Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022

Regionale strategische samenwerkingsagenda.

Samen staan we sterker…

Met deze focusagenda bouwen wij voort op wat er al is.

De Focusagenda verbindt de ambities en behoeften die er op verschillende niveaus spelen en bepaalt welke keuzes we maken en hoe wij ons bewegen in het krachtenveld.

Zo is de Focusagenda een vertrekpunt voor de samenwerkingsagenda met de provincie (conform Omgevingsvisie NH 2050).

De vrijblijvendheid voorbij…

De Regio Alkmaar wil de bestaande samenwerking strategisch versterken. Van een brede ambitie en visie naar een bundeling van krachten om de regio sterker te positioneren. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking, maar ook om focus zodat de schaarse tijd en capaciteit gericht kunnen worden ingezet om resultaten te boeken.

… tijd om tempo te maken!

Een door de hele regio gedragen strategische samenwerkingsagenda inclusief concrete project- en uitvoeringsplannen draagt hieraan bij; een agenda die aanspreekt, herkenbaar is en leidt tot beweging én synergie. 

Samen zetten de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest daarom de schouders onder deze Focusagenda!

Regionale samenwerking is niet meer weg te denken uit het hedendaagse openbaar bestuur. 

Samenwerking, of dat nu lokaal, regionaal, of op Europees niveau is, vergelijken wij met een straat waarin je woont. Het contact met buren is van groot belang. Samen bereik je meer in de straat dan dat men samenwerking op voorhand afwijst en niet of nauwelijks op de hoogte is van de wensen van buren in de straat ter verbetering en veranderingen in de straat.

Thema’s uit de focusagenda.

Samenwerking op het thema bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid betekent een ‘plus’ voor onze regio. Zo draagt een goede bereikbaarheid bij aan het versterken van onze economie en zorgt het ervoor dat we een aantrekkelijke regio zijn voor inwoners en bedrijven om zich te vestigen. Het is daarmee een belangrijk middel c.q. een randvoorwaarde om andere doelen in de regio te realiseren. Hierbij leggen we de focus op toekomstbestendige duurzame groei, passend bij ons Omgevingsbeeld. 

In lijn met het provinciaal beleid zetten we in op belangrijke OV-knooppunten (o.a. Alkmaar en Heerhugowaard), bereikbaarheid van en naar de A9 en korte lijnen naar de MRA. Strategische inzet (lobby) en schakelkracht zijn van belang, maar ook uitvoeringskracht om toekomstbestendige duurzame knooppunten te realiseren. 

Samenwerking op het thema wonen

De Regio Alkmaar is een regio met een fijn woon- en leefklimaat, die goed bereikbaar is, waar het voorzieningenniveau op orde is en de economie floreert. Dit bereiken we door woningen te bouwen, voor inwoners uit de Regio, maar ook om nieuwe aanwas c.q. overloop vanuit Amsterdam/MRA op te vangen. 

Elke gemeente richt zich op en bouwt voor een andere doelgroep (verschillende woonmilieus/kernen).We bundelen onze krachten ten behoeve van een gerichte lobby en strategische versterking. Tegelijkertijd zetten we voor de korte termijn in op flexibele woningbouwprogrammering met realisatiecapaciteit om te voorzien in de woningbehoefte in 2019 en 2020.

Samenwerking op het thema energie-innovatie

Het Klimaatakkoord vraagt alle regio’s om een plan om 

energieneutraal te worden. In de Regionale Energiestrategie (RES) nemen we de maatregelen op die we treffen om bij te dragen aan het reduceren van de uitstoot van CO2. De maatregelen die we nemen, passen binnen onze ambities in het 

Omgevingsbeeld. We maken weloverwogen keuzes als het gaat om het opwekken van alternatieve energie met een mogelijke impact op ons landschap (denk aan windmolens en zonneparken). De Regio Alkmaar wil voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid en alternatieve energie. De regio biedt daarom ruimte aan innovatieve ontwikkelingen, zodat de energietransitie in de regio versneld kan worden. Flexibiliteit en schakelkracht zijn cruciaal om zodoende in de regio tot afspraken én tot uitvoering te komen.

Namens de fractie van HEILOO-2000

Corrie Konijn