Coalitie mag door van Gemeenteraad, inbreng Heiloo-2000

Meneer de Voorzitter, 

Voor U ligt een coalititieovereenkomst met als titel “Met Elkaar” hierin hebben VVD, CDA en HEILOO-2000 afspraken gemaakt voor de volgende bestuursperiode (2018-2022).

Wat zijn nu de elementen geweest om voortgang van deze coalitie na te streven?

Gelet op de uitslag van de verkiezingen waren er minimaal 3 partijen nodig voor een meerderheidscoalitie.

Op uitnodiging van HEILOO-2000 zijn de coalitiepartners van de periode 2014-2018 kort na de verkiezingen bijeen gekomen.

De verkiezingsuitslag is doorgenomen. HEILOO-2000, VVD en CDA hadden de nadrukkelijke wens die coalitie voort te zetten.

De plezierige werkzame periode 2014-2018 met VVD en CDA heeft ons doen besluiten om deze succesvolle samenwerking ook voor de komende 4 jaar te borgen.

De goede samenwerking en het onderlinge vertrouwen manifesteert zich niet alleen bij de de onderlinge partijen, maar ook tussen de drie fracties en tussen de drie wethouders. Dat heeft geleid tot goede besluiten voor Heiloo.

De coalitie kan op een meerderheid in de raad rekenen en is volledig gelegitimeerd te functioneren. 

Dat neemt niet weg, dat we gezocht hebben naar verbreding van draagvlak. 

Wij hebben de andere politieke partijen om hun inbreng gevraagd. 

Tevens hebben wij direct besloten een aantal maatschappelijke organisaties en personen uit te nodigen om met ons mee te denken.

Daar werd door allen enthousiast op gereageerd en op onze uitnodiging hebben allen aan tafel gezeten en aan onze ambities meegewerkt en meegedacht.

Voorzitter, het resultaat ligt voor U, zoals gezegd ‘Met Elkaar!’ 

Vanwege de inbreng van onder andere de maatschappelijke organisaties mogen wij het programma dan ook best aanduiden als een op hoofdlijnen dorpsbreed programma, dat dus veel verder gaat dan “raadsbreed”.

Wij hebben begrepen, dat er partijen zijn, die het jammer vinden dat we hen niet hebben geconsulteerd alvorens verdere stappen te nemen. 

Het antwoord daarop is vrij simpel en heeft alles te maken met transparantie. 

Als je eruit bent, dan kun je wel veinzen dat er nog ruimte is door met anderen gesprekken te voeren, maar die gesprekken worden dan voor de bühne gevoerd en dat had zeker niet de voorkeur van andere politieke partijen hier aan tafel.

De collectieve uitnodiging van de andere politieke partijen was voor ons niet aansprekend.

Diegenen die al iets langer in de Heilooer politiek meelopen zouden zich toch moeten realiseren, dat een paar partijen zich vanwege hun programma en stellingname niet goed voegen bij HEILOO-2000, VVD en het CDA.

Voorzitter, wij hebben een proces doorlopen, waarin wij van meet af aan klip en klaar hebben aangegeven hoe we erin staan.

Wij zijn er trots op dat wij met maatschappelijke organisaties ambities hebben kunnen formuleren op de terreinen van Duurzaamheid, Wonen en Leefomgeving, Verkeer en Vervoer, Zorg en Ondersteuning op maat, Voorzieningen, Ondernemen, Financiën en Communicatie en Samenspel.

Maar, voorzitter, wij hebben van meet af aan de andere partijen de gelegenheid geboden, en bieden hen die gelegenheid wederom, hun inbreng te leveren. 

Die inbreng, die wij derhalve vanavond of anders de komende dagen verwachten, zullen worden besproken bij het nader invullen van onze ambities en uitwerking van het programma, zoals ook in de aanbiedingsbrief is aangegeven. 

Wij willen niet blijven hangen in achteruitkijken in het proces. 

Wij willen graag naar de inhoud toe en met alle fracties bespreken wat we samen – op basis van het gepresenteerde coalitieakkoord – het college kunnen meegeven als strategische agenda voor de komende vier jaar.

Als bestuur van de gemeente Heiloo zet je je in voor datgene dat het beste is voor Heiloo.
Heel erg raadsbreed, een beetje raadsbreed of coalitiebreed is niet het belangrijkste vraagstuk, maar slechts een middel om de ambities waar te maken voor Heiloo.

Het democratisch systeem is de basis voor een goed functionerende Raad en HEILOO-2000 onderschrijft en constateert dat de bereidheid om elkaar te overtuigen bij een ieder in deze Raad aanwezig is.

Tot slot:

Vele burgers in Heiloo hebben deze coalitie mandaat gegeven door te gaan. Dat doen wij met veel plezier, de beste inzet en overtuiging.

Wij danken de gemeentelijke organisatie voor de ondersteuning tijdens het proces in welke vorm dan ook.

Voorzitter,

Bij agendapunt 15a kom ik nog even terug op de introductie van onze kandidaat-wethouder de heer Dellemijn.

Dankjewel voor Uw aandacht.

Corrie Konijn

Fractievoorzitter HEILOO-2000

Recommended Posts