Commissie Bestuurlijke Zaken 12 maart 2019

De Commissie Bestuurlijke zaken van dinsdag 12 maart kende een korte agenda

1) Herziening Gemeenschappelijke Regeling Vuil Verbrandingsinstallatie (VVI)

2) Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Alkmaarder – en Uitgeestermeer              (RAUM)

3) Verantwoording besteding fractiebijdragen over 2018 en voorschot 2019

4) Instructie voor de griffier van de gemeente Heiloo

De onderwerpen 1, 2, en 4 waren vnl. procedurele zaken waaraan voor ons weinig aan toe was te voegen en waarmee dus akkoord werd gegaan.

Over onderdeel 3 het volgende

HEILOO-2000 hecht er aan zorgvuldig om te gaan met de gemeenschapsgelden opgebracht door onze inwoners. De verantwoording besteding fractiebijdragen over 2018 heeft in dit verband onze bijzondere aandacht en staat op gespannen voet met de bevindingen van de controller en de griffier.

In artikel 8 van de gemeentelijke verordening fractieondersteuning staat in algemene termen dat deze gelden bedoeld zijn voor de versterking van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

Er staat in de uitwerking nadrukkelijk vermeld dat fractieondersteuningsgelden niet bedoeld zijn voor lunches en diners gedurende niet openbare bijeenkomsten.

Wij hebben gekeken naar de argumentatie van de griffier en de controller om o.a. de verantwoording fractiebijdrage GBH volledig goed te keuren, waarbij het argument wordt gebruikt dat de gedeclareerde bonnen van consumpties zijn.

Ik heb opgezocht wat de algemene definitie is van consumpties. In het dagelijkse spraakgebruik wordt er verwezen naar eten en drinken.

Bij de PvdA zijn IPads aangeschaft.

Deze uitgave is goedgekeurd. De verklaring dat er op dit punt niets in de verordening is opgenomen is wat ons betreft onvoldoende. Als er niets in de verordening is opgenomen moet de goedkeuring wel in de geest zijn van de algemene termen en dat is het volgens ons gevoel niet het geval. Er wordt ook akkoord gegaan omdat dit inmiddels wettelijk geregeld is in het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers 2019. De verantwoording besteding fractiebijdragen gaat over het jaar 2018 en niet over 2019. Dus dit argument tot goedkeuring is niet valide.

Het zal duidelijk zijn dat wij het niet eens zijn met de visie van de controller en de griffier. Verder staat in het raadsvoorstel dat er een verbetering van de inhoudelijke toetsing en aantocht is evenals een aanvulling op de regels waarbij ook verordeningen van elders betrokken kunnen worden. In dit aanstaande wijzigingsvoorstel wordt duidelijk omschreven waar de fractiebijdrage wel en niet aan mag worden besteed. Dit achten wij een goede ontwikkeling en zal een einde maken aan discussies zoals deze.

Tot slot

De controller en de griffier waren het niet eens met onze visie daar de verordening over dit onderwerp voor meerdere uitleg vatbaar bleek te zijn. Ook de overige commissieleden waren het niet eens met onze zienswijze.

Al met al betekent dit dus dat het Raadsvoorstel over dit onderwerp als Hamerstuk naar de Raad van 1 april zal gaan. Commentaar overbodig dunkt mij.

Namens de fractie van HEILOO-2000

Rob Levie, lid Commissie Bestuurlijke Zaken

 

Recommended Posts