Commissie Bestuurlijke Zaken

Commissievergaderingen.

Korte uitleg

In de commissievergaderingen vindt de voorbereiding plaats voor de vergaderingen van de Gemeenteraad. In de commissies zijn alle politieke partijen in de Gemeenteraad vertegenwoordigd met één afgevaardigde, het commissielid.

Er bestaan 3 commissies: Bestuurlijke zaken, Openbare ruimte en Maatschappelijke zaken.

Visie

In de commissievergaderingen komen de stukken/raadsvoorstellen aan de orde die in de komende Gemeenteraad worden behandeld. Ieder commissielid geeft zijn visie op het raadsvoorstel en er ontstaat discussie tussen de commissieleden.

De visie van het commissielid is ook de visie van zijn fractie, zijn mede raadsleden. Deze visie of standpunt wordt dus vooraf aan de commissievergadering in de fractie op democratische wijze bepaald. Het standpunt van het commissielid weegt zwaar gezien zijn expertise op het gebied van Bestuurlijk zaken, Openbare ruimte of Maatschappelijke zaken.

Hamerstuk

Als alle commissieleden het eens zijn over het betreffende Raadsvoorstel dat gaat dit Raadsvoorstel als z.g. Hamerstuk naar de Gemeenteraad. Er vindt daar dan geen discussie meer plaats.

Bespreekstuk

Als één of meer commissieleden het niet eens zijn dan gaat het betreffende Raadsvoorstel als z.g. Bespreekstuk naar de Gemeenteraad. De partijen die het oneens zijn met dit Raadsvoorstel kunnen een Amendement of Motie indienen. Respectievelijk een wijziging van het Raadsvoorstel of een aanbeveling of wens richting de verantwoordelijke wethouder die daarop de toezegging doet dit uit te voeren.

In de Raad

Over Amendementen en Moties wordt in de Gemeenteraad gestemd. Deze kunnen dus worden aangenomen of verworpen. Hierbij speelt de coalitie versus oppositie een duidelijke rol.

Voor vragen mail naar info@heiloo-2000.nl

Tot zover een uitleg over de procedures en nu naar de praktijk.

Dinsdag 16 oktober 2018

Commissievergadering BZ, Bestuurlijke Zaken.

Deelnemer: Commissie- en Raadslid, Rob Levie

Agenda: Belasting verordeningen 2019, Vergaderschema 2019, Bespreeknotitie Burgerparticipatie,

Resultaten

De Gemeentelijke belastingen zijn met het inflatie percentage, 2.3%, verhoogd. Voor alle aanwezige partijen een Hamerstuk. Ook het Vergaderschema 2019 werd een Hamerstuk.

Over de bespreeknotitie werd flink gediscussieerd. Burgerparticipatie leidt een slapend bestaan!

Onze inbreng: Tijd voor een wake-up call. Circa 2 jaar geleden is het project Samenspel gestart waarbij bewoners van o.a. de Kerkelaan, Westerweg, en de Stationsweg werden uitgenodigd voor 3 avonden op het gemeentehuis om te discussiëren over de verkeersveiligheid in hun buurt/straat. Rob Levie, was hierbij uitgenodigd als waarnemer. Helaas heeft er nooit een evaluatie van dit proces plaatsgevonden.

Wij hebben voorgesteld een werkgroep te vormen die e.e.a. weer oppakt samen met de gemeente. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Rob Levie

 

Recommended Posts