Gemeenteraad jaarrekening 2018

 

24 juni 2019 Gemeenteraad Jaarrekening 2018.

Inleiding.

Meneer de Voorzitter,

Voor ons ligt de jaarrekening 2018, oftewel het “huishoudboekje”.

Dank aan alle betrokkenen voor de totstandkoming en de heldere uitleg tijdens de Raadsinformatieavond, en dank aan de Voorzitter van de Auditcommissie.

De technische vragen zijn adequaat beantwoord.

Resultaten.

De resultaten over 2018 hebben een positieve en ook een negatieve kant.

Om met het laatste te beginnen; we hebben een tekort van 0.9 miljoen.

Dit is grotendeels veroorzaakt door de afwikkeling jeugdhulp, een afboeking op de Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren en een niet onaanzienlijke post dubieuze debiteuren.

Op een totale uitgave begroting van € 56.3 miljoen slechts 1.6%. Zeer gering dus.

Ondanks dit tegenvallende resultaat zien we een toename van de reserves van € 1.2 miljoen en dus een stijging van het weerstandsratio naar 1.35.

Allereerst een opmerking over het Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein is het evident dat de kosten fors toenemen. Vooral de uitgaven voor de Jeugdhulp vallen uit de toon.

Dat er nu een bedrag van 359.000 euro Jeugdhulp over 2017 moet worden afgerekend komt niet geheel onverwachts.

Heiloo is niet de enige Gemeente die kampt met tekorten in het Sociaal Domein. Bijna alle gemeenten geven aan dat de taken terzake Jeugdzorg en de WMO veel meer geld kosten naar rato de ontvangsten van het Rijk.

Er is in onze beleving wel te weinig controle op de uitgaven van de WMO. Er worden teveel aannames gedaan, zo is ook gebleken uit de evaluatie Sociaal Domein.

Positief vindt HELOO-2000 dat het College nog mogelijkheden ziet om onze processen WMO simpeler en minder administratief te maken. Hierdoor worden de processen toegankelijker voor onze inwoners. Tegelijkertijd zal de bedrijfsvoering ook minder inspanning vragen van de werkorganisatie, waardoor er meer tijd overblijft voor ondersteuning van inwoners. 

Zoals blijkt uit de evaluatie Sociaal Domein.

In het verslag van de Accountant lezen wij ook dat er maatregelen zijn genomen om de  tussenrekeningen van het Sociaal Domein te optimaliseren. Dat is vrijwel afgerond, zoals de PH vorig jaar heeft toegezegd.

Dan VZ, onze algemene bevindingen over de jaarrekening:

☑️Los van de wettelijke taken die het College heeft uitgevoerd, zien wij dat in 2018 er ook     projecten afgerond zijn, zoals onder andere de Verkeersstudie Vennewatersweg, Integraal Veiligheidsbeleid.

☑️Ook is het goed te constateren dat de ontwikkeling bedrijventerrein Boekelermeer toeneemt. Uiteindelijk is 2,2 miljoen aan verkoop van percelen bedrijfsterrein gerealiseerd.

☑️Het huishoudelijk afval heeft tot extra uitgaven geleid. Met name door de verwerkingskosten van gft en restafval.

Wij zijn dan ook verheugd dat het Grondstoffenplan is vastgesteld door de Raad, zodat de uitvoeringsmaatregelen starten.

Een paar aandachtspunten:

HEILOO-2000 verneemt dat het Rijk minder geld heeft uitgegeven. In het kader van de systematiek “samen de trap op, samen de trap af” zou dat kunnen betekenen dat wij een deel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, gekoppeld aan de Rijksuitgaven, moeten terugbetalen.

Kan de PH al iets melden over de definitieve cijfers? De effecten zijn meegenomen in de Kadernota, klopt het dat wij moeten terugbetalen over 2019?

HEILOO-2000 vraagt tevens aandacht voor de bevindingen uit hoofdstuk 3 (par. 3.1. en 3.3) zie ook blz. 3 de samenvatting van de aanbevelingen van de accountant, namelijk de,

Verbijzonderde interne controles en de opvolging aanbeveling management letter. 

Wanneer de processen en de interne controle daarop niet op orde zijn, lopen wij het risico dat tekorten mogelijk in een later stadium worden ontdekt.

Dus graag aandacht hiervoor.

En ja, voorzitter, ofschoon we een paar financiële krassen hebben opgelopen, is HEILOO-2000 de mening toegedaan dat wij een verantwoord beleid kunnen voeren en dat wij ‘in control’ zijn.

Vooruitlopend stemt HEILOO-2000 in met punt 1 tot en met 4 van het Raadsvoorstel.

1. De toelichting afwijkingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid, die is opgenomen in de jaarrekening, vast te stellen; 

2. De jaarstukken 2018 met een nadelig jaarrekeningresultaat van € 929.000,- vast te stellen; 3. Dit resultaat in mindering te brengen op de algemene reserve; 

4. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.  

Dankuwel voor uw aandacht.

Fractie van HEILOO-2000

Recommended Posts