Inbreng Programmabegrotingsraad 4 november 2019

Gemeenteraad Programmabegroting 2020 4 november 2019. Meneer de Voorzitter, HEILOO-2000 is verheugd dat wij vanavond Mevrouw Beeksma weer in ons midden hebben in de functie van Raadsgriffier. Hartelijk welkom. Daarnaast bedanken wij mevrouw van der Schuur en mevrouw Mooy voor de voortreffelijke waarneming. Inleiding. Voor ons ligt een sluitende meerjarenbegroting, structureel. Dank aan de organisatie dat de Raad is meegenomen in het voortraject een technisch vragenuurtje en de snelle beantwoording van de vragen. Ook dank aan de voorzitter van de Auditcommissie. Het weerstandsvermogen is verhoogd en ruim voldoende. Technisch ligt er een goede begroting. De uitgaven ten aanzien van nieuw beleid ondersteunen wij van harte. Goed om te lezen dat met deze sluitende begroting en dan citeer ik; “we blijven investeren in een duurzame, veilige en groene gemeente met een prima voorzieningenniveau”. De voorliggende begroting is naar de mening van HEILOO-2000 in lijn met ons coalitieakkoord “Met Elkaar”, waarbij alle lopende uitgaven worden gedekt uit de lopende begroting. HEILOO-2000 was vorig jaar al hoopvol dat onze doelstellingen werden uitgevoerd en wij zien dat dat ook voor de komende periode het geval is. “Met elkaar, jong en oud, dragen wij verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons mooie dorp. De begroting. Inhoudelijk. Een paar punten. Om de duurzaamheidsambities te borgen is het goed te lezen dat in BUCH verband wordt gewerkt aan een programma klimaat en dat de Raad op 27 november een inkijkje kan verwachten. Punt 2. Begin dit jaar heeft HEILOO-2000 een bespreeknotitie in de commissie voorgelegd om te komen tot een rouwloket, om met name jonge ouders bij te staan die een partner verliezen. De commissie zag niet direct de noodzaak daarvan in. Wij vinden het uitstekend dat het College ervoor heeft gekozen om Stichting Zilveren Maan te subsidiëren. Deze Stichting is gespecialiseerd in rouwverwerking bij kinderen, jongeren en ouders, precies zoals HEILOO-2000 met de bespreeknotitie voor ogen had. Dank aan de portefeuillehouder. Punt 3. HEILOO-2000 zet zich al jaren in om de voorzieningen op peil te houden in Heiloo en heeft zich onder andere ingezet om te investeren in de inrichting van het Loo-plein. Dat leidt ertoe dat voor iedereen een aantrekkelijk, levendig en veilig centrum van Heiloo van het winkel- en horecagebied rond het Loo-plein. Goed om te vernemen dat het participatietraject is ingezet. Punt 4. De Onroerend Zaakbelasting Dan willen wij wat dieper ingaan op de verhoging van Onroerend Zaak Belasting: Op pagina 48 lezen wij dat uit de vergelijking met de BUCH gemeenten blijkt dat HEILOO de laagste tarieven berekent. Wij zien inderdaad een verhoging voor 2020 voorzitter, maar HEILOO-2000 komt al jaren op voor het in stand houden van alle voorzieningen in Heiloo. Wij hebben een prachtig openluchtzwembad, wij hebben een mooi theater in Heiloo, uitstekende sportvelden en dit moet natuurlijk wel bekostigd worden. Onze voorzieningen in Heiloo zijn bovengemiddeld. Door het heffen van een nu iets hogere OZB dan het landelijk gemiddelde zijn we in staat om onze mooie voorzieningen in stand te houden. Tegelijkertijd liggen er meer uitgaven in het verschiet. Een paar voorbeelden: investeren in het Loo Plein, met een mooie fontein de bedriegertjes, de extra kosten voor de huishoudelijke hulp, daar komt nog een voorstel van naar de Raad, extra kosten voor de afslag A-9, deze kosten zijn nog niet in de begroting opgenomen. HEILOO-2000 is wel zo reëel, gelet op de waardestijgingen van de onroerende zaken om ten behoeve van de begroting 2021 na te denken hoe om te gaan met de OZB tarifering in relatie met de ontwikkeling van de WOZ waarde, ook in relatie met de herziening in 2021 van het Gemeentefonds. Wij roepen het College op middels een motie om in ieder geval met een voorstel te komen met een realistische inschatting voor 2021 en zo verder. Punt 5. Op pagina 32 lezen wij dat er fietsparkeerplekken gerealiseerd worden bij het station en dat er overleg wordt gevoerd met ProRail. Het is al jaren een doorn in het oog van vele inwoners en een onveilige situatie. De deeloplossing gaat eind 2019 van start. De planvorming met een totaaloplossing hangt af van de voortgang van ProRail. Kan de PH er bij ProRail op aandringen om hier haast mee te maken? Punt 6. Ten aanzien van de subsidies: Allereerst een kanttekening bij de aanlevering van het subsidieboek. In de Auditcommissie heeft HEILOO-2000 aangegeven dat wij het jammer vinden dat het subsidieboek zo laat werd aangeleverd. Een oproep aan het College om volgens de afspraak dit tegelijkertijd met de begroting in een eerder stadium aan te leveren. Dan voorzitter. Op 1 januari 2020 eindigt de compensatie voor organisaties die een pand huren van de gemeente waar het algemeen belang van is vastgesteld. Wij roepen de portefeuillehouder op om met Scouting Rurik tot een goede maatwerkoplossing te komen. Want: Op 12 juni 2015 heeft HEILOO-2000 immers een motie ingediend die werd aangenomen. De motie was vooral bedoeld om te voorkomen dat organisaties na het transitietraject De dupe zouden worden van de invoering van het maatschappelijk huurtarief, omdat geen passende accommodatie gevonden zou kunnen worden. Met name Scouting Rurik heeft er moeite mee om de verhoging in te passen. HEILOO-2000 heeft inmiddels een mail ontvangen van Scouting Rurik, waarin wordt aangegeven dat het gesprek met de gemeente constructief is verlopen en dat het gesprek vertrouwen heeft gegeven dat er een passende oplossing zal komen. Om de subsidies te verhogen terzake compensatie, zoals een partij heeft aangegeven dat vinden wij geen goed idee omdat dat ongelijkheid met zich brengt. Dan zou je elke organisatie moeten compenseren en dan zou dat een verhoging van ongeveer 70.000 euro betekenen. Dat is geen goed plan. Wij hebben vertrouwen in een goede afloop op het maatwerk dat geboden wordt bij voornoemde organisatie. Tot slot: Vervolgens ziet HEILOO-2000 in voorliggende begroting dat er rekening wordt gehouden met een structurele stijging van de subsidieplafonds met 1,5%. Wel vraagt HEILOO-2000 aan de PH om de door de Raad gevraagde notitie met daarin een aantal scenario’s voor looncompensatie voor te leggen in de vergadering van de commissie maatschappelijke zaken van 18 november 2019. Dan kan de Raad in zijn vergadering van 9 december 2019 besluiten om de subsidieplafonds meer te verhogen dan met de 1.5%. Kan de PH aangeven of er al inzicht is in de voldoende beweegredenen, met andere woorden: Hoe schat u dat in? Amendement Jongerenraad: HEILOO-2000 heeft mede aan de basis gestaan om te komen tot de oprichting van een Jongerenraad en is voorstander van het voorliggende amendement. Goed dat alle partijen instemmen met het amendement. Voorzitter, Verder hebben wij -niet tijdig- ingediende amendementen of moties gezien van andere partijen met mogelijkerwijze andere politieke keuzes ter bespreking, dus; HEILOO-2000 stemt in met punt 1, 2, 3 en 4 van het Raadsvoorstel. 1. De programmabegroting 2020 inclusief de jaarschijf 2020 van met meerjareninvesteringsplan vast te stellen; 2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2021-2023 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen; 3. De subsidieplafonds 2020 vast te stellen; 4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Dank voor uw aandacht. Fractie van HEILOO-2000,  

Coalitiepartijen zijn niet van plan af te zien van de Afslag A9

Het moge duidelijk zijn: de coalitiepartijen Heiloo-2000, VVD en CDA zijn niet van plan af te zien van de aansluiting van Heiloo op de A9. De drie partijen, samen goed voor een krappe meerderheid in de gemeenteraad van Heiloo, willen juist snelheid maken om het tijdverlies, veroorzaakt door de stikstofproblematiek, zo beperkt mogelijk te houden. „De meeste inwoners willen dat er een afslag komt.”

Vroegop schetst nog even de situatie. „We zijn eigenlijk al jaren bezig discussie te voeren over de afslag. In de gemeenteraad is een besluit genomen om de afslag te realiseren, en daar waren overigens niet alleen de huidige coalitiepartijen het mee eens. Het bestemmingsplan voor de afslag is, zoals het hoort, opengesteld voor bezwaar en beroep. Na de uitspraak van de Raad van State in mei is duidelijk geworden dat het Plan Aanpak Stikstof (PAS) niet meer geldt en dat het werk nog niet uitgevoerd kan worden. Maar dat betekent wat ons betreft niet dat alle opties weer open zijn. We moeten snel het bestemmingsplan herzien op dit punt. De stikstofdepositie als gevolg van de afslag moet zo klein mogelijk zijn.”

De coalitiepartners vinden het overigens terecht dat het PAS ter discussie is gesteld. „Het was een rekenmodel, met veel aannames, erg theoretisch.”

Heiloo-2000, VVD en CDA blijven van mening dat de aansluiting er moet komen. „Ik sta nu elke ochtend vast in de file”, zegt Linda Verbeek. „Ik kom moeilijk het dorp uit. Hoe zuur is dat?” Uit een grafiek in het rapport Remkes blijkt, dat auto’s die in files staan veel meer stikstofdepositie veroorzaken dan een auto die met 130 voorbij rijdt. Volgens de drie politici lost de aansluiting dat probleem juist op.

Vechten

Brouwer de Koning: „In de modellen wordt alleen berekend welke uitstoot erbij komt als de afslag wordt aangelegd, niet hoeveel er minder wordt uitgestoten op andere wegen.” Volgens Vroegop is de depositie als gevolg van de afslag ’verwaarloosbaar klein’. „Volgens de berekening van bureau Arcadis gaat het om 0,14 gram per hectare per jaar. ” Veerbeek: „Ik heb begrepen: als ik mijn hond in de duinen uitlaat, veroorzaak ik al het tienvoudige daarvan. De meeste inwoners en ondernemers willen de afslag. Het was een democratisch besluit en daar willen we voor vechten.”

Uit eerdere berekeningen bleek dat de extra depositie van stikstof in het duingebied het zevenvoudige was van hetgeen eind vorig jaar door Arcadis werd gepubliceerd. „Geen idee waar dat verschil vandaan komt”, aldus Vroegop. „Maar wij gebruiken het rapport van Arcadis als leidraad.”

Er zal straks, aansluitend bij de uitspraak van de Raad van State, een ’passende beoordeling’ moeten komen van de stikstofdepositie als gevolg van de aansluiting. De coalitiepartners hebben er al over nagedacht. „Een matiging van de uitstoot kan worden gevonden door de maximumsnelheden op wegen in het project terug te brengen”, zegt Brouwer de Koning. „Op de Lagelaan en de parallelweg aan de A9 zou die terug kunnen van 80 naar 60. Dan is het probleem van de extra depositie opgelost. Mogelijk kan de snelheid op de A9 op dat deel terug naar 90. Dat is ook goed tegen de geluidsoverlast.” „Of de 100-kilometerzone vanaf verkeersplein Kooimeer verlengen tot na de afslag”, oppert Veerbeek. Vroegop ziet, als VVD’er, die laatste maatregel overigens niet zitten. „Vergeet niet dat er 5,5 miljoen euro klaar ligt voor natuurcompensatie als de afslag gerealiseerd wordt”, zegt Vroegop. Brouwer de Koning: „We horen nu vaak: dat is allemaal al natuur. Maar het meeste is landbouwgrond.”

Bestemmingsplan

Maar hoe nu verder met de afslag? Het bestemmingsplan is vernietigd

Het moge duidelijk zijn: de coalitiepartijen Heiloo-2000, VVD en CDA zijn niet van plan af te zien van de aansluiting van Heiloo op de A9. De drie partijen, samen goed voor een krappe meerderheid in de gemeenteraad van Heiloo, willen juist snelheid maken om het tijdverlies, veroorzaakt door de stikstofproblematiek, zo beperkt mogelijk te houden. „De meeste inwoners willen dat er een afslag komt.”

en het overigens terecht dat het PAS ter discussie is gesteld. „Het was een rekenmodel, met veel aannames, erg theoretisch.”

Heiloo-2000, VVD en CDA blijven van mening dat de aansluiting er moet komen. „Ik sta nu elke ochtend vast in de file”, zegt Linda Verbeek. „Ik kom moeilijk het dorp uit. Hoe zuur is dat?” Uit een grafiek in het rapport Remkes blijft, dat auto’s die in files staan veel meer stikstofdepositie veroorzaken dan een auto die met 130 voorbij rijdt. Volgens de drie politici lost de aansluiting dat probleem juist op.

Persbericht coalitiepartijen 18 september 2019

  Reactie op uitspraak Raad van State vertraging Afslag A9 De VVD, Heiloo 2000 en het CDA betreuren de uitspraak van de Raad van State om het bestemmingsplan afslag A9 te vernietigen. Na een zeer lange en zorgvuldige voorbereiding moeten de gemeentes en de provincie opnieuw naar de tekentafel. De Raad van State heeft in een eerdere uitspraak de wijze hoe stikstofdepositie in dichtbij zijnde natuurgebieden wordt berekend, de zogenaamde PAS-methode, naar de prullenbak verwezen. In onze zaak heeft geen zitting plaatsgevonden. Kort gezegd stellen de rechters dat door de aanleg van de afslag de natuur in het duingebied, het Wormer- en Jisperveld en de Eilandspolder mogelijk onder druk komt te staan. Zonder PAS geen vergunning, dus geen geldig bestemmingsplan. Het onderzoeksinstituut Arcadis heeft in 2018 berekend om hoeveel stikstof het gaat. De aanleg van de afslag A9 veroorzaakt een stikstofdepositie van 0,14 gram/ha/jr. Ofwel elk jaar wordt er gelijkmatig 0,14 gram stikstof uitgestrooid over een oppervlakte van 2 voetbalvelden. Om duidelijk te maken hoe weinig stikstof dit is: een suikerklontje weegt 4 gram, dat is ongeveer 28 keer zo veel als de dosis stikstof die jaarlijks per hectare in het Natura 2000-gebied neerkomt als gevolg van de nieuwe aansluiting. Wij hechten aan mooie toegankelijke natuur en constateren tegelijkertijd dat deze uitspraak weliswaar juridisch correct, maar ons verder buiten elke realiteit zet. Nederland staat dankzij juridisch getouwtrek van activistische milieugroeperingen op slot. We zetten ons in voor actie vanuit Den Haag en de provincie. Nederland heeft de Europese wetgeving met betrekking tot stikstof veel te rigide ingevoerd. De drempelwaarde voor stikstof is in Duitsland 140 maal hoger dan die in Nederland. Ook zet de versnippering van Natura 2000 gebieden nu zo’n 18.000 projecten op slot. Ook de versterking van de Afsluitdijk moet wijken voor een juridisch detail. Wij vertrouwen erop dat Den Haag en de provincie snel tot inzicht komen. Met de uitspraak zijn de problemen met betrekking tot leefbaarheid en bereikbaarheid voor burgers en bedrijven in Heiloo niet opgelost. De aansluiting A9 speelt hier een essentiële en ontlastende rol in. Inwoners en ondernemers zijn gebaat bij deze aansluiting. Daar hebben de burgers van Heiloo telkenmale met grote meerderheid voor gestemd en wij vinden het onze verplichting dit ook te realiseren. De VVD, Heiloo 2000 en het CDA blijven voorstander van realisatie, zelfs indien er vanwege deze vertraging enige meerkosten zullen zijn. We zetten ons in voor een versnelde procedure waarbij een nieuw, grotendeels ongewijzigd bestemmingsplan wordt voorbereid. Ondertussen zal – helaas – door het centrum van Heiloo veel autoverkeer blijven gaan. Namens de coalitiepartijen, fractievoorzitter Heiloo 2000 fractievoorzitter VVD fractievoorzitter CDA

Vertraging Afslag A9 Heiloo

Reactie op uitspraak Raad van State vertraging Afslag A9. HEILOO-2000 betreurt uiteraard de uitspraak om voorlopig een streep te halen door de aansluiting. Na een uiterst langdurig en zorgvuldig proces waarbij alle mogelijke denkbare varianten, bezwaren, mogelijkheden en aanpassingen de revue zijn gepasseerd en waarbij alle vergunningen verstrekt zijn, wordt de aanleg van de Afslag A9, samen met nog eens 18.000 projecten stilgelegd, als gevolg van voortschrijdende wetgeving. Tja, het kan verkeren in dit land. Natuurlijk is er van onze kant begrip voor een gedegen aanpak van de stikstofproblematiek, want dat is een uiterst lastige materie waar een oplossing voor moet komen, maar de draconische uitkomst van deze uitspraak is iets waar niemand op zit te wachten. Wij beschouwen dit als een tegenslag en uiterst jammer dat we wederom langer moeten wachten op de aansluiting A9. Het is evident dat de noodzaak er is en dat de aansluiting er moet komen (beter gezegd; zál komen), staat wat ons betreft niet ter discussie. Er zijn ons ook enkele zaken opgevallen in de uitspraak:
HEILOO- 2000 ziet in de uitspraak géén beoordeling van of bezwaren tegen de argumenten van het college staan.
Opmerkelijk genoeg heeft er bij de Raad van State helemaal geen zitting plaatsgevonden. Geen van de betrokken partijen
heeft zijn/haar standpunt of overwegingen kunnen toelichten.
  Bij een zitting had dit nader toegelicht kunnen worden. Waarom geen zitting? Geen idee, de Raad van State zegt hier ook niets over. Maar, wat nu? HEILOO-2000 blijft zich volledig committeren aan de aanleg van de aansluiting A9. Wij zijn van mening dat de inwoners en ondernemers gebaat zijn bij deze aansluiting. Daar hebben de burgers van Heiloo telkenmale met grote meerderheid voor gestemd en wij vinden het onze verplichting dit ook te realiseren. Het verkeersprobleem binnen het dorp blijft relevant en zal ook verder groeien. De aansluiting A9 speelt hier een essentiële en ontlastende rol in. Vervelend is echter dat wij waar nodig elementen moeten overdoen. Updaten, in procedure brengen en daar aanvullend of vervangend onderzoek voor laten doen. U zult begrijpen dat deze procedures extra doorlooptijd met zich brengen, maar wat moet, dat moet. Ze werkt het nu eenmaal. Daarnaast zal het onvermijdelijk blijken dat de kosten, alleen al vanwege de uitloop, weer zullen stijgen. Dus ook daarover zal met de Gemeenteraad opnieuw worden gediscussieerd. Kortom, het gaat langer duren, het gaat duurder worden en de toegevoegde waarde wordt er niet groter op. Stoppen is overigens geen reële optie. Heiloo kan de verkeersdruk straks gewoon niet aan en dan staat het stikstofprobleem bij iedereen in de straat.  Onze hoop is momenteel gericht op de landelijke en provinciale politiek. Zij zijn degenen die met een (deel)oplossing moeten komen voor de stikstofproblematiek. Hopelijk slagen ze daar op korte termijn in.  Samen met de coalitiepartners blijven wij ons inzetten om de aansluiting voor onze inwoners en ondernemers zo snel mogelijk te realiseren. Namens fractie HEILOO-2000    

Kadernota inbreng HEILOO-2000

Collega Raadsleden, aanwezigen, Kadernota 2020

Luisteraars van Beat FM, 

Meneer de Voorzitter, Raad 8 juli 2019.

Wij kijken met de Kadernota vooruit naar de komende jaren en HEILOO-2000 heeft een beknopte beschouwing. Waarom 10 minuten volpraten, als er goede voorstellen instaan.

In deze beleidsrijke Kadernota vindt HEILOO-2000 de beleidsprogramma’s duidelijk naar voren komen. Chapeau!

Gestegen van plek 17 naar plek 14 in de ranglijst van beste Gemeente om te wonen en dat is wederom een vooruitgang. Maar dat wil niet zeggen dat wij achterover kunnen leunen. 

De plek 14 komt niet vanzelf voorzitter, maar dat komt door de vele inspanningen van dit College, en de besluitvorming van de coalitie de afgelopen jaren en de oppositie en natuurlijk van een enthousiaste ondersteunende werkorganisatie. Iedereen heeft het beste voor met het mooie groene Heiloo.

Het voorzieningenniveau blijft hoog in Heiloo, dat is voor HEILOO-2000 van cruciaal belang, en

dat niveau wordt middels deze Kadernota in stand gehouden.

Ook de stabiliteit van het financiële beleid, draagt bij aan een gemeente met mooie voorzieningen om maar eens wat te noemen: zwembad het Baafje.

Natuurlijk zijn er wel wat zorgen over de tekorten van 2022 en 2023, maar dat kan ook als een uitdaging worden gezien.

Immers: de reserves zijn toegenomen en daarmee ook de solvabiliteit.

HEILOO-2000 vindt dat tekorten voornamelijk tot stand gekomen zijn door de invoering van wetgeving vanuit Den Haag. Met minder geld moeten gemeenten het brede spectrum van de zorg uitvoeren.

De huidige financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten leiden ertoe dat gemeenten steeds meer een Haagse ‘speelbal’ zijn;

Door onder andere de invoering van het abonnementstarief in de WMO, de afdracht veilig thuis, waarmee ook Heiloo werd geconfronteerd vindt HEILOO-2000 het belangrijk een signaal af te geven richting Den Haag. Tot hier en niet verder.

Het kan niet zo zijn dat je als Gemeente alle taken WMO, Jeugdzorg en de Jeugdzorg plus moet uitvoeren met minimale budgetten. En om bezuinigingen te voorkomen dient 

HEILOO-2000 dan ook een motie mede-in, de heer Hiemstra zal deze inleiden, waarin het College werkt maakt van een brandbrief van lokale overheden richting Den Haag en VNG aanspoort een signaal af te geven dat met de beschikbare budgetten de uitvoering in gevaar komt. In West-Friesland is eenzelfde motie aangenomen.

Motie is aangenomen in de Raad.

De verwachting is dat op termijn preventie zal resulteren in afnemende kosten voor de Jeugdhulp, maar dat is koffiedik kijken. Bij de evaluatie in 2021 zal hier meer inzicht over beschikbaar zijn.

De vraag van het College om mee te denken over voorstellen om de programmabegroting meerjarig sluitend te maken, beantwoordt HEILOO-2000 met deze motie.

Dan voorzitter,

Het actuele investeringsplan onderschrijven wij.

De mutaties nieuw beleid op pagina 18 in de Kadernota, daar kunnen wij mee instemmen, dat deze worden ingebracht bij de programmabegroting 2020.

Kortom: De kadernota speelt voldoende in op de coalitieovereenkomst “Met Elkaar” en wij liggen op koers.

Een paar punten met betrekking tot het Sociaal Domein. 

HEILOO-2000 beseft dat vanwege een minimale middelen bij een veranderende vraag de werkdruk hoog is. Naast de financiën baart ons dat wel zorgen, zoals zojuist ook aangegeven.

De toezegging van de portefeuillehouder hieromtrent dat er sterk gemonitord gaat worden op verschillende discipline’s is wat ons betreft vooralsnog voldoende.

HEILOO-2000 heeft zich hier verder al over uitgesproken bij de behandeling van de Jaarrekening.

Het voorgenomen verbeterplan en het door de coalitie ingediende en aangenomen amendement zorgt voor extra aandacht ten aanzien van dit Domein.

HEILOO-2000 spreekt vertrouwen uit dat de ingezette koers leidt tot verbeteringen en meer grip op het Sociaal Domein.

Ook het taakveld Jeugdzorg blijft zoals gezegd onzeker. Als Gemeenten heb je niet of nauwelijks invloed op het aantal kinderen dat terecht komt in de Jeugdzorg Plus.

Wij zijn dan ook blij dat onder andere  PvdA en VVD met een bespreeknotitie komen, waarmee de commissie Maatschappelijke Zaken in de gelegenheid wordt gesteld om een gericht debat te voeren over de kosten en de kwaliteit en daarmee de aanbesteding van de Jeugdzorg.

HEILOO-2000 zal hier zeker meedenken om te komen tot constructieve oplossingen. Vele partijen in deze Raad hebben zorgen geuit over de kosten.

Dan voorzitter:

HEILOO-2000 onderschrijft het belang van alle maatschappelijke instellingen, dus ook die van de Sportraad. 

Wij dienen dan ook mede een motie in en roepen daarmee het College op de Resultaten van het onderzoek Visie binnensportaccommodaties/tweede sporthal met spoed aan de Raad voor te leggen.

Motie is aangenomen in de Raad.

De motie van GBH omtrent een tweede Sporthal steunen wij daarom niet, omdat het onderzoek breder is opgepakt en wij eerst de resultaten van dit onderzoek willen zien, alvorens besluiten te nemen.

Dan zien wij dat er geïnvesteerd gaat worden in het Taalhuis. Uitstekend initiatief. Met name laaggeletterdheid is nog steeds een belangrijk punt van aandacht.

Wij ondersteunen de pilot die in het Trefpunt wordt opgestart om de respijthulp meer vorm te geven. De mantelzorgers worden hiermee ontlast.

De input inburgering biedt mogelijkheden. De regie gaat in 2021 volledig over naar Gemeenten. 

Participatie van statushouders en andere doelgroepen zijn goede initiatieven en zijn bevordelijk voor integratie binnen onze gemeenschap.

Dan de inzet op het thema duurzaamheid:

HEILOO-2000 vindt onder andere de samenwerking met Duurzaam Heiloo uitstekend. Het contactpunt heeft als voordeel dat de doelstellingen uit de coalitieovereenkomst tot uiting komen.

De Campagne “Natuurlijk Heiloo” draagt hier ook aan bij.

Wij vinden het positief dat de inwoners worden betrokken bij klimaatadaptie.

Dan nog een paar vragen:

  1. De uitvoering van het grondstoffenplan: De eerste voorlichtingsbijeenkomst is op een ochtend gepland.

HEILOO-2000 ziet hier graag nog een extra avond ingepland, zodat ook de werkenden onder ons een bijeenkomst kunnen bijwonen.

Kan de PH de toezegging doen een avond in te plannen? 

Dan:

Kan de PH een stand van zaken geven over de verdere uitbreiding van de fietsenstallingen?

Tot slot:

HEILOO-2000 is enthousiast over de berichtgeving dat de gemeenten in de regio Alkmaar voortaan constant de vinger aan de pols houden bij het aantal woningen en elk kwartaal drie jaar vooruitkijken. 

Waar is behoefte aan? Wat kan het beste eerst gebouwd worden?

Momenteel worden de huishoudens gemiddeld steeds kleiner en er is veel behoefte aan kleine woningen.

Dit bevestigt het beeld dat HEILOO-2000 met de aangenomen motie kleine woningen heeft willen bereiken.

Dan Voorzitter,

 Het spijt ons zeer dat onze griffier, de heer Vennik, afscheid neemt van Heiloo. Vanavond is zijn laatste Gemeenteraad in Heiloo. Nog maar betrekkelijk kort in functie.

HEILOO-2000 begrijpt de stap, maar wij betreuren het.

Wij zullen zijn betrokkenheid bij de Raad, zijn kennis en kunde node missen. 

Altijd telefonisch bereikbaar, ook in het weekend.

HEILOO-2000 wenst de heer Vennik heel veel succes toe in Broek op Langedijk en alle goeds voor nu en in toekomst.

HEILOO-2000 stemt in met punt 1 tot en met 4 inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen, en stellen daarmee het College in staat het uitgangspunt voor de begroting 2020 te creëren. 7.3 

Vervolgens voorzitter reageert HEILOO-2000 allereerst op de ingediende motie van GBH:

1. Motie: Het instellen van een Auditcommissie BUCH.

Wij zijn tegen deze motie voorzitter.

Het moge zo zijn dat de Raad van Castricum deze motie heeft onderschreven, en misschien een signaal afgeeft, maar er bestaat een klankbordgroep financiën BUCH, en dat is in onze beleving het podium.

Wat HEILOO-2000 bijzonder vindt is dat deze motie niet eerst in deze klankbordgroep BUCH financiën werd besproken en wij hebben hierover contact gehad met Castricum.

Dan vragen wij ons af: hoe verhoudt deze motie zich met de gekozen structuur van de GR BUCH?

Er is nu sprake van een College-regeling. 

Dat betekent;

Een lid of meerdere leden hebben zitting in het bestuur van een Gemeenschappelijke Regeling en zijn verantwoording verschuldigd aan de raad. Zij zijn voor de raad aanspreekbaar voor welk onderwerp dan ook of voor beantwoording van welke vraag dan ook. 

Tevens vragen wij ons af wat het mandaat is.

Feitelijk zet je hiermee een aantal Raadsleden in deze Auditcommissie boven het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en vervolgens ga je als Raadsleden dus je eigen controle controleren. Ingewikkeld en niet doen.

Nog afgezien van het feit of deze motie juridisch inpasbaar is, zoals gezegd HEILOO-2000 is tegen deze motie en de motie is juridisch niet uitvoerbaar.

 Op 25 september komt de BUCH Financiën bijeen en daar staat de motie op de agenda.

——————————————————————————————————-

Dan de moties en amendementen.

Motie CDA, VVD, Heiloo-2000 Toekomstvisie Dorpshart Heiloo / vernieuwing gemeentehuis

 De raad verzoekt het college: 

1.  Het lopende onderzoek naar ‘een meer levendig Heiloo’ uit te 

breiden met dan wel te koppelen aan een visie op de toekomst 

van het gemeentehuis, waarbij invulling wordt gegeven aan het 

‘Wenkend Perspectief’ uit het BUCH-Bedrijfsplan 2015; 

2.  Hierbij uit te gaan van de ambitie om op langere termijn te komen tot een vitaal Dorpshart Heiloo, in samenhang met een visie op 

het toekomstige gemeentehuis. 

3.  De raad uiterlijk het eerste kwartaal 2020 te informeren op welke wijze deze toekomstvisie vorm kan worden gegeven. 

AANGENOMEN 

Voor: Heiloo-2000, VVD, D66, CDA, PvdA, Heiloo Lokaal 

Tegen: GBH 

————————-

Amendement HEILOO-Lokaal ingetrokken.

5.000 euro begroten voor de Jongerenraad.

Dit traject loopt en het amendement komt te vroeg. Wij zien dit amendement als een vooraankondiging en dit komt bij de vaststelling van de begroting in november aan bod. 

—————————

Amendement Subsidieplafonds 2020 GBH om 50.000 euro op te nemen vanuit de algemene reserve.

HEILOO-2000 wacht eerst de septembercirculaire af en wij vinden het niet verstandig om met het bedrag genoemd in de motie nu al voor te sorteren.Wij zijn dan ook tegen deze motie.

De beantwoording van de PH is voldoende.

————————

Motie GBH  Extra Impuls Sport- en Spelvoorzieningen in de wijk. Ingetrokken.

Wij vinden dat Heiloo daar overigens al in voorziet met onder andere prachtige wandel- en fietspaden.

———————

Motie GBH Tweede sporthal in Heiloo VERWORPEN 

Voor: GBH 

Tegen: Heiloo-2000, VVD, D66, CDA, PvdA, Heiloo Lokaal

————————

Motie Subsidiebeleid D’66, namelijk;

“Het subsidiebeleid zodanig aan te passen dat beleidsmatige overwegingen bepalend zijn voor de toekenning van middelen”. 

Op 15 juli vindt er een gesprek plaats met het Trefpunt en wij wachten de uitkomst af.

HEILOO-2000 vraagt de PH in dat gesprek tot structurele oplossingen te komen en dat deze oplossingen zichtbaar worden in de begroting. 

De motie is ingetrokken.

—————————-

Motie loonkostencompensatie maatschappelijke instellingen

De raad roept het college op om 

Uiterlijk september op basis van de gesprekken met de 

maatschappelijke instellingen een notitie aan te bieden aan de raad 

waarin het college op de wijze waarop met de looncompensatie in de toekomst kan worden omgegaan. 

Motie is unaniem aangenomen. 

———————————

Motie PvdA Reactie op brandbrief Sportraad Heiloo INGETROKKEN

——————————— 

Motie PvdA Tussentijdse evaluatie voortgang begroting.

P&C Cyclus geldt hier. De toezeggingen zijn al gedaan.

Motie is ingetrokken onder toezegging van het college dat de interimcontrole voortaan aan de Raad gestuurd wordt, vergezeld van een bestuurlijke reactie.  

————————————

Motie PvdA stichting De Waaier.

PvdA gaat in overleg met HEILOO-2000 en D’66, met Stichting De Waaier, en komt met een voorstel voor de behandeling van de begroting 2020 in november. 

 

Namens de fractie van HEILOO-2000


Gemeenteraad jaarrekening 2018

 

24 juni 2019 Gemeenteraad Jaarrekening 2018.

Inleiding.

Meneer de Voorzitter,

Voor ons ligt de jaarrekening 2018, oftewel het “huishoudboekje”.

Dank aan alle betrokkenen voor de totstandkoming en de heldere uitleg tijdens de Raadsinformatieavond, en dank aan de Voorzitter van de Auditcommissie.

De technische vragen zijn adequaat beantwoord.

Resultaten.

De resultaten over 2018 hebben een positieve en ook een negatieve kant.

Om met het laatste te beginnen; we hebben een tekort van 0.9 miljoen.

Dit is grotendeels veroorzaakt door de afwikkeling jeugdhulp, een afboeking op de Stichting Welzijn Jeugd en Jongeren en een niet onaanzienlijke post dubieuze debiteuren.

Op een totale uitgave begroting van € 56.3 miljoen slechts 1.6%. Zeer gering dus.

Ondanks dit tegenvallende resultaat zien we een toename van de reserves van € 1.2 miljoen en dus een stijging van het weerstandsratio naar 1.35.

Allereerst een opmerking over het Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein is het evident dat de kosten fors toenemen. Vooral de uitgaven voor de Jeugdhulp vallen uit de toon.

Dat er nu een bedrag van 359.000 euro Jeugdhulp over 2017 moet worden afgerekend komt niet geheel onverwachts.

Heiloo is niet de enige Gemeente die kampt met tekorten in het Sociaal Domein. Bijna alle gemeenten geven aan dat de taken terzake Jeugdzorg en de WMO veel meer geld kosten naar rato de ontvangsten van het Rijk.

Er is in onze beleving wel te weinig controle op de uitgaven van de WMO. Er worden teveel aannames gedaan, zo is ook gebleken uit de evaluatie Sociaal Domein.

Positief vindt HELOO-2000 dat het College nog mogelijkheden ziet om onze processen WMO simpeler en minder administratief te maken. Hierdoor worden de processen toegankelijker voor onze inwoners. Tegelijkertijd zal de bedrijfsvoering ook minder inspanning vragen van de werkorganisatie, waardoor er meer tijd overblijft voor ondersteuning van inwoners. 

Zoals blijkt uit de evaluatie Sociaal Domein.

In het verslag van de Accountant lezen wij ook dat er maatregelen zijn genomen om de  tussenrekeningen van het Sociaal Domein te optimaliseren. Dat is vrijwel afgerond, zoals de PH vorig jaar heeft toegezegd.

Dan VZ, onze algemene bevindingen over de jaarrekening:

☑️Los van de wettelijke taken die het College heeft uitgevoerd, zien wij dat in 2018 er ook     projecten afgerond zijn, zoals onder andere de Verkeersstudie Vennewatersweg, Integraal Veiligheidsbeleid.

☑️Ook is het goed te constateren dat de ontwikkeling bedrijventerrein Boekelermeer toeneemt. Uiteindelijk is 2,2 miljoen aan verkoop van percelen bedrijfsterrein gerealiseerd.

☑️Het huishoudelijk afval heeft tot extra uitgaven geleid. Met name door de verwerkingskosten van gft en restafval.

Wij zijn dan ook verheugd dat het Grondstoffenplan is vastgesteld door de Raad, zodat de uitvoeringsmaatregelen starten.

Een paar aandachtspunten:

HEILOO-2000 verneemt dat het Rijk minder geld heeft uitgegeven. In het kader van de systematiek “samen de trap op, samen de trap af” zou dat kunnen betekenen dat wij een deel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, gekoppeld aan de Rijksuitgaven, moeten terugbetalen.

Kan de PH al iets melden over de definitieve cijfers? De effecten zijn meegenomen in de Kadernota, klopt het dat wij moeten terugbetalen over 2019?

HEILOO-2000 vraagt tevens aandacht voor de bevindingen uit hoofdstuk 3 (par. 3.1. en 3.3) zie ook blz. 3 de samenvatting van de aanbevelingen van de accountant, namelijk de,

Verbijzonderde interne controles en de opvolging aanbeveling management letter. 

Wanneer de processen en de interne controle daarop niet op orde zijn, lopen wij het risico dat tekorten mogelijk in een later stadium worden ontdekt.

Dus graag aandacht hiervoor.

En ja, voorzitter, ofschoon we een paar financiële krassen hebben opgelopen, is HEILOO-2000 de mening toegedaan dat wij een verantwoord beleid kunnen voeren en dat wij ‘in control’ zijn.

Vooruitlopend stemt HEILOO-2000 in met punt 1 tot en met 4 van het Raadsvoorstel.

1. De toelichting afwijkingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid, die is opgenomen in de jaarrekening, vast te stellen; 

2. De jaarstukken 2018 met een nadelig jaarrekeningresultaat van € 929.000,- vast te stellen; 3. Dit resultaat in mindering te brengen op de algemene reserve; 

4. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.  

Dankuwel voor uw aandacht.

Fractie van HEILOO-2000

Focusagenda regio Alkmaar

 

Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022

Regionale strategische samenwerkingsagenda.

Samen staan we sterker…

Met deze focusagenda bouwen wij voort op wat er al is.

De Focusagenda verbindt de ambities en behoeften die er op verschillende niveaus spelen en bepaalt welke keuzes we maken en hoe wij ons bewegen in het krachtenveld.

Zo is de Focusagenda een vertrekpunt voor de samenwerkingsagenda met de provincie (conform Omgevingsvisie NH 2050).

De vrijblijvendheid voorbij…

De Regio Alkmaar wil de bestaande samenwerking strategisch versterken. Van een brede ambitie en visie naar een bundeling van krachten om de regio sterker te positioneren. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking, maar ook om focus zodat de schaarse tijd en capaciteit gericht kunnen worden ingezet om resultaten te boeken.

… tijd om tempo te maken!

Een door de hele regio gedragen strategische samenwerkingsagenda inclusief concrete project- en uitvoeringsplannen draagt hieraan bij; een agenda die aanspreekt, herkenbaar is en leidt tot beweging én synergie. 

Samen zetten de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest daarom de schouders onder deze Focusagenda!

Regionale samenwerking is niet meer weg te denken uit het hedendaagse openbaar bestuur. 

Samenwerking, of dat nu lokaal, regionaal, of op Europees niveau is, vergelijken wij met een straat waarin je woont. Het contact met buren is van groot belang. Samen bereik je meer in de straat dan dat men samenwerking op voorhand afwijst en niet of nauwelijks op de hoogte is van de wensen van buren in de straat ter verbetering en veranderingen in de straat.

Thema’s uit de focusagenda.

Samenwerking op het thema bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid betekent een ‘plus’ voor onze regio. Zo draagt een goede bereikbaarheid bij aan het versterken van onze economie en zorgt het ervoor dat we een aantrekkelijke regio zijn voor inwoners en bedrijven om zich te vestigen. Het is daarmee een belangrijk middel c.q. een randvoorwaarde om andere doelen in de regio te realiseren. Hierbij leggen we de focus op toekomstbestendige duurzame groei, passend bij ons Omgevingsbeeld. 

In lijn met het provinciaal beleid zetten we in op belangrijke OV-knooppunten (o.a. Alkmaar en Heerhugowaard), bereikbaarheid van en naar de A9 en korte lijnen naar de MRA. Strategische inzet (lobby) en schakelkracht zijn van belang, maar ook uitvoeringskracht om toekomstbestendige duurzame knooppunten te realiseren. 

Samenwerking op het thema wonen

De Regio Alkmaar is een regio met een fijn woon- en leefklimaat, die goed bereikbaar is, waar het voorzieningenniveau op orde is en de economie floreert. Dit bereiken we door woningen te bouwen, voor inwoners uit de Regio, maar ook om nieuwe aanwas c.q. overloop vanuit Amsterdam/MRA op te vangen. 

Elke gemeente richt zich op en bouwt voor een andere doelgroep (verschillende woonmilieus/kernen).We bundelen onze krachten ten behoeve van een gerichte lobby en strategische versterking. Tegelijkertijd zetten we voor de korte termijn in op flexibele woningbouwprogrammering met realisatiecapaciteit om te voorzien in de woningbehoefte in 2019 en 2020.

Samenwerking op het thema energie-innovatie

Het Klimaatakkoord vraagt alle regio’s om een plan om 

energieneutraal te worden. In de Regionale Energiestrategie (RES) nemen we de maatregelen op die we treffen om bij te dragen aan het reduceren van de uitstoot van CO2. De maatregelen die we nemen, passen binnen onze ambities in het 

Omgevingsbeeld. We maken weloverwogen keuzes als het gaat om het opwekken van alternatieve energie met een mogelijke impact op ons landschap (denk aan windmolens en zonneparken). De Regio Alkmaar wil voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid en alternatieve energie. De regio biedt daarom ruimte aan innovatieve ontwikkelingen, zodat de energietransitie in de regio versneld kan worden. Flexibiliteit en schakelkracht zijn cruciaal om zodoende in de regio tot afspraken én tot uitvoering te komen.

Namens de fractie van HEILOO-2000


 

 

Voortgang actualisatie Nota Dierenwelzijn.

Ph Rob Opdam, namens het college
stand van zaken actualisering Nota Dierenwelzijn

In reactie op de motie van GBH heeft de portefeuillehouder toegezegd het onderwerp betaling van kosten die dierenartsen maken voor behandeling van zwerfdieren en wilde dieren mee te nemen in de actualisering van de Nota Dierenwelzijn. Dit mede omdat tijdens de behandeling van de motie de problematiek onvoldoende duidelijk was en nader onderzoek nodig was.

Stand van zaken:
De problematiek m.b.t. de dierenartskosten speelt niet alleen in Heiloo, maar blijkt in de regio Alkmaar actueel. Daarom hebben de portefeuillehouders dierenwelzijn in een overleg afgesproken om hierin gezamenlijk op te trekken en in overleg met de dierenambulance en de dierenartsen tot een beschrijving van de omvang van de problematiek en tot een oplossingsrichting te komen. Aanvankelijk was een vervolg, standpuntbepalend, overleg gepland voor begin juni. Dit is helaas niet doorgegaan. Begin juli is een nieuw gezamenlijk overleg van de portefeuillehouders voorzien, waarin dit onderwerp weer op de agenda komt. Dan wordt bekeken of een gezamenlijk standpunt kan worden ingenomen. Na het komen tot een (gezamenlijk) standpunt wordt de actualisatie van de Nota Dierenwelzijn relevant.

Onderkomen zwerfdieren
De opvang van honden en katten gebeurt in het Dierentehuis Alkmaar. De Dierenbescherming is eigenaar van dit tehuis en heeft aangegeven dat het gebouw sterk is verouderd en aan vervanging toe is. Hetzelfde is van toepassing voor de dierenopvang in Tuitjenhorn, sinds kort ook in eigendom bij de Dierenbescherming. De Dierenopvang heeft voorgesteld beide dierenopvanglocaties samen te voegen en te komen tot nieuwbouw.
Onderwerp van de portefeuillehouders in juli is daarom naast de dierenartskosten ook het vinden van een geschikte locatie voor nieuwbouw van de dierenopvang en de wijze van financiering hiervan.
Geen consequenties voor dierenopvang.

Wat betekent uitstel van actualisering van de Nota Dierenwelzijn voor de dierenopvang? Voor de opvang van zwerfdieren heeft dit geen consequenties. De gemeente heeft als wettelijke taak de opvang van zwerfdieren. Voor de opvang en verzorging van honden, katten, konijnen, knaagdieren en vogels zijn contracten afgesloten met de dierenambulance, dierentehuis Alkmaar, met de konijnen- en knaagdierenopvang en met de wildopvang in Krommenie. Deze contracten lopen gewoon door en zijn niet afhankelijk van de actualisatie van het dierenwelzijnsbeleid of afspraken met dierenartsen.

Voorgesteld wordt om de uitkomsten van de beide onderwerpen af te wachten en op basis ervan tot een actualisering van de Nota Dierenwelzijn te komen. Dit zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 zijn.

Wij kunnen ons vinden in bovenstaande.

Namens de fractie van HEILOO-2000

Michel Engelsman, lid Commissie Maatschappelijke Zaken

 

Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning

Gemeenteraad 12 juni 2019 vaststellen Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning.

Elk jaar krijgen de raadsfracties een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1.250,= voor elke 

fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een variabel deel van € 150,= per raadszetel. 

Elke fractie legt jaarlijks voor 1 februari verantwoording af door middel van een verslag. De griffier toetst of de verslagen compleet zijn en of er voldaan is aan de eis om het verslag te voorzien van nota’s en afschriften. Daarna bespreekt de commissie Bestuurlijke Zaken de verslagen en adviseert de raad of de bestedingen verantwoord zijn en kunnen worden vastgesteld door de raad. 

In een fractievoorzittersoverleg werd overeengekomen om onduidelijke en discussie oproepende artikelen te schrappen en waar nodig de regels aan te vullen en/of van een nadere toelichting te voorzien. Onnodige discussies vinden wij tijdverspilling.

HEILOO-2000 is voorstander van transparantie en het publiceren (jaarlijks) van de besteding van de gelden op HEILOO.nl, zodat de inwoners op een snelle manier inzage hebben.

Door de transparante publieke verantwoording worden de fracties uitgedaagd zorgvuldig met de verstrekte gemeenschapsgelden om te gaan.

Mocht er verschil van inzicht bestaan over de juistheid van de jaarlijkse bestedingen dan wordt deze voorgelegd aan een toetsend trio. 

HEILOO-2000 heeft ingestemd met de vernieuwde verordening waarbij onderstaand amendement (stukje tekstwijziging) van VVD, HEILOO-2000 en de PvdA werd aangenomen.

AMENDEMENT VVD, HEILOO-2000, PvdA

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

De raad van de gemeente Heiloo in vergadering bijeen op 12-06-2019;

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 12 als volgt te herformuleren:

1. De fracties leggen voor 1 februari van het nieuwe jaar verantwoording af over de uitgaven in het voorgaande jaar. Deze verantwoording is voorzien van onderliggende bonnen, nota’s en facturen en wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Heiloo met inachtneming van de AVG.

2. De verantwoording wordt ingediend in een bij deze verordening opgenomen format-verslag. Dit verslag wordt voor 1 februari ingediend bij de griffier. Indien deze datum niet valt op een werkdag wordt het verslag de eerste werkdag na 31 januari ingediend.

3. Wordt het verslag te laat en/of incompleet ingediend, dan wordt bij wijze van sanctie geen voorschot verleend voor het komende jaar.           

4. Indien er verschil van mening blijft bestaan over de rechtmatigheid van uitgaven dan brengt een geschillencommissie een bindend advies uit aan de raad. Deze geschillencommissie bestaat uit de griffier ( of diens waarnemer), de controller en een lid van de Rekenkamercommissie;

5. De raad stelt de bedragen vast van:

a. de uitgaven van een fractie die in het voorgaande kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

b. de wijziging van de reserve;

c. de resterende reserve;

d. de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten

Toelichting Overwegende dat:

– niet valt uit te sluiten dat een besteding of bestedingen van het fractiebudget voorbijgaand aan de beperkingen van artikel 8 toch plaatsvinden;

– vervolgens binnen de Commissie Bestuurlijke Zaken geen overeenstemming wordt bereikt over het al of niet correct zijn van de uitgave(n);

– moet worden voorkomen dat de discussie over het wel of niet rechtmatig zijn van de uitgave(n) in de raad opnieuw moet worden gevoerd.

Stelt voor:

Een lid aan artikel 12 toe te voegen waarin wordt aangegeven dat bij verschil van mening over de rechtmatigheid van uitgaven een onafhankelijke geschillencommissie daarover een bindende uitspraak doet aan de raad.

Terecht stelde de heer Valkering de vraag waarom de fractievoorzitter van HEILOO-2000 instemt met dit amendement, sterker mede-indiener is en eerder in het fractievoorzittersoverleg artikelen wenste te schrappen.

HEILOO-2000 is een democratische partij.

Als er bij partijen een wens leeft voor een aanvulling, met goede argumentatie, dan zijn wij altijd bereid mee te denken.

Bovendien: Een geschillencommissie heeft dit jaar een goede dienst bewezen, dus in die zin is het amendement een waardevolle  aanvulling, en is dat vastgelegd in de verordening.

Het amendement van de heer Valkering, daar hadden wij wat meer moeite mee.

In het Amendement wordt gesteld dat de fracties grotendeels de vrijheid wordt gelaten waaraan de gelden besteed kunnen worden. Dat is onjuist.

In artikel 8.2 vinden we een opsomming van punten waaraan de gelden wel en niet mag worden besteed.

Ook is het niet zo dat fracties zelf wel bepalen waaraan de fractieondersteuningsgelden mogen worden besteed.

Onder andere aan Giften dit moet De heer Valkering wel aan spreken.

Er is een afgewogen verordening samengesteld op basis van de VNG modelverordening 2018, verder nog ondersteund door een juridisch adviseur. We zullen dus niet meer tornen aan dit document.

Nogmaals:

Mocht er desalniettemin twijfel ontstaan over bepaalde posten binnen de commissie BZ dan zal een geschillencommissie een bindend advies geven.

Wij zijn dus tegen het amendement van De heer Valkering.

Namens de fractie van HEILOO-2000

Rob Levie, Commissielid Bestuurlijke Zaken

Grondstoffenplan Heiloo

Raadsvergadering Grondstoffenplan inbreng Heiloo-2000.

Het voorliggend plan heeft zich bij ongeveer 100 gemeenten al bewezen.

In de commissie Openbare Ruimte van mei 2019 zijn details in het plan uitgebreid besproken. Helaas werd soms de hoofdlijn vergeten.

We kunnen er niet om heen, het restafval MOET naar beneden in kg.

Wij zien het goed scheiden van afval NIET als het plukken van laag fruit maar van een nieuw denken.. 

Afval is grondstof voor een groot deel!

Ons denken moet veranderen! Dat dit weerstand oproept is begrijpelijk en dat er wilde verhalen over het plan de ronde doen snappen we ook.

Daarom MOET er een goede communicatie komen met de inwoners en bij voorkeur een wijkgerichte communicatie waar ook veel ruimte wordt geboden om antwoord te kunnen geven op de velen vragen die nu leven. 

HEILOO-2000 heeft met de VVD onderstaande motie ingediend, 

De motie werd aangenomen, met steun van D’66.

MOTIE

De raad van de gemeente Heiloo in vergadering bijeen op 12 juni 2019.

Constaterende dat;

  • Het Grondstoffenplan Heiloo 2019-2025 aan de Gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

  De inhoud van de grijze afvalcontainers ten behoeve van restafval voor zo’n 20% bestaat uit papier en karton.

  Betere scheiding van het restafval een belangrijke voorwaarde is voor een duurzaam grondstoffenbeleid.

– Het Grondstoffenplan ook inzet op betere scheiding van papier en karton, bijvoorbeeld door verbetering en uitbreiding van lokale milieuparkjes.

– In Heiloo papier en karton voor een belangrijk deel wordt ingezameld door sport- en muziekverenigingen.

– De inkomsten voor deze verenigingen een belangrijke bron van inkomsten zijn.

– Een aantal verenigingen in de commissie Openbare Ruimte van 22 mei jl. aandacht heeft gevraagd voor een te verwachten derving van inkomsten.

– De Uitkijkpost met haar wekelijkse bijdrage aan gemeentelijke informatie een van de primaire en belangrijkste communicatiemiddelen is naar de bewoners van Heiloo.

– De implementatie van dit grondstoffenplan geen nadelige effecten mag hebben op de communicatiebehoefte van de gemeente (als zender), de burger (als ontvanger) en vice versa.

   Conclusie:

– De raad roept het college op in aanvulling op het grondstoffenplan maatregelen te nemen opdat verenigingen in Heiloo papier en karton kunnen blijven inzamelen en via aanvullende maatregelen gecompenseerd kunnen worden voor eventuele derving van inkomsten. Het gaat hierbij niet om financiële compensatie.

– De raad roept tevens het college op om een “uitzonderingspositie” te verzinnen op de verspreiding van de Uitkijkpost om deze op peil te houden om op deze wijze de informatie verstrekking aan de inwoners te kunnen blijven garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie dient terstond te worden uitgevoerd, pas dan heeft de invoering van het plan kans van slagen en vindt men meer draagvlak.

Wij zijn verheugd dat er in ieder geval een paar informatieavonden met de inwoners zijn toegezegd door de portefeuillehouder de heer Opdam.

Voorts heeft Portefeuillehouder Opdam eerder toegezegd dat het niet de bedoeling is dat de verenigingen hoeven te lijden onder dit nieuwe beleid. Wat betreft de ja-ja stickers stelt de heer Opdam dat er goed aandacht aan besteed dient te worden, het is belangrijk dat de Uitkijkpost wordt bezorgd.  Het grondstoffenplan is goed uitgebalanceerd en ook eerder gedeeld met de Raad en de inwoners. De variabele heffing gaat per aanbieding van het afval en niet per gewicht.  Er komt één afvalcoach per gemeente, aldus de heer Opdam in de Commissie Openbare Ruimte.

Volgend jaar wordt een testjaar, en HEILOO-2000 houdt bij de invoering voortdurend de vinger aan de pols.

Dat de PvdA vanavond tegen het plan is, verbaast ons. In de commissie Openbare Ruimte heeft de PvdA aangegeven het eens te zijn met de hoofdlijnen.

Ten aanzien van de insprekers vanavond en dan met name de inwoners die helaas met een stoma te maken hebben, spreek ik uit ervaring. Mijn zusje heeft ook een stoma en ik weet hoeveel afval dat produceert.

HEILOO-2000 is van mening dat hier individueel maatwerk geleverd dient te worden en is blij met de toezegging van de heer Opdam hieromtrent.

Niet alleen maatwerk, maar ook individueel maatwerk.

Namens de fractie van HEILOO-2000

Linda Veerbeek, lid Commissie Openbare Ruimte

De berichtgeving in het Noord-Hollands Dagblad van vandaag is tot onze verbazing niet correct weergegeven. Jammer, dit geeft onrust en dat is nergens voor nodig.