Inbreng Programmabegrotingsraad 4 november 2019

Gemeenteraad Programmabegroting 2020 4 november 2019. Meneer de Voorzitter, HEILOO-2000 is verheugd dat wij vanavond Mevrouw Beeksma weer in ons midden hebben in de functie van Raadsgriffier. Hartelijk welkom. Daarnaast bedanken wij mevrouw van der Schuur en mevrouw Mooy voor de voortreffelijke waarneming. Inleiding. Voor ons ligt een sluitende meerjarenbegroting, structureel. Dank aan de organisatie dat de Raad is meegenomen in het voortraject een technisch vragenuurtje en de snelle beantwoording van de vragen. Ook dank aan de voorzitter van de Auditcommissie. Het weerstandsvermogen is verhoogd en ruim voldoende. Technisch ligt er een goede begroting. De uitgaven ten aanzien van nieuw beleid ondersteunen wij van harte. Goed om te lezen dat met deze sluitende begroting en dan citeer ik; “we blijven investeren in een duurzame, veilige en groene gemeente met een prima voorzieningenniveau”. De voorliggende begroting is naar de mening van HEILOO-2000 in lijn met ons coalitieakkoord “Met Elkaar”, waarbij alle lopende uitgaven worden gedekt uit de lopende begroting. HEILOO-2000 was vorig jaar al hoopvol dat onze doelstellingen werden uitgevoerd en wij zien dat dat ook voor de komende periode het geval is. “Met elkaar, jong en oud, dragen wij verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons mooie dorp. De begroting. Inhoudelijk. Een paar punten. Om de duurzaamheidsambities te borgen is het goed te lezen dat in BUCH verband wordt gewerkt aan een programma klimaat en dat de Raad op 27 november een inkijkje kan verwachten. Punt 2. Begin dit jaar heeft HEILOO-2000 een bespreeknotitie in de commissie voorgelegd om te komen tot een rouwloket, om met name jonge ouders bij te staan die een partner verliezen. De commissie zag niet direct de noodzaak daarvan in. Wij vinden het uitstekend dat het College ervoor heeft gekozen om Stichting Zilveren Maan te subsidiëren. Deze Stichting is gespecialiseerd in rouwverwerking bij kinderen, jongeren en ouders, precies zoals HEILOO-2000 met de bespreeknotitie voor ogen had. Dank aan de portefeuillehouder. Punt 3. HEILOO-2000 zet zich al jaren in om de voorzieningen op peil te houden in Heiloo en heeft zich onder andere ingezet om te investeren in de inrichting van het Loo-plein. Dat leidt ertoe dat voor iedereen een aantrekkelijk, levendig en veilig centrum van Heiloo van het winkel- en horecagebied rond het Loo-plein. Goed om te vernemen dat het participatietraject is ingezet. Punt 4. De Onroerend Zaakbelasting Dan willen wij wat dieper ingaan op de verhoging van Onroerend Zaak Belasting: Op pagina 48 lezen wij dat uit de vergelijking met de BUCH gemeenten blijkt dat HEILOO de laagste tarieven berekent. Wij zien inderdaad een verhoging voor 2020 voorzitter, maar HEILOO-2000 komt al jaren op voor het in stand houden van alle voorzieningen in Heiloo. Wij hebben een prachtig openluchtzwembad, wij hebben een mooi theater in Heiloo, uitstekende sportvelden en dit moet natuurlijk wel bekostigd worden. Onze voorzieningen in Heiloo zijn bovengemiddeld. Door het heffen van een nu iets hogere OZB dan het landelijk gemiddelde zijn we in staat om onze mooie voorzieningen in stand te houden. Tegelijkertijd liggen er meer uitgaven in het verschiet. Een paar voorbeelden: investeren in het Loo Plein, met een mooie fontein de bedriegertjes, de extra kosten voor de huishoudelijke hulp, daar komt nog een voorstel van naar de Raad, extra kosten voor de afslag A-9, deze kosten zijn nog niet in de begroting opgenomen. HEILOO-2000 is wel zo reëel, gelet op de waardestijgingen van de onroerende zaken om ten behoeve van de begroting 2021 na te denken hoe om te gaan met de OZB tarifering in relatie met de ontwikkeling van de WOZ waarde, ook in relatie met de herziening in 2021 van het Gemeentefonds. Wij roepen het College op middels een motie om in ieder geval met een voorstel te komen met een realistische inschatting voor 2021 en zo verder. Punt 5. Op pagina 32 lezen wij dat er fietsparkeerplekken gerealiseerd worden bij het station en dat er overleg wordt gevoerd met ProRail. Het is al jaren een doorn in het oog van vele inwoners en een onveilige situatie. De deeloplossing gaat eind 2019 van start. De planvorming met een totaaloplossing hangt af van de voortgang van ProRail. Kan de PH er bij ProRail op aandringen om hier haast mee te maken? Punt 6. Ten aanzien van de subsidies: Allereerst een kanttekening bij de aanlevering van het subsidieboek. In de Auditcommissie heeft HEILOO-2000 aangegeven dat wij het jammer vinden dat het subsidieboek zo laat werd aangeleverd. Een oproep aan het College om volgens de afspraak dit tegelijkertijd met de begroting in een eerder stadium aan te leveren. Dan voorzitter. Op 1 januari 2020 eindigt de compensatie voor organisaties die een pand huren van de gemeente waar het algemeen belang van is vastgesteld. Wij roepen de portefeuillehouder op om met Scouting Rurik tot een goede maatwerkoplossing te komen. Want: Op 12 juni 2015 heeft HEILOO-2000 immers een motie ingediend die werd aangenomen. De motie was vooral bedoeld om te voorkomen dat organisaties na het transitietraject De dupe zouden worden van de invoering van het maatschappelijk huurtarief, omdat geen passende accommodatie gevonden zou kunnen worden. Met name Scouting Rurik heeft er moeite mee om de verhoging in te passen. HEILOO-2000 heeft inmiddels een mail ontvangen van Scouting Rurik, waarin wordt aangegeven dat het gesprek met de gemeente constructief is verlopen en dat het gesprek vertrouwen heeft gegeven dat er een passende oplossing zal komen. Om de subsidies te verhogen terzake compensatie, zoals een partij heeft aangegeven dat vinden wij geen goed idee omdat dat ongelijkheid met zich brengt. Dan zou je elke organisatie moeten compenseren en dan zou dat een verhoging van ongeveer 70.000 euro betekenen. Dat is geen goed plan. Wij hebben vertrouwen in een goede afloop op het maatwerk dat geboden wordt bij voornoemde organisatie. Tot slot: Vervolgens ziet HEILOO-2000 in voorliggende begroting dat er rekening wordt gehouden met een structurele stijging van de subsidieplafonds met 1,5%. Wel vraagt HEILOO-2000 aan de PH om de door de Raad gevraagde notitie met daarin een aantal scenario’s voor looncompensatie voor te leggen in de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 18 november 2019. Dan kan de Raad in zijn vergadering van 9 december 2019 besluiten om de subsidieplafonds meer te verhogen dan met de 1.5%. Kan de PH aangeven of er al inzicht is in de voldoende beweegredenen, met andere woorden: Hoe schat u dat in? Amendement Jongerenraad: HEILOO-2000 heeft mede aan de basis gestaan om te komen tot de oprichting van een Jongerenraad en is voorstander van het voorliggende amendement. Goed dat alle partijen instemmen met het amendement. Voorzitter, Verder hebben wij -niet tijdig- ingediende amendementen of moties gezien van andere partijen met mogelijkerwijze andere politieke keuzes ter bespreking, dus; HEILOO-2000 stemt in met punt 1, 2, 3 en 4 van het Raadsvoorstel. 1. De programmabegroting 2020 inclusief de jaarschijf 2020 van met meerjareninvesteringsplan vast te stellen; 2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2021-2023 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen; 3. De subsidieplafonds 2020 vast te stellen; 4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Dank voor uw aandacht. Fractie van HEILOO-2000,  

Recommended Posts