Geborgenheid

Geborgenheid

Geborgenheid

Sociaal Domein

 Heiloo is een welvarend dorp en de meeste inwoners hebben het goed. Niettemin heeft een substantieel deel van onze inwoners hulp nodig. Voor HEILOO-2000 is het zeer belangrijk dat ook hier aandacht aan wordt besteed. Wij vergeten hen niet.

HEILOO-2000 staat voor een progressief beleid op het sociale domein. Wij hebben aandacht voor alle inwoners, dus ook voor onze ouderen, jongeren en de nieuwkomers. Hulp moet toegankelijk zijn en de welzijnsorganisaties moeten hun werk goed kunnen doen.

Zoals u weet zijn gemeenten sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en de Jeugdwet. De gemeente voert ook de Wet Publieke Gezondheid uit.

In de praktijk zou de afstemming tussen deze zorgwetten naar onze mening veel beter kunnen, maar;

– zonder dat men veel wijzigingen moet doorvoeren in het systeem van de zorgwetten,
– zonder dat de zorgvrager wordt vermalen in ambtelijke bureaucratie,
– zonder dat de hulpverlenende professionals gevangen zitten in regels en voorschriften,
waardoor zij daadwerkelijk maatwerk kunnen leveren.

HEILOO-2000 pleit er dan ook voor om te kijken naar de samenhang van de verschillende wetten en deze goed op elkaar af te stemmen. Ruimte maken voor situaties in de praktijk waarvoor regels geen oplossing bieden. Zo zal HEILOO-2000 erop toezien dat pleegouders die een kind opvangen een structurele jaarlijkse bijdrage ontvangen voor onvoorziene kosten. Tot 2018 konden de pleegouders nog terecht bij het Zorgfonds Noord-Holland. Dit Fonds gaat verdwijnen en HEILOO-2000 vindt dat pleegouders bij de gemeente moeten kunnen aankloppen als hulp gewenst is.

Wij sluiten ons aan bij het advies van de Raad van Openbaar Bestuur; ‘zorg voor samenhangende zorg’. 

Wijkteams 

HEILOO- 2000 staat achter de samenwerking in de BUCH, maar het risico bestaat dat er afstand ontstaat in het contact met de inwoners. Om hierop te anticiperen vindt HEILOO-2000 dat de sociale wijkteams zichtbaarder moeten worden in het dorp, onder andere door de spreekuren van deze wijkteams ook buiten het gemeentehuis te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de bibliotheek of bij de Stichting Welzijn Heiloo op het Willibrordus terrein, in de Ypsalon in Ypenstein. Vlak hierbij ook de rol van Het Trefpunt als welzijnshart van ons dorp niet uit. Oud én jong komen daar samen. HEILOO-2000 vindt dat alle activiteiten uitgevoerd door Welzijn Heiloo actief door de gemeente moeten worden ondersteund.

 Jeugdzorg

 Sinds de jeugdzorg naar de gemeenten is overgeheveld staat deze onder zware druk. HEILOO-2000 maakt zich er sterk voor dat het huidige aanbod wordt uitgebreid en dat er meer faciliteiten beschikbaar worden gesteld.

De ontwikkelingen binnen de jeugdzorg is een van onze zorgpunten. Natuurlijk willen wij de kosten binnen de perken houden, maar wel zo dat de geboden kwaliteit op een hoger niveau komt te liggen. We richten ons hierbij niet alleen op het inkopen van de zorg en de ontwikkelingen binnen de gemeente, maar wij willen vooral aandacht voor preventie en de wachtlijsten reduceren.

Migranten

Een mens leeft niet voor zichzelf en wij staan dan ook voor een ruimhartig beleid voor de nieuwkomers in ons dorp. Heiloo heeft een levendig sociaal leven en HEILOO-2000 vindt het belangrijk dat de nieuwkomers in ons dorp gelijkwaardig worden behandeld. Met een adequate maatschappelijke begeleiding en goede afspraken is het integreren in ons dorp vanzelfsprekend.

Kinderopvang 

Heiloo is nog steeds groeiende en met de nieuwe wijken zullen er naar verwachting meer jonge gezinnen binnen onze gemeente komen wonen. Vele gezinnen zijn tweeverdieners waarbij beide ouders een baan hebben. Daarom vindt HEILOO-2000 dat er een optimaal klimaat moet worden geschapen om kinderopvang en naschoolse opvang te verbreden, waar nodig te verbeteren en zo mogelijk nieuwe wegen in te slaan.  

Arbeidsparticipatie

 Voor HEILOO-2000 is het belangrijk dat iedereen zoveel als mogelijk aan het werk komt. Diegene die hierbij hulp nodig hebben, moeten worden ondersteund. In het huidige landelijke regeerakkoord zijn zowel de 50plussers als de jeugd niet goed aan bod gekomen. Daarom moeten wij meer zelf gaan doen. Wij maken ons sterk om samen met de ondernemers van Heiloo stageplekken, werkervaringsplaatsen of nieuwe werkplekken te creëren. Heiloo heeft een levendig ondernemersklimaat waarin het mogelijk moet zijn om proactief te participeren in arbeid. De jeugdwerkloosheid heeft hierbij onze bijzondere aandacht.

Seniorenbeleid

Nederland vergrijst en dat geldt net zo hard voor Heiloo. Vergrijzing en seniorenbeleid zal, als het aan HEILOO 2000 ligt, de komende jaren vaker op de agenda komen te staan. Een ding wat voor ons voorop moet staan ten aanzien van onze senioren is: het contact. Richting deze groep zijn goede communicatie, al is het maar een keukentafelgesprek en adequate ondersteuning van essentieel belang. Juist om deze groep zo lang mogelijk, zo goed mogelijk en zo effectief mogelijk zelfstandig te laten zijn en actief deel te laten uit maken van onze gemeenschap.

Cultuurhistorie

HEILOO-2000 ondersteunt van harte het culturele erfgoed in onze prachtige gemeente. Heiloo heeft een lange en fantastische historie. Daarom moeten we zuinig zijn op wat we hebben en zorgvuldig omgaan met onze historie. Denk maar aan de recente oudheidkundige vondsten bij de ontwikkeling van Zuiderloo. Het is goed dat we met “Oud Heiloo’ en Baduhenna partijen in ons dorp hebben die de historie koesteren. HEILOO-2000 staat voor een nauwkeurige inventarisatie van alle oudheidkundig relevante zaken en wil beleid ontwikkelen waardoor de geschiedenis van Heiloo – ook voor de generaties na ons – bewaard blijft.