Voor optimaal gebruik van de website raden wij u aan Chrome of Firefox te gebruiken.

Ik snap het

Blog

10 dec

Commissie Openbare Ruimte

In de commissie openbare ruimte van november werd naast de gebruikelijke agenda onderwerpen ook twee inrichtingsplannen besproken. Te weten; de Westerweg 340- 342 en het Hof van Sombroek, beide mooie inrichtingsplannen. Tevens vragen wij ons wel af waarom al deze plannen langs de commissie en de raad moeten. Van oorsprong is dit een college verantwoording. De Portefeuillehouder heeft aangegeven...

08 dec

Commissie Bestuurlijke Zaken

Er kwamen 5 Raadsvoorstellen aan de orde en 2 Bespreeknotities Highlights: 1) De begroting van de GGD 2019 is in het Algemeen Bestuur niet vastgesteld en als conceptbegroting naar de provincie gestuurd. 2) Uit de veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat onze inwoners zich veilig voelen, uitgedrukt met een cijfer van 7.6. Het streven is 7.8 in 2021. 3) Ons wagenpark wordt het de BUCH wagenpark met het oog op een aanzienlijke efficiency voordeel. Het uiterlijk van het wagenpark zal op den duur wijzigen en is...

13 nov

Motie Kinderpardon aangenomen in de Gemeenteraad

Waarom een Kinderpardon? Iedere gemeente in Nederland heeft een brief gekregen van Unicef om op te roepen tot een kinderpardon.   HEILOO-2000 heeft  het initiatief genomen voor deze motie, D66 heeft zich hierbij aangesloten en is dus mede-indiener van deze motie, daar zijn we blij mee. Als lokale partij hebben wij geen kanalen naar Den Haag en daarom is deze motie een mogelijkheid om als lokale partij toch een signaal naar de overheid af te geven.   Al meer dan vijf jaar wonen ongeveer 400 kinderen...

05 nov

Inbreng HEILOO-2000 Programmabegroting vanavond in de Raad

  Gemeenteraad Programmabegroting 5 november 2018. Meneer de Voorzitter, Inleiding Medio mei heeft HEILOO-2000 het bereikte coalitieakkoord besproken in deze Raad. Over dit akkoord “Met Elkaar” is veel gesproken. Zowel in de Raad als buiten de Raad en de komende jaren gaat dat verder ingevuld worden. Voor ons ligt de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.    Wij zijn hoopvol dat al onze doelstellingen de komende tijd uitgevoerd zullen worden. Ook zijn de op handen zijnde forse investeringen verwerkt in de begroting en de aankomende periode...

21 okt

Commisssie Openbare Ruimte

Op woensdag 17 oktober vond de commissie openbare ruimte plaats. Deze keer een kortere agenda dan we het afgelopen jaar gewend waren. Naast de gebruikelijke vaste agenda punten zoals: Vaststelling van de agenda en Er werd gebruik gemaakt van het inspreekrecht door een persoon Vaststellen van de toezeggingen lijst. De toezeggingenlijst is een lijst waarin de acties voor het college, per commissie, worden genoteerd en bewaakt. Naast bovengenoemde vaste agenda punten hadden we nog twee agenda punten op de agenda staan: – ontwerp bestemmingsplan drivingrange Heiloo – meerjarenperspectief grondexploitaties...

21 okt

Commissie Bestuurlijke Zaken

Commissievergaderingen. Korte uitleg In de commissievergaderingen vindt de voorbereiding plaats voor de vergaderingen van de Gemeenteraad. In de commissies zijn alle politieke partijen in de Gemeenteraad vertegenwoordigd met één afgevaardigde, het commissielid. Er bestaan 3 commissies: Bestuurlijke zaken, Openbare ruimte en Maatschappelijke zaken. Visie In de commissievergaderingen komen de stukken/raadsvoorstellen aan de orde die in de komende Gemeenteraad worden behandeld. Ieder commissielid geeft zijn visie op het raadsvoorstel en er ontstaat discussie tussen de commissieleden. De visie van het commissielid is ook...

21 okt

Commissie Maatschappelijke Zaken

Maandag 15 Oktober 2018 Commissievergadering MZ, MaatschappelijkeZaken. Deelnemer Heiloo-2000:Commissie- en Raadslid, Michel Engelsman Wethouder mevr.Beens en Burgemeester H.Romeijn zijn aanwezig als portefeuillehouders. Respectievelijk Sociaal Domein en Handhaving. Agenda: Presentatie Jongerenwerk.                 Bespreeknotities Drank en Drugs gebruik onder jongeren.                  en onderhoud accommodaties. Ingediend door de PVDA. Presenstatie Jongerenwerk Heiloo Er wordt een presentatie gehouden...

04 jul

Algemene Beschouwingen Kadernota en Jaarrekening 2017

                                  Jaarrekening 2017 Voorzitter, Collega Raadsleden, Collegeleden, belangstellenden op de publieke tribune, luisteraars van Beat FM en niet te vergeten de vertegenwoordigers van de Pers. Allereerst dankt HEILOO-2000 al diegene die zich hebben ingespannen voor de totstandkoming van voorliggende stukken.  De Raadsinformatieavond waar de jaarrekening werd toegelicht heeft HEILOO-2000 als prettig ervaren. Alhoewel het niet voor iedereen duidelijk was dat de kosten van de aansluiting A9...

15 mei

Fred Dellemijn geïnstalleerd als wethouder in de Gemeenteraad van 14 mei

Onze fractie, de leden en het bestuur van HEILOO-2000 zijn zeer verheugd dat de heer Dellemijn zich beschikbaar heeft gesteld voor een volgende periode als wethouder in onze gemeente. De heer Dellemijn heeft zich de afgelopen periode uitstekend gemanifesteerd. Heeft hard gewerkt om onze ambities en doelstellingen te verwezenlijken tezamen met de overige collegeleden. Met een humoristische inslag, maar altijd hardwerkend en in samenspraak heeft de heer Dellemijn moeilijke dossiers opgepakt en zo ook de veranderopgave accommodatiebeleid nagenoeg tot een goed einde...

15 mei

Coalitie mag door van Gemeenteraad, inbreng Heiloo-2000

Meneer de Voorzitter,  Voor U ligt een coalititieovereenkomst met als titel “Met Elkaar” hierin hebben VVD, CDA en HEILOO-2000 afspraken gemaakt voor de volgende bestuursperiode (2018-2022). Wat zijn nu de elementen geweest om voortgang van deze coalitie na te streven? Gelet op de uitslag van de verkiezingen waren er minimaal 3 partijen nodig voor een meerderheidscoalitie. Op uitnodiging van HEILOO-2000 zijn de coalitiepartners van de periode 2014-2018 kort na de verkiezingen bijeen gekomen. De verkiezingsuitslag is doorgenomen. HEILOO-2000, VVD en CDA hadden de nadrukkelijke...