Inbreng HEILOO-2000 Programmabegroting vanavond in de Raad

 

Gemeenteraad Programmabegroting 5 november 2018.

Meneer de Voorzitter,

Inleiding

Medio mei heeft HEILOO-2000 het bereikte coalitieakkoord besproken in deze Raad. Over dit akkoord “Met Elkaar” is veel gesproken. Zowel in de Raad als buiten de Raad en de komende jaren gaat dat verder ingevuld worden.

Voor ons ligt de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. 

 

Wij zijn hoopvol dat al onze doelstellingen de komende tijd uitgevoerd zullen worden.

Ook zijn de op handen zijnde forse investeringen verwerkt in de begroting en de aankomende periode gaan de grootste projecten naar verwachting in uitvoering. Het wordt een uitermate boeiende periode.

Dank aan de organisatie en alle betrokkenen voor het produceren van een compleet en goed leesbaar exemplaar.

In algemene zin mogen we stellen dat we de wind mee hebben in Nederland. Het Centraal Economisch Plan (CEP) (maart 2018) is positief gestemd. De gunstige economische ontwikkeling houdt ook in 2019 aan. De binnenlandse productie groeit relatief sterk, evenals de werkgelegenheid, terwijl de werkloosheid verder daalt tot een omvang die we na 2001 niet meer hebben gezien.

Toch verbetert het saldo op de Rijksbegroting echter niet ondanks het gunstige economisch klimaat. Daar zijn diverse redenen voor te geven, maar wij voelen dit ook. Zo heeft Heiloo blijkens de septembercirculaire ruim 600.000 euro minder ontvangen vanuit het Rijk.

 

Omdat het saldo op de Rijksbegroting niet verbetert, moeten wij ook rekening houden met minder inkomsten vanuit het Rijk.

Voorzichtigheid geboden zeggen wij dan ook.

Programmabegroting 2019

Voor ons ligt wel een programmabegroting in evenwicht, de meerjarenbegroting is structureel sluitend.

Om het weerstandsvermogen minimaal op het huidige niveau te houden of te verbeteren, zal 

HEILOO-2000;

  • Extra kritisch kijken naar B&W voorstellen, waarbij als dekking de algemene reserve wordt genoemd. Weliswaar geeft het College aan dat dit bij hoge uitzondering kan geschieden, maar HEILOO-2000 ziet erop toe dat binnen de posten van de begroting dekking wordt gezocht.
  • Bestemmingsreserves kritisch screenen en waar mogelijk vrij laten vallen ten gunste van de algemene vrije reserve.
  • Eventuele exploitatieoverschotten direct toevoegen aan de algemene vrije reserve;

Daarnaast is het van belang om de risico’s te blijven beheersen en nieuwe risico’s te identificeren.

———————————————————————————————————————-

Indeling/opmerkingen:

  1. Sociaal Domein.
  2. Archeologie
  3. Maatschappelijk Vastgoed
  4. Wonen
  5. Kwaliteitsimpuls Loo-plein
  6. Uitvoering duurzaamheidsbeleid
  7. Verbonden partijen

———————————————————————————————————————-

Dan inhoudelijk de begroting waar ons een aantal zaken opvallen;

1. Voor wat betreft het Sociaal Domein

HEILOO-2000 zal niet de enige zijn vanavond waarbij wij onze zorgen uitspreken over de omvang van Jeugdhulp in de regio en de daarbij oplopende onvoorziene declaraties.

Er is in onze beleving nog steeds geen grip op de Jeugdhulp en de bestuurlijke gesprekken hebben niet geleid tot een afname van de Jeugdhulp en hebben geen effect opgeleverd.

HEILOO-2000 vraagt het College met daadkracht te handelen op dit dossier en zo de omvang en de achteraf declaraties daarvan binnen de perken te houden. 

Het is goed om te vernemen dat Horizon als nieuwe uitvoerder regionaal laat zien wat het

innovatief kan.

Bestuurders van de drie regio’s hebben donderdag 1 november jongstleden gesproken met Parlan over de zorgcontinuïteit.

Kan de PH al aangeven wat dit gesprek heeft opgeleverd?

Dan de Aanpak schuldhulpverlening/armoedebestrijding 

Een van de 9 opgaven in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is de aanpak schulden en armoede.

Dat vinden wij een goede zaak. 

Uit de kerncijfers kwijtscheldingsverzoeken wordt uitgegaan van circa 280 toegekende gehele kwijtscheldingsverzoeken. Voor de komende jaren verwacht U dat dit zo blijft. 

Bij laatstgenoemde groep wordt kwijtschelding zoveel mogelijk automatisch verleend.

Een beeld van gedeeltelijke kwijtschelding hebben wij niet. Bij gedeeltelijke kwijtschelding heeft men namelijk te weinig inkomen en dat is nu juist de groep mensen die veelal ook recht heeft op gedeeltelijke kwijtschelding, maar een deel kan simpelweg geen ingewikkelde formulieren invullen, laat staan alle bijlagen die gevraagd worden produceren.

Wij lezen hier ook dat het beleid binnen Heiloo ruimt biedt voor experimenten en projecten op het gebied van onder andere preventie.

In dat kader zou HEILOO-2000  willen aanbevelen om de processen van de aanvraag van gedeeltelijke kwijtschelding eens goed tegen het licht te houden.

De procedure is zo ingewikkeld dat mensen die toch al in de problemen zitten, recht hebben op gedeeltelijke kwijtschelding, dit er vaak niet meer bij kunnen hebben.

Wij horen graag van de portefeuillehouder of hier rekening mee gehouden kan worden in BUCH verband bij de uitvoering van de Actieplannen, namelijk financiële redzaamheid en minima.

Dan lezen wij “Verlaging subsidieplafond”

Het subsidieplafond wordt verlaagd met het deel van de subsidie aan Humanitas voor het zogenaamde “Maatjesproject”. 

Tegelijkertijd wil het College de subsidie afbouwen, gezien het feit dat de subsidie zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet.

Hoe verhoudt deze verlaging zich met een efficiëntere inzet? Als je verlaagt dan kun je dat geld toch niet meer inzetten voor de doelgroep die valt onder de welzijnsorganisatie, zoals U vermeldt?

Dan voorzitter

Is de PH bereid om in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties die, gelet op de afbouw subsidie maatschappelijke huurtarieven, en daardoor misschien financieel het hoofd niet boven water kunnen houden?

2. Archeologie

U schrijft dat er een onderzoeksagenda Archelogie wordt opgesteld zodat er beter in beeld wordt gebracht waar het nuttig is om archeologische onderzoeken uit te laten voeren.

Verderop staat dat er een document ligt waarin alle archeologische onderzoeken zijn geanalyseerd, waardoor nieuw onderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen beperkt wordt.

Hoe verhoudt het een zich met het ander?

3. Maatschappelijk Vastgoed

Graag zien wij op korte termijn de MJOP (Meerjarenonderhoudsplanning) tegemoet.

Tevens verzoekt HEILOO-2000 het College om met de inspreker van de Sportraad en verdere betrokkenen een en ander tot een goed eindresultaat te brengen.

4. Wonen

De wens van HEILOO-2000 is om een goede locatie te vinden voor de zogenaamde mini woningen oftewel Tiny huisjes.

Met name jongeren zouden heel graag in woonruimte willen vertoeven zoals deze.

Kan de PH aangeven of hier al zicht op is? Heeft U al een locatie op het oog?

5. Kwaliteitsimpuls Loo-plein

Maatregelen voor het Loo plein worden ingepast in het totaal aan maatregelen voortvloeiende uit het verkeersplan van 2018. Er wordt een plan van aanpak opgesteld.

Kan de PH aangeven of er ook ruimte komt voor Water bij het Loo?

Heiloo is in feite ontstaan door water, het was de reden voor Willibrordus om hier te verblijven en zijn hagenpreken te houden. Heiloo is dus historisch gezien sterk verbonden met water.

Het nut van fonteinen heeft zich al in honderden steden en dorpen in Europa bewezen. Al eeuwen lang is de fontein dat wat de dorpspomp voor Nederland is: een ontmoetingsplaats voor mensen.

HEILOO-2000 draagt het College op om bij de herinrichting de mogelijkheid mee te nemen.

De motie van Heiloo Lokaal willen wij hiermee overigens niet ondersteunen, want hoe sympathiek het idee ook is, een fontein op de door hen gekozen locatie is verkeerstechnisch onwenselijk en onveilig, het leidt verkeersdeelnemers af en daarnaast kan het de toekomstige ontwikkeling van het politiebureau in de weg staan. Ons lijkt een bedriegertjes fontein in het hart van het Loo een veel veiliger en kind- en publieksvriendelijkere oplossing.

6. Uitvoering Duurzaamheidsbeleid

HEILOO-2000 vindt het structurele budget dat ruimte biedt voor innovatieve oplossingen uitstekend. Natuurlijk heeft de uitwerking van het nieuwe klimaatakkoord en de warmte- en energietransitie hier invloed op, maar wij wensen het College veel succes toe met de uitvoering en ontwikkeling met de lokale en regionale partners. De ambities zoals verwoord in de coalitieovereenkomst vinden wij terug in de voorliggende begroting.

7. Verbonden partijen

De exploitatiebijdrage van de BUCH werkorganisatie gaat iets naar beneden in 2019. Wij gaan ervan uit dat het verbeterplan vruchten zal afwerpen en dat het dienstverleningsmodel ook werkbaar zal zijn.

HEILOO-2000 kijkt uit naar de BUCH brede  bijeenkomst op 28 november aanstaande, waar de stand van zaken ten aanzien van de verbeterplannen wordt gepresenteerd.

HEILOO-2000 leest dat in het bestuur BUCH aandacht wordt gevraagd voor elektrificeren van het wagenpark:

Wat heeft het gesprek in de bestuursvergadering BUCH op 31 oktober hieromtrent opgeleverd?

WNK (blz. 88)

Uit een memorandum van het Algemeen Bestuur blijkt dat de transitie in de bedrijfsvoering een strategisch doelde kende, namelijk de uitvoering WSW zonder gemeentelijk bijdrage, de zogenaamde budget-neutraliteit.

Om het bedrijfsplan te kunnen uitvoeren werd er 3.6 miljoen door gemeenten beschikbaar gesteld. De eindbalans werd opgemaakt en samenvattend is er een tekort ontstaan van 910.000 euro.

De bijdrage in het tekort voor Heiloo is 44.966,42 geweest.

Door modulaire afname van producten bij Halte Werk heeft deze GR een hoog risicoprofiel n mogelijk gevolgen voor gemeente bij samenvoeging WNK.

Kan de PH aangeven in welk stadium deze samenvoeging zich thans bevindt?

8. Onderzoeksrapport Burgerparticipatie

Het onderzoeksrapport Burgerparticipatie van de Rekenkamercommissie geeft in onze beleving aan dat er moet worden geëxperimenteerd met andere vormen van democratie en burgerparticipatie. 

Wij wensen de griffier veel succes met de voortgang in deze.

Tot slot:

Als de uitvoeringsplannen worden besproken met de maatschappelijke organisatie’s dan zou HEILOO-2000 graag terugkoppelingen daarvan zien in de desbetreffende commissies.

Voorts wensen wij het College veel succes toe met de uitvoering en invulling van de ambities samen met de uitvoerende organisatie’s.

HEILOO-2000 kan instemmen met punt 1 tot en met 4 van het Raadsvoorstel.

1.De programmabegroting 2019 inclusief de jaarschijf 2019 van het meerjareninvesteringsplan

   vast te stellen; 

2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2020-2022 en de bij de begroting behorende

   paragrafen en bijlagen; 

3.De subsidieplafonds 2019 vast te stellen; 

4.De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

Dank voor Uw aandacht.

Fractie HEILOO-2000

Corrie Konijn

Fractievoorzitter

Recommended Posts