Begroting 2018 vastgesteld

Begroting 2018, Gemeenteraad 6 november 2017.

Meneer de Voorzitter, collega raadsleden, portefeuillehouders, luisteraars van Beat FM en toehoorders,

Het is mijn eerste behandeling Programmabegroting dus ik hoop dat dat in 10 minuten lukt, zo niet dan weet U Voorzitter waar dat aan ligt.

Dank aan alle betrokkenen voor de goed leesbare en daardoor overzichtelijke begroting. Tijdens het technisch vragenuurtje werd op adequate wijze gereageerd. Ook de doorbelasting vanuit de BUCH werkorganisatie staat duidelijk weergegeven.

Allereerst wil ik 3 punten aanstippen:

1. De positie van Heiloo in de lijst Elsevier, namelijk de 15e plek. Dat zegt iets over de leefbaarheid in Heiloo, het wonen in het groen en de saamhorigheid.  HEILOO-2000 blijft zich inzetten voor het groene en sociale karakter van onze gemeente.

2. Ook het bestaansrecht van alle Verenigingen in Heiloo heeft zich vertaald in een blijvend geheel. BUKBUK wordt weer een volwaardig Jeugdhonk en dat doet ons deugd.

3. Verhoging van de Onroerend Zaakbelasting is in deze regeerperiode niet aan de orde geweest. Heiloo is hierdoor een relatief goedkope
gemeente om te wonen als ik dat wel eens vergelijk met mooie groene
gemeenten met een gelijk aantal inwoners elders in Noord-Holland. De woonlasten in Heiloo zijn, behoudens indexering, op eenzelfde niveau gebleven.
Dat wilde ik toch even gezegd hebben meneer de Voorzitter.

Ook blijkt uit de index van Waarstaatjegemeente onder het thema Burgerpeiling “alle inspanningen van de gemeente” daar scoort Heiloo bijna een 7, terwijl dat landelijk op 6,04 staat.
En de buurt als leefomgeving wordt gewaardeerd met een 8,22, terwijl dat landelijk op 7,93 staat. Het zijn maar een paar cijfers, maar dat zegt genoeg over de kwaliteit van wonen in Heiloo.

Wij hebben heel veel vrijwilligers en ook de statushouders worden prima opgevangen in Heiloo. De partipatiemaatschappij werkt in Heiloo.

In de Commissie Openbare Ruimte hebben wij de laatste tijd wel wat verschillen gezien. De een wil liever bouwen en de andere groepering liever niet. Soms is een compromis dan niet te vinden, want het is ja of neen.
En het gaat er om wat wij onze kiezers in 2014 hebben beloofd.

Feitelijk is het coalitieakkoord voor HEILOO-2000 een kadernota geweest en bijna ten volle uitgevoerd.

Dan de burgerparticipatie.
De gemeente doet veel moeite om participatie in goede banen te leiden.
HEILOO-2000 is blij dat mondige, kritische burgers plaatsnemen in verschillende klankbordgroepen.
De burgerparticipatie in het project Samenspel wordt binnenkort onderzocht door de Rekenkamercommissie in BUCH verband.
Verschillende participatietrajecten zijn wat ons betreft voor verbetering vatbaar.
Zo is het voor deelnemers niet altijd duidelijk hoe nu precies de besluitvorming verloopt, zo is ook gebleken bij een bijeenkomst waar HEILOO-2000 als toehoorder aanwezig was op 31 oktober jongstleden.

De huidige PH financiën de collegepartners hebben gezorgd voor een consistent uitvoerend financieel beleid en hebben daarbij de belangen van vele instellingen en betrokken partijen zeker niet uit het oog verloren.

Ook de samenwerking met onze coalitiegenoten is zeer consistent te noemen.

Dan voorzitter,

HEILOO-2000 heeft geconstateerd dat de hondenbelasting in zijn geheel wordt afgeschaft in 2018. Een voorzet van HEILOO-2000 al in 2016, heeft er uiteindelijk toe geleid dat dit nu geschiedt. Deze oneerlijke belasting is ons al lange tijd een doorn in het oog. Wij zijn hier zeer content mee dat het in deze Raadsperiode wordt afgeschaft.

De weerstandsratio loopt iets terug, maar is nog steeds ruim voldoende.

Tegelijkertijd beseffen wij ons wel dat de voorliggende programmabegroting op dit moment al weer een paar maanden oud is, terwijl er al een aantal wijzigingen zijn geweest.

De septembercirculaire zit al wel in deze begroting verwerkt, maar volgens globale en voorlopige inschatting pakt het regeerakkoord positief uit.

Het begrotingsoverschot van het Rijk neemt naar verwachting verder toe en de overheidsschuld blijft dalen. Dit heeft een positief effect op onze inkomsten uit de Algemene Uitkering.

Het is HEILOO-2000 niet duidelijk welke specifieke uitkeringen of taken hieruit betaald moeten worden. Wij hadden natuurlijk liever gezien dat ook in deze begroting de specifieke uitkeringen waren verwerkt voor een compleet beeld.

Het moge zo zijn dat je ergens een streep moet trekken, maar voor de Raad is het met een controlerende taak van cruciaal belang dat alle cijfers verwerkt zijn in een begroting om deze verantwoordelijk te kunnen vaststellen.

De financiële positie is goed, maar wij wijzen wel op een paar BTW verplichtingen waar wij niet omheen kunnen.

Waarom is bijvoorbeeld de 500.000 euro risico BUCH BTW niet in deze begroting verwerkt ?

Aandachtspunt is dan ook de verplichte BTW op de samenwerkingsverbanden?

Dan ten aanzien van het Sociaal Domein:

De overschrijding in de Jeugdzorg baart ons zorgen en daar dient de gemeente meer grip op te krijgen.

Kan de PH aangeven hoe verdere overschrijdingen worden voorkomen?
Wordt hier intensief overleg gevoerd met de regiopartners?

Ook vindt HEILOO-2000 het zeer belangrijk om er uit te komen met de zorgaanbieders Jeugdzorg terzake de tarieven.
Openheid van beide kanten over de kostprijs zal leiden tot een vergelijk, zodat een gang naar de Voorzieningenrechter overbodig is.

Op pagina 13 leest HEILOO-2000 dat het College concreet invulling gaat geven aan het Integraal Beleidskader Sociaal Domein.

Kan de PH aangeven welke experimenten er nu zijn opgezet aan de hand van de bijbehorende uitvoeringsagenda.
De 5 actieplannen zijn reeds in 2017 opgeleverd.
Wat is er tot nu toe in werking gezet?

Wij hechten eraan om bij de uitvoering de klanttevredenheidsonderzoeken te blijven monitoren.

BIBLIOTHEEK HEILOO

Dan voorzitter, constateren wij al langere tijd onzekerheid ten aanzien van de financiën bij de Bibliotheek. Elk jaar is het voor de Bibliotheek weer een hele gang naar de fractie’s en een beroep doende op het College om toch vooral te kijken waar de knelpunten zitten en hoe deze op te lossen.
Op 14 november staat er een vervolggesprek gepland met de PH en het bestuur van de bibliotheek.

De vergoeding indexering loonkosten daar hebben wij naar gekeken, maar om dat nu te compenseren dan verwacht HEILOO-2000 wel precedentwerking en komt het gelijkheidsbeginsel om de hoek kijken.

Het voorstel van HEILOO-2000 tijdens de behandeling van de Kadernota om de lening van 135.000 euro over een langere termijn te mogen terugbetalen aan de gemeente is volgens de Bibliotheek geen structurele oplossing.

HEILOO-2000 vindt het van belang dat de bibliotheek ook in de toekomst behouden blijft voor HEILOO.

In het jaarverslag van de bibliotheek geeft het bestuur aan zich zorgen te maken over de financiële situatie.

Om tot een structurele oplossing te komen dient HEILOO-2000 vanavond een motie in, mede ondertekend door de coalitiepartners.

De structurele oplossing hebben wij omschreven in de motie en wij dragen het College op hier uitvoering aan te geven.

Het Dictum licht ik even toe als U mij toestaat

– Te bewerkstelligen dat de Bibliotheek openstaat voor het uitoefenen van
de werkzaamheden in een kleinere ruimte;
– Dat dit mogelijk is door vierkante meters op de huidige lokatie op te
geven;
– De verbouwing desnodig te betalen uit de daarvoor bestemde
transitiegelden.
– Zo snel mogelijk een huurder te vinden, indien mogelijk, aansluitend op
het doel of de doelgroepen van de bibliotheek;
– De leiding te nemen in het proces en qua besluitvorming, om zo tot een
betere financiële huishouding voor de Bibliotheek te komen voor nu
en in de toekomst.

Mocht het zo zijn dat de Bibliotheek een keer ruimte nodig heeft waarbij er een groot aantal mensen verwacht worden, dan vraagt HEILOO-2000 van het College om hierin mee te denken en ruimte beschikbaar te stellen.

Wij komen ook met een motie voor de afhandeling van het Verkeersplan.
Collega Hiemstra zal de motie inleiden.

Dan de paragraaf Verbonden Partijen, paragraaf F.
HEILOO-2000 leest in de begroting dat de BUCH gemeenten meer willen sturen op resultaten van de gemeenschappelijke regelingen:

In het rapport van Veiligheidsberaad, gedateerd 25 november 2015, met als titel Projectplan informatieveiligheid, staat te lezen dat uit een Quickscan Cybersecurity naar voren is gekomen dat de informatieveiligheid van de Veiligheidsregio NHN een magere 3 scoort.

De vraag van HEILOO-2000 is: Is er nu een informatieveiligheidsplan geïmplementeerd in de Veiligheidsregio?

Wij vragen dat omdat op pagina 61 staat dat “de ICT organisatie en informatieveiligheid “aandacht behoeven”.

Wat wordt daarmee bedoeld? In bovengenoemd rapport staat dat in 2018 binnen alle Veiligheidsregio’s een niveau van informatieveiligheid is gerealiseerd?

Hoe verhoudt “aandacht behoeven” zich met realisatie voornoemd?

Wanneer wordt er geïnvesteerd in bijvoorbeeld P2000 naar P3000 en de versleuteling van 112 meldingen wordt geborgd?

Nog dagelijks lezen wij op twitter dat een ambulance naar een bepaald adres wordt gedirigeerd en dan volgen er direct twitterberichten waar ook een huisnummer wordt vermeld, waar de ambulance naartoe gaat, terwijl naasten op dat moment niet op de hoogte zijn van enig onheil op een bepaald familiair huisadres.

Hoe verhoudt zich dat nu met de privacywetgeving?

Op pagina 2 in de begroting staat weliswaar dat de komende jaren wordt ingezet op het waarborgen van de informatieveiligheid op grond van de Baseline Informatiebeveiliging Gegevensbescherming (AVG),
maar als je een ambulance belt voorzitter weet heel de BUCH wie er wordt afgevoerd.

Hoe verhoudt zich dat met de bescherming persoonsgegevens?

Graag een reactie van de PH.

Tot slot:
Een catalogus met producten en diensten die geleverd kunnen worden en tegen welke prijs hebben wij nog niet ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling RUD.

Graag een reactie van de PH waar dit blijft?

HEILOO-2000 stemt in met de punten 1 tot en met 5 van het Raadsvoorstel.

DankUwel voor Uw aandacht

Corrie Konijn
Fractievoorzitter HEILOO-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts