Grondstoffenplan Heiloo

Raadsvergadering Grondstoffenplan inbreng Heiloo-2000.

Het voorliggend plan heeft zich bij ongeveer 100 gemeenten al bewezen.

In de commissie Openbare Ruimte van mei 2019 zijn details in het plan uitgebreid besproken. Helaas werd soms de hoofdlijn vergeten.

We kunnen er niet om heen, het restafval MOET naar beneden in kg.

Wij zien het goed scheiden van afval NIET als het plukken van laag fruit maar van een nieuw denken.. 

Afval is grondstof voor een groot deel!

Ons denken moet veranderen! Dat dit weerstand oproept is begrijpelijk en dat er wilde verhalen over het plan de ronde doen snappen we ook.

Daarom MOET er een goede communicatie komen met de inwoners en bij voorkeur een wijkgerichte communicatie waar ook veel ruimte wordt geboden om antwoord te kunnen geven op de velen vragen die nu leven. 

HEILOO-2000 heeft met de VVD onderstaande motie ingediend, 

De motie werd aangenomen, met steun van D’66.

MOTIE

De raad van de gemeente Heiloo in vergadering bijeen op 12 juni 2019.

Constaterende dat;

  • Het Grondstoffenplan Heiloo 2019-2025 aan de Gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

  De inhoud van de grijze afvalcontainers ten behoeve van restafval voor zo’n 20% bestaat uit papier en karton.

  Betere scheiding van het restafval een belangrijke voorwaarde is voor een duurzaam grondstoffenbeleid.

– Het Grondstoffenplan ook inzet op betere scheiding van papier en karton, bijvoorbeeld door verbetering en uitbreiding van lokale milieuparkjes.

– In Heiloo papier en karton voor een belangrijk deel wordt ingezameld door sport- en muziekverenigingen.

– De inkomsten voor deze verenigingen een belangrijke bron van inkomsten zijn.

– Een aantal verenigingen in de commissie Openbare Ruimte van 22 mei jl. aandacht heeft gevraagd voor een te verwachten derving van inkomsten.

– De Uitkijkpost met haar wekelijkse bijdrage aan gemeentelijke informatie een van de primaire en belangrijkste communicatiemiddelen is naar de bewoners van Heiloo.

– De implementatie van dit grondstoffenplan geen nadelige effecten mag hebben op de communicatiebehoefte van de gemeente (als zender), de burger (als ontvanger) en vice versa.

   Conclusie:

– De raad roept het college op in aanvulling op het grondstoffenplan maatregelen te nemen opdat verenigingen in Heiloo papier en karton kunnen blijven inzamelen en via aanvullende maatregelen gecompenseerd kunnen worden voor eventuele derving van inkomsten. Het gaat hierbij niet om financiële compensatie.

– De raad roept tevens het college op om een “uitzonderingspositie” te verzinnen op de verspreiding van de Uitkijkpost om deze op peil te houden om op deze wijze de informatie verstrekking aan de inwoners te kunnen blijven garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie dient terstond te worden uitgevoerd, pas dan heeft de invoering van het plan kans van slagen en vindt men meer draagvlak.

Wij zijn verheugd dat er in ieder geval een paar informatieavonden met de inwoners zijn toegezegd door de portefeuillehouder de heer Opdam.

Voorts heeft Portefeuillehouder Opdam eerder toegezegd dat het niet de bedoeling is dat de verenigingen hoeven te lijden onder dit nieuwe beleid. Wat betreft de ja-ja stickers stelt de heer Opdam dat er goed aandacht aan besteed dient te worden, het is belangrijk dat de Uitkijkpost wordt bezorgd.  Het grondstoffenplan is goed uitgebalanceerd en ook eerder gedeeld met de Raad en de inwoners. De variabele heffing gaat per aanbieding van het afval en niet per gewicht.  Er komt één afvalcoach per gemeente, aldus de heer Opdam in de Commissie Openbare Ruimte.

Volgend jaar wordt een testjaar, en HEILOO-2000 houdt bij de invoering voortdurend de vinger aan de pols.

Dat de PvdA vanavond tegen het plan is, verbaast ons. In de commissie Openbare Ruimte heeft de PvdA aangegeven het eens te zijn met de hoofdlijnen.

Ten aanzien van de insprekers vanavond en dan met name de inwoners die helaas met een stoma te maken hebben, spreek ik uit ervaring. Mijn zusje heeft ook een stoma en ik weet hoeveel afval dat produceert.

HEILOO-2000 is van mening dat hier individueel maatwerk geleverd dient te worden en is blij met de toezegging van de heer Opdam hieromtrent.

Niet alleen maatwerk, maar ook individueel maatwerk.

Namens de fractie van HEILOO-2000

Linda Veerbeek, lid Commissie Openbare Ruimte

De berichtgeving in het Noord-Hollands Dagblad van vandaag is tot onze verbazing niet correct weergegeven. Jammer, dit geeft onrust en dat is nergens voor nodig.

 

 

Recommended Posts