Coalitieovereenkomst HEILOO-2000 VVD en CDA

pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.pngpastedGraphic_2.png

 

Coalitieovereenkomst

“MET ELKAAR!” 2018-2022

HEILOO-2000, VVD en CDA hebben bij de coalitie-overeenkomst dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van een aantal maatschappelijke organisaties en hebben deze overeenkomst de titel “Met Elkaar!” meegegeven.

Bijgaande coalitie-overeenkomst is na een inleiding opgebouwd rondom verschillende thema’s: Duurzaamheid, Wonen en Leefomgeving, Verkeer en Vervoer, Zorg en Ondersteuning op maat, Voorzieningen, Ondernemen, Financiën en Communicatie en Samenspel.

De volgende maatschappelijke organisaties en personen hebben bijgedragen aan de coalitie-overeenkomst: Verkeerscommissie, Woningmakers, Dorien Kotterman, Rolf Ouwejan, Landgoed Willibrordus, Sport Service Langedijk, Sportraad, Baduhenna, Historische Vereniging Heiloo, Duurzaam Heiloo, Heiloo Energie, Ondernemend Heiloo, Heilooër Ondernemers Federatie, Buurtpreventie Heiloo, St. Trefpunt, Mee en De Wering, St. Alzheimer en Mantelzorgcentrum.

“Wij zijn de maatschappelijke organisaties zeer erkentelijk voor hun waardevolle inbreng en willen graag met hen de dialoog voortzetten. Daartoe zal een periodieke afspraak met alle bovenvermelde organisaties voor de komende vier jaar worden ingepland”, aldus Fred Dellemijn.

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2018 worden alle politieke partijen uitgenodigd hun suggesties en aanvullingen kenbaar te maken om zo te komen tot een zo breed mogelijk gedragen programma.

“Wij zijn ervan overtuigd, dat met de brede inbreng deze overeenkomst de basis zal vormen van een volgende succesvolle vierjarige periode, waarbij op een gedegen, constructieve en daadkrachtige wijze de vraagstukken en uitdagingen voor Heiloo kunnen worden aangepakt”, aldus Dellemijn

______________________________________________

COALITIEOVEREENKOMST HEILOO 2018 – 2022
“MET ELKAAR!”

Heiloo, 30 april 2018

Colofon:
Wij zijn dank verschuldigd aan de volgende personen en organisaties voor hun bijdragen in gesprekken met hen:

Verkeerscommissie, Woningmakers, Dorien Kotterman, Rolf Ouwejan, Landgoed Willibrordus, Sport Service Langedijk, de Sportraad, Baduhenna, Historische Vereniging Heiloo, Duurzaam Heiloo, Heiloo Energie, Ondernemend Heiloo, Heilooër Ondernemers Federatie, Buurtpreventie Heiloo, St. Trefpunt, MEE en De Wering, St. Alzheimer en Mantelzorgcentrum
Geraadpleegde bronnen: verkiezingsprogramma’s van politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Heiloo.

1. Inleiding

Heiloo is volgens het onderzoek van ELSEVIER uit 2017 een van de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland. Een prachtige score waar we trots op mogen zijn. Er is een goede mix van wonen, werken, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur en groen. Dat willen we graag zo houden. Dus staan we de komende 4 jaar voor grote uitdagingen:
• De aanleg van een aansluiting op de A9;
• De nieuwbouw in Zuiderloo en Zandzoom;
• Maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen;
• Een duurzame ontwikkeling;
• De aangekondigde Omgevingswet.
Nog belangrijker is dat we met elkaar een gemeenschap vormen waarin de mensen centraal staan en waar niemand er alleen voor staat. Dit kan alleen bereikt worden door samen te werken. Daarom is ons motto: “Met Elkaar!” Daarbij koesteren we wat goed is en blijven we werken aan positieve vernieuwingen.
Wij bedanken alle organisaties en gesprekspartners voor de waardevolle inbreng en het meedenken, die hebben geleid tot deze overeenkomst.

Heiloo blijft zelfstandig en werkt samen waar het kan. Innoveren vinden we vanzelfsprekend; we blijven ons vernieuwen en laten zien dat dit voordelen oplevert en zorgen ervoor dat de gemeente is voorbereid op de toekomst. Die inzet vragen we ook aan onze samenwerkingspartners op alle werkgebieden.
In deze coalitieovereenkomst leggen wij de volgende accenten, waarmee wij het verschil willen maken:
• Heiloo als een van de duurzaamste gemeenten van Nederland;
• Woningbouw naar behoefte, opschroeven nieuwbouw;
• Vlot en veilig van A naar B;
• Iedereen doet mee;
• Behoud van onze voorzieningen;
• Ondernemen loont en verbindt;
• Gezonde financiën;
• Goede dienstverlening;
• Goede communicatie en relatie met onze inwoners.

2. Op weg naar duurzaamheid
Wij willen een van de duurzaamste gemeenten van Nederland zijn. Duurzaamheid moet ingebed zijn in de ambtelijke organisatie en we geven als overheid het goede voorbeeld. Wij faciliteren Duurzaam Heiloo bij de uitwerking van de mogelijkheden voor verdere verduurzaming. Nieuwe woningen en nieuwbouwwijken zijn vanzelfsprekend gasloos en bij voorkeur energieneutraal. Wij stimuleren en faciliteren eigenaren van bestaande woningen met het isoleren en verduurzamen van hun woning.

Om te weten waar in de toekomst infrastructuur ten behoeve van de energietransitie moet komen is het noodzakelijk de ondergrondse infrastructuur in beeld te hebben. Dit inzicht is ook belangrijk bij de aanplant van bomen en struiken.
Het onderwerp circulaire economie brengen we onder de aandacht van de inwoners door middel van aansprekende en eenvoudig te realiseren oplossingen en mogelijkheden.
Scheiden van afval blijft belangrijk en dat doen we goed met elkaar. In Heiloo scoren we hoog op het percentage gescheiden ingeleverd afval, maar het kan altijd beter. De zakken met plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PMD) afval aan de lantaarnpalen zijn een doorn in het oog. In nieuwbouwwijken komen daarom ondergrondse containers voor de verschillende afvalstromen in plaats van rolemmers.
Naast de reeds bestaande Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) komt er een tweede lokaal revolving fund ter bevordering van duurzaamheidsinitiatieven in Heiloo.
Door het veranderende klimaat is het noodzakelijk om meer ruimte te maken voor waterberging en zetten we ons actief in om verstening van tuinen tegen te gaan. Daarnaast willen we dat de gemeentelijke organisatie zelf een voorbeeld wordt van een duurzame bedrijfsvoering.
Wat willen we bereiken:
1. Uitvoeren van het Burgemeestersconvenant/ de Duurzaamheidsagenda;
2. Samen met Duurzaam Heiloo de mogelijkheden van verduurzaming uitwerken en ter hand nemen;
3. Een haalbaarheidsonderzoek naar het plaatsen van een wijk/buurtbatterij op de Oude Werf voor ondernemers en particulieren;
4. Nieuwbouwwijken gasloos bouwen;
5. De werkorganisatie geeft het goede voorbeeld: het wagenpark wordt elektrisch, er komen zonnepanelen op de gemeentelijke daken, duurzame bedrijfsvoering is vanzelfsprekend;
6. Er komen meer elektrische laadpalen;
7. Het afvalbeleid wordt geactualiseerd; rolemmers worden ingezet voor recyclebare afvalstromen zoals PMD.
8. Door slimme infiltratiesystemen wordt het regenwater zoveel mogelijk in het gebied zelf gehouden om verdroging tegen te gaan;
9. In samenwerking met ontwikkelaars komt er voorlichting over de tuinaanleg aan bewoners van nieuwbouwwijken.

3. Wonen in een veilig en groen Heiloo
Heiloo kent ruim opgezette wijken met veel groen waar het goed wonen is. Een veilige, groene leefomgeving is belangrijk om te bewegen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.
Op het gebied van wonen constateren wij dat – door een combinatie van factoren – er een ‘omgekeerde crisis’ dreigt. Door een zeer groot verschil tussen vraag en aanbod dreigen grote groepen buiten spel te komen als het gaan om vervulling van hun woonbehoefte, terwijl dit een van de eerste levensbehoeftes is. In 2017 is een lokaal Woningmarktonderzoek uitgevoerd en is in kaart gebracht wat de verwachting is van de realisatie van de woningbouw in de komende jaren in Heiloo. Samenvattend: het beeld is dat er een grote behoefte is aan huur- en koopwoningen voor met name starters en ouderen. Met de toename van het aantal één- en twee persoonshuishoudens zal deze behoefte in de toekomst alleen maar verder toenemen. Verder is er een grote behoefte aan vrije sector huurwoningen (middenhuur) en blijkt voorts dat nieuwbouw werkelijk leidt tot de gewenste doorstroming.
Wij willen dat iedereen in het dorp een sleutel kan krijgen van het huis dat haar of hem past. Het accent ligt dan ook op bouwen naar behoefte. We stappen daarom af van de 40-30-30 verhouding bij het ontwikkelen van bouwplannen. We hebben gezien dat dat afleidde van het doel: bouwen naar behoefte.
Een betere regionale aanpak van de woningbouw is urgent en noodzakelijk, waarbij de Provincie haar huidige voorzichtige prognoses verlaat en ruimte geeft aan gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties. Sterker: de Provincie zou moeten ‘aanjagen’, waarbij overigens gasloos bouwen de norm is. Oftewel: gasloos bouwen en ook ‘gas geven!’ Wij zullen ons met deze benadering in de richting van alle betrokken partijen profileren en – waar nodig – assertief opstellen. De huidige vicieuze cirkel van voorzichtige en achterhaalde prognoses op grond waarvan te weinig huizen gebouwd mogen worden, moet doorbroken worden.
Wij zijn verheugd te constateren dat de samenwerking met de grondeigenaren in de Zandzoom leidt tot duidelijke afspraken over de verdeling van te bouwen woningen en woningcategorieën in het gebied. Dat vertrouwen in elkaar geeft ons zicht op concrete stappen die leiden tot realisatie van de eerste woningen in Zandzoom. Dat past prima in ons streven de komende 4 jaar de nu geplande realisatie van circa 100 nieuwbouwwoningen per jaar stapsgewijs op te schroeven naar circa 200 per jaar. In samenspraak met woningcorporaties en marktpartijen zullen wij daarbij alle doelgroepen bedienen, op basis van periodiek uit te voeren woningmarktonderzoeken.
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Door bundeling van bestaande wetgeving worden thema’s zoals gezondheid, veiligheid, natuur, verkeer en vervoer, erfgoed en water integraal onderdeel van visies en beleid. De gemeenteraad stelt in de komende vier jaar de kaders en doelen vast in een omgevingsvisie en omgevingsplannen. Een deel van de taken verschuift naar het college van B&W en de inwoners. Initiatieven vanuit de inwoners dienen ruimte te krijgen. Wij willen goed voorbereid zijn op deze nieuwe rollen. We moeten onze ambitie bepalen, willen we consoliderend, onderscheidend, calculerend of vernieuwend zijn?
Wij onderschrijven het belang van Groenspoor. Groenspoor heeft als doel versterking van biodiversiteit door verknopen van bestaande en nieuwe groenstructuur (particulier en openbaar) met groene initiatieven die leiden tot een fijnmazig natuurnetwerk. Geen
verbrokkelde stukjes maar mooie linten groen waar bomen, planten en dieren goed kunnen leven en dieren zich kunnen verplaatsen.
We willen voorts dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Wij zien het werk van de agrarische sector ook als natuurbeheer. De landelijke regels zijn de maatstaf zonder extra beperkingen.
Wat willen we bereiken:
1. De nieuwbouw, die vooral in Zuiderloo en Zandzoom zal plaatsvinden, sluit aan bij het karakter van Heiloo. Daarbij zijn maximaal drie woonlagen het uitgangspunt. Zandzoom en Zuiderloo zijn de laatste grote woningbouwlocaties.
2. Zoals bij duurzaamheid al staat aangegeven, zijn nieuwe woningen vanzelfsprekend ‘gasloos’, maar op termijn ook energieneutraal. Het opvangen van regenwater en het scheiden van afvalwater zijn permanente aandachtspunten;
3. De huidige dan wel geplande bouwplannen worden zo snel als mogelijk concreet gemaakt en uitgevoerd; waar mogelijk faciliteren wij en ‘jagen’ wij op daadwerkelijke realisatie door marktpartijen en woningcorporaties;
4. Geschikte inbreilocaties worden actief benut en tot ontwikkeling gebracht;
5. Wij gaan de komende vier jaar het woningbouwtempo opvoeren van 100 naar 200 woningen per jaar;
6. Wij willen in de Zandzoom tenminste één- nul -op- de- meter energieneutraal appartementsgebouw ten behoeve van een of twee persoonshuishoudens, geschikt voor jong en oud;
7. In het kader van veranderende woonwensen zijn we bereid om experimenten aan te gaan. Inwoners kunnen hun ideeën en oplossingen inbrengen. Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) krijgt de ruimte;
8. Wij onderzoeken op welke wijze het fonds Sociale Woningbouw,
startersleningen, het hanteren van een anti-speculatiebeding bij koopwoningen en andere instrumenten aan de gestelde ambitie kunnen bijdragen en komen daartoe met concrete voorstellen;
9. Voorlichting, het organiseren van wijkschouwen, het faciliteren van inbraakpreventiescans, en ondersteuning van particuliere initiatieven, zoals buurtpreventie (WhatsApp-alarm) worden geïntensiveerd om het aantal woninginbraken en fietsdiefstallen aantoonbaar te verminderen;
10. De gemeente faciliteert waar nodig cameratoezicht om de veiligheid op met name het Stationsplein en op bedrijfsterreinen te vergroten;
11. De huidige initiatieven met wijkeigen groenbeheer worden gestimuleerd en waar mogelijk uitgebreid. Daarnaast wordt in samenwerking met Ondernemend Heiloo ook ruimte gegeven om het beheer van groen bij bedrijfsterreinen zelf te organiseren;
12. De gemeente geeft kansen aan groene buurtprojecten die door bewoners zelf worden geïnitieerd en ontwikkeld, zoals buurttuinen en speelnatuur;
13. De gevolgen van de Omgevingswet worden tijdig in beeld gebracht en we anticiperen op een ambitiekeuze;
14. De agrarische sector krijgt de ruimte om het landelijk gebied vitaal te houden.

4. Vlot en veilig van A naar B
Heiloo fietsdorp, hiermee is de kern van het verkeersbeleidsplan verwoord. Maar met het vaststellen van het verkeersbeleidsplan zijn we er nog niet. Met het instellen van een permanent verkeerspanel van inwoners zal zorgvuldig invulling gegeven worden aan de keuzes die zijn of worden gemaakt. De komende jaren staan in het teken van de realisatie van de aansluiting op de A9 en de spoorwegonderdoorgang. We zien door een nieuwe routering van het autoverkeer naar winkelcentrum ‘t Loo mogelijkheden voor een autovrij Loo-plein. Als we willen dat onze inwoners met de fiets naar de trein gaan moeten er meer fietsparkeerplaatsen bij het NS-station komen. Meer treinreizigers uit Heiloo en de regio is de beste garantie voor het behouden van de intercitystatus. We vinden dat grote vrachtauto’s niet thuishoren op de wegen door ons dorp. Slimmere bevoorrading met kleinere, mogelijk elektrische, bestelauto’s verdient de voorkeur.
Verkeer brengt overlast met zich mee. We komen de toezegging na, dat indien er voor het verkeerslawaai van de A9 ter hoogte van Plan Oost technieken beschikbaar komen die leiden tot effectieve geluidsreductie en andere partijen zoals Rijkswaterstaat bereid zijn hieraan bij te dragen, het oorspronkelijke budget alsnog ter beschikking wordt gesteld. We willen bovendien dat de afspraken die zijn gemaakt met Schiphol over het vliegverkeer nagekomen worden.
Wat willen we bereiken:
1. Het inwonerspanel betrekken bij monitoring en uitvoering van het verkeersbeleidsplan. Indien uit de monitoring blijkt dat de grenswaarden voor autoverkeer structureel worden overschreden, nemen we in samenspraak met de inwoners maatregelen;
2. Zolang als de aansluiting op de A9 en de spoorwegonderdoorgang niet voltooid zijn, moeten de maatregelen die genomen worden om de verkeershinder te beperken, permanent bewaakt worden;
3. Het autovrij maken van het Loo-plein;
4. Het parkeerterrein aan de noordzijde van het winkelcentrum ‘t Loo
herinrichten en veiliger maken voor fietsers en voetgangers;
5. In samenspraak met ondernemers en andere belanghebbenden worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor een distributieoverslagpunt in de Boekelermeer. We gaan in overleg met ondernemers starten met het instellen van venstertijden voor bevoorrading;
6. Autoparkeerplaatsen worden omgezet naar fietsparkeerplaatsen nabij het station. Bestaande fietsparkeerplaatsen op het Stationsplein worden verplaatst;
7. We gaan in samenwerking met ProRail inzetten op de realisatie van extra fietsparkeerplaatsen bij het station. Daarnaast gaan we in samenspraak met ProRail de mogelijkheden onderzoeken voor een voetgangerstunnel naar het zuidelijk deel van het perron en een nabijgelegen fietsparkeergelegenheid;
8. We zetten in op het 4x per uur laten stoppen van de Intercity’s op station Heiloo;
9. De 30 km wegen zoals Kerkelaan en Stationsweg worden fysiek zodanig gereconstrueerd dat de maximumsnelheid echt 30 km is;
10. Heiloo blijft zich met de BUCH-partners en Alkmaar inzetten voor de naleving van de afspraken over het vliegverkeer.

5. Iedereen doet mee
We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van de inwoners centraal staat en waarin inwoners zich betrokken voelen. We gaan ervan uit dat iedereen mee moet kunnen doen. Daar waar nodig zorgen wij voor ondersteuning, waarbij mensen zoveel mogelijk redzaam worden of blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven. Problemen worden tijdig gesignaleerd, zodat de juiste ondersteuning kan worden ingezet. Er zijn voldoende laagdrempelige voorzieningen in de wijk, zoals de schoonmaakvoorziening en maaltijdenservice. Wij stimuleren innovaties, zoals vroegsignalering door de huishoudelijke hulp en andere initiatieven die ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Er is structureel aandacht voor het thema ‘eenzaamheid’. We kunnen het probleem van eenzaamheid niet oplossen, maar we kunnen wel handreikingen doen om de eenzaamheid van iemand te doorbreken.
Het aantal mensen met dementie in onze gemeente stijgt de komende jaren: van 690 in 2020 naar 1200 in 2040. De zorg en ondersteuning voor de mensen zelf, maar ook voor de mantelzorgers is belangrijk. Informatie over waar men terecht kan moet makkelijk vindbaar zijn.
Mantelzorgers raken vaak overbelast. Door hen tijdig te informeren over de mogelijkheden die hun werkzaamheden kunnen verlichten, wordt overbelasting voorkomen. Daarnaast dient de informatie makkelijk vindbaar te zijn. Jonge mantelzorgers is een relatief nieuw onderwerp. Hun behoefte aan ondersteuning brengen we samen met de betrokken organisaties in kaart. Er dreigt een tekort aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers. In samenwerking met ketenpartners en bijvoorbeeld hogescholen onderzoeken we hoe we jonge mensen kunnen interesseren om vrijwilliger te worden.
Instanties op het gebied van de WMO, Jeugdhulp en Welzijn kennen elkaar en werken goed samen. Omdat vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke rol spelen bij het langer zelfstandig kunnen wonen, ondersteunen en faciliteren wij hen.
Het vinden van een geschikte baan is niet voor iedereen even makkelijk. Degenen die daarbij hulp nodig hebben kunnen bij het Sociaal Team terecht.
Wat willen we bereiken:
1. Het Sociaal Team is zichtbaar en herkenbaar in de wijk;
2. We zetten het thema eenzaamheid op de agenda, organiseren
netwerkbijeenkomsten, geven voorlichting en organiseren ‘maatjesprojecten’;
3. De BUCH werkorganisatie geeft het goede voorbeeld door mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen;
4. De gemeente creëert samen met de ondernemers stageplaatsen en
werkervaringsplekken;
5. Vast onderdeel van de huishoudelijke hulp wordt “het kwartiertje quality time”;
6. Van mensen met een bijstandsuitkering wordt een passende tegenprestatie verlangd, tenzij mensen dat echt niet kunnen. Dat moeten ze dan wel aantonen.
7. Zorgval voorkomen door de overgang naar de Wet langdurige zorg (WLZ) soepel te laten verlopen;
8. Professioneel ondersteunen van mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers door goede voorlichting;
9. Voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken door tijdig ondersteuning in te zetten (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en respijtzorg);
10. Creëren van voldoende dagopvang;
11. In samenwerking met Stichting Trefpunt een chillplek voor jongeren realiseren.

6. Voorzieningen blijven behouden
Voorzieningen op het gebied van sport, kunst, cultuur etc. zijn belangrijk voor de vitaliteit en de levendigheid in het dorp. Voorzieningen als de muziekschool, het zwembad, het theater en de bibliotheek moeten in het dorp behouden worden. We zetten in op een optimale benutting van gemeentelijke accommodaties om het kostenniveau verantwoord te houden.
De vrijwilligers binnen Heiloo zijn belangrijke drijvende krachten. De gemeente faciliteert en stimuleert het vrijwilligerswerk.
We handhaven ondersteuning van het cultuurhistorisch erfgoed en cultuuronderwijs. Het is belangrijk dat een zo groot mogelijk publiek kennis neemt van onze historische iconen. De bewegwijzering en aanduidingen hiervan moeten actueel zijn en goed zichtbaar.
Wij juichen toe dat de krachten van ‘Willibrordus’, de Historische Vereniging Heiloo en Baduhenna worden gebundeld. Het is belangrijk dat ook in de toekomst de cultuurhistorische kennis van en over Heiloo geborgd blijft door middel van een aanspreekpunt in de BUCH- organisatie.
Bewegen en sporten vinden we belangrijk. De buurtsportcoach speelt hierbij een belangrijke stimulerende rol. Waar inwoners financiële belemmeringen hebben om aan het normale maatschappelijk leven deel te nemen is er het jeugdsport- en cultuurfonds.
We onderzoeken op welke wijze basisscholen in Heiloo de leerlingen beter kunnen faciliteren in het geven van gymlessen. Het advies van de Sportraad om tot invoering van de Motorische Quotiënt scan (MQ) om de motorische vaardigheden van leerlingen te bepalen, te komen past daarbij. We willen de Sportraad ook betrekken bij de herinrichting van sportcomplexen, openbare speelveldjes en schoolpleinen volgens de principes van het Athletic Skills Model (ASM) en/of Schoolplein14.

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de voorzieningen. Er wordt onderzocht of het project van ‘de frisse scholen’ voldoende effect heeft gehad en of hierop een vervolgproject moet komen.
Schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben de wens geuit om tot een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en ontwikkeling te komen.
Een vorm voor meer samenwerking is het Integraal Kind Centrum. Het delen van een locatie alleen is niet voldoende. Het belangrijkste ingrediënt is een gedeelde pedagogische visie en een eenduidige aansturing.
Wat willen we bereiken:
1. Handhaven van de buurtsportcoach;
2. Stimuleren van de breedtesport;
3. Ondersteuning minima bij deelname aan sport en cultuur;
4. Optimale benutting gemeentelijke accommodaties; bij onderbezetting dient afstoten en verkoop plaats te vinden;
5. De exploitatie van het Brunogebouw en andere gemeentelijke objecten door particuliere instellingen en/of stichtingen dient bevorderd te worden;
6. Een goede afstemming van het historisch aanbod van Heiloo in samenwerking met de VVV en Holland boven Amsterdam;
7. Wij ondersteunen samenwerking tussen de verschillende culturele
organisaties, waarbij het Landgoed Willibrordus, de Historische Vereniging Heiloo, Baduhenna en de Beun elkaar versterken;
8. De bewegwijzering van belangwekkende historische punten in de gemeente dient eigentijds en duidelijk te zijn; hierbij wordt gedacht aan het aanbrengen van QR-codes om de informatie adequaat en eigentijds te verstrekken;
9. Wij ontwikkelen een visie “Integraal Kind Centrum” die duidelijkheid biedt aan onderwijs, kinderopvang en andere betrokken partijen over de rol die de gemeente inneemt.

7.Ondernemen loont en verbindt
In Heiloo zijn tal van ondernemende pioniers te vinden die ons dorp op de kaart zetten. Naast werkgelegenheid geven ondernemers ook een stevige impuls aan de levendigheid in het dorp. Daarbij hebben we ook een gezonde middenstand en detailhandel binnen ons dorp. Er zijn goede relaties met ondernemers waarbij we samen kijken naar kansen om het ondernemersklimaat te verbeteren.
Heiloo ontvangt flink wat bezoekers op een plezierige, gastvrije manier. We willen met de campagne “Natuurlijk Heiloo” meer recreanten en toeristen trekken en gaan actief reclame maken voor onze mooie gemeente.
Levendige winkelcentra zijn goed voor inwoners en winkeliers en vormen een ontmoetingsplaats. Het Loo-plein wordt een autovrij dorpsplein; het rondje rond de Witte Kerk zal een bijdrage leveren aan de levendigheid in het gebied. Ook bij het stationsplein zal gekeken worden naar verbeteringen.
We vinden het belangrijk dat zowel jongeren, ouderen als kwetsbare personen mee kunnen draaien in de Heilooër economie. We stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Wat willen we bereiken:
1. De goede betrekkingen met de Heilooër Ondernemers Federatie (winkeliers en ondernemers) worden geïntensiveerd;
2. De gemeente benadert de ondernemers op basis van een “ja-mits” mentaliteit;
3. Bij aanbestedingen worden, voor zover regelgeving dat toestaat, goederen en diensten bij voorkeur van lokale ondernemers afgenomen;
4. Vergunningen in een sneller tempo afhandelen;
5. Detailhandel concentreren in de bestaande winkelcentra;
6. Handhaven van gratis parkeervoorzieningen;
7. Onderzoek naar andere manieren van winkelbevoorrading;
8. “Natuurlijk Heiloo” verbindt de recreanten, toeristen, inwoners, ondernemers, aanbieders van onze cultuurhistorische pareltjes;
9. Recreatie en Toerisme krijgt een impuls via “Natuurlijk Heiloo”;
10. Het Loo-plein gaat op de schop en gaat bijdragen aan het “rondje rond de Witte Kerk” ter verlevendiging van het winkel- en horecagebied.

8. Gezonde financiën
Heiloo staat er financieel goed voor. Toekomstige uitdagingen moeten goed opgepakt worden; hierbij kan gedacht worden aan de intensivering van de woningbouw, de aansluiting A9, het inzetten van de middelen voor duurzaamheid (in een revolving fund) en de BUCH.
Wij hebben begrip voor het feit dat bij de BUCH de kost voor de baat uitgaat; uitgangspunt blijft dat na een aanloopperiode de financiën op orde zijn.
Het in kaart brengen van de risico’s bij de grote projecten wordt gecontinueerd, opdat op een adequate manier hiermee rekening kan worden gehouden en maatregelen kunnen worden genomen.

9.
Wat willen we bereiken:
1. Uitgangspunt is structureel sluitende meerjarenbegrotingen;
2. De inkomsten en uitgaven zijn transparant . Er wordt jaarlijks op een eenvoudige wijze inzage gegeven waaraan geld is besteed;
3. Het OZB-tarief wordt maximaal verhoogd met het inflatiepercentage;
4. De inkomsten van de toeristenbelasting worden aangewend voor de promotie van Heiloo;
5. De riool- en afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn;
6. Het minimabeleid inzake kwijtschelding van gemeentelijke heffingen blijft gehandhaafd.
Communicatie en Samenspel: Samen Sterk
Een goede communicatie en relatie met inwoners, ondernemers en organisaties is essentieel voor het draagvlak voor onze plannen in de aankomende vier jaar. We steken daarom de hand uit naar alle partijen die daaraan een bijdrage kunnen en willen leveren. We staan permanent in contact met inwoners, ondernemers en instellingen. Er is ruimte voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Jongeren zijn een klankbord voor de gemeente.
Het Rijk heeft de afgelopen jaren veel taken aan gemeenten overgedragen, taken waar kleine gemeenten zoals Heiloo niet op berekend waren. We hebben daarom gekozen voor samenwerking met Bergen, Uitgeest en Castricum, de BUCH. Hiermee kunnen we als zelfstandige gemeente onze inwoners nu en in de toekomst voorzieningen en dienstverlening blijven bieden op het gewenste niveau en met respect voor onze eigen, lokale uitgangspunten.
Die uitgangspunten worden niet op het gemeentehuis bedacht, dat doen we samen. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt er ingezet op nieuwe ontwikkelingen of gewerkt aan oplossingen voor de problemen waarmee we te maken hebben.
We willen een gemeente zijn waarin iedereen de kans heeft of krijgt om mee te doen. Een gemeente die recht doet aan de omslag waarin inwoners zelf willen bepalen hoe zij willen leven, uitgaan van eigen kracht en zelfredzaamheid. We willen ruimte bieden aan initiatieven van inwoners en ondernemers en actief de jongeren in Heiloo betrekken bij beleidsvoornemens.
Wat willen we bereiken:
1. Dienstverlening uitbreiden, van digitaal tot bij de inwoner;
2. Beleidsvoornemens actief communiceren door middel van samenspel. De verwachtingen over het ‘samenspel’ tussentijds evalueren en waar nodig in aanpak bijsturen;
3. De voortgang van het collegeprogramma per thema structureel bespreken door het college met de relevante maatschappelijke organisaties en betrokken ondernemingen;
4. Periodieke toetsing klant- en medewerker tevredenheid;
5. De jeugdgemeenteraad voortzetten;
6. Overbodige regels en nutteloze formulieren afschaffen.
10. De toekomst begint nu….
Door digitale technologieën is onze samenleving drastisch aan het veranderen. Dat betekent veel voor allerlei (deel)aspecten van ons dorp en heeft invloed op zaken als het verkeer, de mobiliteit, de zorg, de diverse woonvormen en ga zo maar door.
Daarom is Heiloo erbij gebaat dat er verder wordt gekeken dan alleen de komende vier jaar. Het verleden leert ons, een goed voorbeeld is de aansluiting op de A9 die al in 1962 voor het eerst genoemd werd, dat sommige ontwikkelingen veel tijd vragen. Daarom willen we tijdig nadenken en onderzoeken hoe we ons dorp kunnen voorbereiden op de wat langere termijn. Belangrijk is ook om dit niet ‘top-down’ te doen, maar in een permanente dialoog met de inwoners.

Want ook de toekomst maken we “Met Elkaar!”

 

Recommended Posts