Gemeenteraad 4 maart 2019 Subsidie Trefpunt

Verhoging subsidie plafond Stichting Welzijn Heiloo ten behoeve van het jongerenwerk.

Dank U voorzitter,

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over de inspanningen die door Stichting Trefpunt Heiloo worden gedaan om de subsidie te verkrijgen waar zij recht op denken te hebben. 

Een goed bestuurder doet dat, sterker nog dat moeten zij ook doen en dat is voor onze fractie dan ook geen enkel probleem.

Dat neemt niet weg dat onze fractie kritisch meekijkt naar de aanvragen, zeker als het gaat om een verzoek tot verhoging subsidieplafond zoals deze nu voorligt.

Op 28 juni 2018 is een subsidiebedrag voor het jongerenwerk aan de Stichting Trefpunt Heiloo geweigerd vanwege het ontbreken van een goede onderbouwing op het onderdeel Projecten en experimenten. Stichting Trefpunt Heiloo heeft hiertegen een bezwaar ingediend en na een gesprek met de wethouder heeft Stichting Trefpunt Heiloo de gelegenheid gekregen om alsnog de onderbouwing voor het ontbrekende gewenste bedrag in te dienen.

Op zich is dit een bijzondere situatie omdat er bij veel stichtingen subsidie is geweigerd.

Het gesprek heeft geresulteerd in het voorliggende raadsvoorstel waarmee het subsidiebedrag voor het jongerenwerk komt op het niveau van 2018.

Het is echter niet zo dat alle subsidie voor projecten en experimenten in eerste instantie is afgewezen, er is wel degelijk een bedrag in eerste instantie toegewezen zijnde €21403,-.

Daar komt nu (als het raadsvoorstel wordt goedgekeurd) een bedrag van €11630,- bij.

Het totale bedrag voor projecten en experimenten komt dan totaal uit op een bedrag uit van €33033,-.

De directrice van Stichting Trefpunt Heiloo heeft in de Commissie MZ ingesproken en een van de argumenten voor een hogere aanvraag zou ook zijn dat door de fusie van drie stichtingen het jongerenwerk duurder is geworden. Dit zou komen door de boekhoudkundige verschuivingen binnen de begroting van de nieuwe Stichting. Dit zal ongetwijfeld waar zijn, maar als je een fusie aangaat dan kan het niet anders zijn dat je daar ook voordelen van inziet, anders ga je geen fusie aan.

Dus de voordelen worden genomen en de tegenvallers moeten door de gemeente worden opgebracht, dit lijkt ons niet juist.

Binnen de totale begroting van de Stichting zijnde €453.969,- kan er in overleg met de accounthouder worden geschoven waardoor er enige flexibiliteit kan ontstaan in de begroting. Vooralsnog heeft de stichting aangegeven indien zij het volledige gevraagde bedrag niet ontvangen te gaan stoppen met respijtzorg, dat is jammer maar dat is de keuze van de stichting. Hiermee geeft STH wel aan het ontbrekende bedrag aan te vullen voor het jongerenwerk. 

Dit valt te waarderen omdat de Stichting ook zijn eigen verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het Jongerenwerk. STH kan ook een beroep doen op fondsen om het ontbrekende bedrag te aanvullen. Zij kunnen dit want recentelijk hebben zij een fonds aangeschreven voor biljarttafels in het Trefpunt. Deze aanvraag is nog in behandeling maar daar liggen ook kansen. Als we het resterende bedrag van ruim €18000,- euro ook nog eens gaan toekennen is er sprake van een belangrijke precedentwerking en dat moeten we niet willen.

Al met al denken wij dat mede door het verhogen van het subsidieplafond het jongerenwerk in Heiloo door de totale verleende subsidie van €165167,- zijn werk naar behoren kan uitvoeren. Dit zal niet gemakkelijk zijn maar dat is het met meer subsidie nog steeds niet.

Wij steunen het raadsvoorstel om het subsidieplafond te verhogen met €11630,- en steunen hierbij het amendement van de PVDA niet. 

Namens de fractie van Heiloo-2000, Michel Engelsman, commissielid Maatschappelijke Zaken.

Recommended Posts