Herinrichting Looplein Commissie Openbare Ruimte 17 april 2019

commissie Openbare Ruimte, woensdag 17 april 2019

Herinrichting van Looplein
In het coalitieprogramma is opgenomen dat het Looplein, mede naar aanleiding van het  Verkeersplan, autovrij gemaakt gaat worden en dat het tijd is voor een revitaliseringsslag van het
Loo.

Het Loo bestaat ruim 40 jaar en inmiddels is er rond het Loo veel aan het veranderen. Zo is er sprake van het “rondje om de kerk”, onder meer ter verlevendiging van het winkel- en horecagebied.
Het centrale plein is nu een ‘dorre’ stenen vlakte, wat voor de wekelijkse markt weliswaar erg praktisch is, maar het mist sfeer en uitstraling en kan veel gezelliger en dorpser gemaakt worden.
Daardoor kan het veel meer een centrumfunctie krijgen en een plaats worden waar mensen graag bij elkaar komen.
Onze fractie is van mening dat de huidige ‘straatfunctie’ van het Looplein moet veranderen in een
‘pleinfunctie’, zodat het een bindende functie krijgt waar men graag even gaat zitten en genieten van de gezelligheid waardoor de verblijfsduur van mensen langer wordt. Dat is een stimulans voor
sociale contacten, ontmoetingen en de economie.

Oorzaak
Wanneer je nu naar het Looplein kijkt, wordt deze alleen gebruikt voor de wekelijkse markt en verder als passage om over heen te lopen, te fietsen en als doorgaande (sluip)route van het autoverkeer. Dat laatste is overigens nooit de bedoeling geweest. Aanvankelijk was een deel als
halfverhard ingericht voor activiteiten zoals jeu-de-boules, maar dat is nooit van de grond gekomen en al vrij snel is dat deel ook bestraat. Het is dus geen plein waar mensen plezier beleven, het heeft geen dorpshartfunctie met een gezellig karakter. Eigenlijk is de enige reden om er te verblijven om er op de buurtbus te wachten.

Oplossingsrichting
Met de revitalisering en herinrichting van het Looplein willen wij een echt dorpscentrum realiseren.
Hoe? Een dorpshart is de plek waar wegen samenkomen met een duidelijke landmark (de witte
kerk). Het is die plek waar de bevolking naar toe gaat om elkaar te ontmoeten, te winkelen, even
uit te rusten of te kunnen eten en drinken.
Een van de bekendste kenmerken van een dorpshart is van oudsher de dorpspomp in het centrum van het dorp. Daar kwamen de mensen samen en werden de laatste nieuwtjes gedeeld. Zelfs in
deze tijd van vluchtig nieuws en sociale media is die behoefte er nog steeds. Er zijn steeds meer
gemeenten die hun dorpshart een kloppend hart geven, en met succes.

Wij zijn er dus groot voorstander van om het Looplein te gaan voorzien van verbeteringen. Mensen verblijven graag op een plein als daar een bepaalde mate van geborgenheid vanuit gaat. Bewezen is dat water mensen aantrekt en gezelligheid brengt. Dit in combinatie met de groeiende positieve
horecavoorzieningen rondom het Loo en een herinrichting van het plein, zou een toepassing van
water dit tot een echte dorpskern kunnen maken. Denk hierbij aan de vorm van het aanbrengen
van een zogenaamde Bedriegertjes, een fonteinvorm die met name bij kinderen zeer populair is.
Het huidige plein heeft er voldoende ruimte voor en het past er erg goed in.
Voor de huidige markt zijn de Bedriegertjes dan ook geen probleem, want gelijkvloers, zodat de
markt daar gewoon opgezet kan worden. Dit is geen belemmering. Mogelijk is het te overwegen
om ook een onderzoek in te stellen om de “oude fontein” te betrekken in de plannen.

Enige tijd geleden is het idee van deze Bedriegertjes al door een tweetal Heilooër burgers in de
Uitkijkpost geopperd en heeft het direct al veel positieve reacties opgeleverd. Er is ook contact
geweest met de winkeliersvereniging van het Loo en daar waren ook positieve geluiden.
Ondernemend Heiloo sloot zich hier bij aan. Kortom, er is weinig op tegen om van het Looplein
een L’eauplein te maken.

Natuurlijk is het verstandig om dit ‘integraal’ aan te pakken en het in te passen in een ‘totaal
aanpak’ van het Looplein, maar we weten ook dat dat heel erg lang kan duren. Dit moeten we
proberen te voorkomen! Ergens mee beginnen en stapsgewijs de verdere herinrichting ter hand te nemen. Niet zelden kan een enthousiast initiatief juist andere zaken in een stroomversnelling
brengen…

Vervolg

Deze bespreeknotitie in de commissie OR bespreken op 17 april 2019.
Wanneer voldoende draagkracht is voor bovenstaand plan kan het plan uitgewerkt worden.
Vervolgstappen kunnen zijn:
 Een werkgroep met onder meer de winkeliersvereniging van het Loo, de
marktmeester en vertegenwoordigers van de gemeente en bewoners om de
haalbaarheid verder in kaart te brengen.
 Opstellen van een businesscase om dit plan financieel dragelijk te maken. Denk
hierbij aan sponsoring en andere vormen van funding.
 Landschappelijk ontwerpen laten maken door b.v. studenten in de vorm van een
prijsvraag.
 Gebiedsregisseur van de gemeente hierbij te betrekken

Namens de fractie van HEILOO-2000

Marc Klamer,

plaatsvervanger Commissie Openbare Ruimte.

 

 

Recommended Posts