 2016 846.033,- krediet beschikbaar gesteld voor de 5e werkomgeving.

Denkt de PH dat dit bedrag voldoende is voor de 5e omgeving in BUCH verband gelet op de te nemen beveiligingsrisico’s?

Dan Voorzitter:
HEILOO-2000 heeft voorgaande jaren al eens gevraagd naar de omvang van de stille reserves.

Binnen Heiloo zijn enkele gronden en panden aanwezig die onder andere onder deze reserve vallen.

Afgezien van het feit dat een deel van deze gronden niet vrij is van huur of pacht vraagt HEILOO-2000 zich af waarom het vastgoed dat dat wel is niet voorzichtigheidshalve in de berekening van de weerstandscapaciteit wordt meegenomen?
Eventueel met een vermelding bij het te vermelden bedrag:
“Op termijn beschikbaar”.

Immers: Met de huidige ontwikkelingen en de taakopgave van de gemeente is een structureel weerstandscapaciteit steeds belangrijker.

Kan de PH aangeven wat de omvang is van de stille reserves van het vastgoed?

Verder voorzitter,

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde verdeling van de te bestemmen saldi. In het bijzonder zijn wij verheugd over de 303.000 euro die besteed wordt aan participatie en integratie van vergunninghouders.

Het lijkt een fors bedrag maar in voorgaande jaren is er meer aan Heiloo uitgekeerd vanuit het Rijk voor dit doel dan dat er daadwerkelijk werd uitgegeven.

In de Kadernota op 3 juli aanstaande komt HEILOO-2000 met nadere voorstellen”

Corrie Konijn

Fractievoorzitter

Recommended Posts