Voor optimaal gebruik van de website raden wij u aan Chrome of Firefox te gebruiken.

Ik snap het

beginselprogramma

HEILOO-2000 voor, door en met u.

Inleiding
HEILOO-2000 is een politieke partij, welke al zo’n 45 jaar meedraait in de gemeentepolitiek van Heiloo. Klein begonnen heeft zij zich door de jaren heen een niet meer weg te denken plaats in de heilooër gemeenschap verworven. Ongeveer 45 jaar geleden werd HEILOO-2000 in het leven geroepen door een aantal mensen, die zeer veel op hadden met het dorp Heiloo, maar geconfronteerd werden met een gemeentelijke politieke besluitvorming welke vooral landelijk partijpolitiek gebonden was.Hoewel van verschillende politieke signatuur hadden deze mensen één gemeenschappelijk uitgangspunt t.w. de politieke besluitvorming in de gemeente dient zich in de eerste plaats te richten op wat goed voor het dorp, de wijk en de inwoner van de gemeente is. Ook de kiezer herkende zich in dit uitgangspunt gegeven het feit dat HEILOO-2000 zich in de loop der jaren ontwikkelde tot een volledig in de gemeentepolitiek geaccepteerde partij. Dat HEILOO-2000 zo kon doorgroeien heeft zij juist te danken aan haar zakelijke en constructieve opstelling.

Werkwijze
Het individu als uitgangspunt nemen is voor de werkwijze van HEILOO-2000 typerend te noemen. Uitgangspunt daarbij is dat je zonder inwoners geen dorp hebt. Het beleid van HEILOO-2000, praktisch uitgewerkt in het programma voor een raadsperiode, is daar op afgestemd.
HEILOO-2000 laat zich bij de discussie binnen de gemeenteraad van Heiloo dan ook leiden door een praktisch en financiëel handelen waarbij de leefbaarheid en het woongenot, in al haar facetten, voor de inwoners van Heiloo bepalend zijn.

Brugfunctie
Vanuit het gegeven dat HEILOO-2000 de belangen van Heiloo en haar inwoners in de politieke besluitvorming voorop stelt is HEILOO-2000 als geen ander in staat de brugfunctie te vervullen tussen de bevolking en het gemeentebestuur. Inwoners die niet bij een politieke partij zijn aangesloten of bij hun politieke partij “niet thuis” krijgen, kunnen altijd bij HEILOO-2000 aankloppen. Iedere dag, zowel door de week als in het weekeinde, kan men er terecht met vragen, problemen en suggesties, welke betrekking hebben op het wonen, werken en leven in Heiloo. HEILOO-2000 wil graag de helpende hand bieden.

HEILOO-2000 reikt u de “ Vijf “
Inhoudelijk streeft HEILOO-2000 naar het realiseren van de volgende vijf doelstellingen:
– Het belang van het dorp Heiloo komt voor HEILOO-2000 op de eerst plaats.

– Het door het gemeentebestuur betrekken van de inwoners van Heiloo bij de voorbereiding van zaken, welke hen direct raken, zodat zij in een vroegtijdig stadium de gelegenheid krijgen hun mening kenbaar te maken.

– Het bevorderen van een goede open communicatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners door het stimuleren van het gebruik van alle daartoe geëigende middelen.

– Het bevorderen van een leefklimaat, waarin het goed wonen en werken is. In het bijzonder valt hier o.a. onder:
conservering en uitbreiding van beplantingen en bebossing alsmede het zoveel mogelijk instandhouden van landschappelijke en natuurwetenschappelijke gebieden;
> het streven naar door de gemeentelijke overheid zo weinig mogelijk gebruik van voor het milieu gevaarlijke stoffen;
het binnen de beschikbare financiële middelen een hoge prioriteit toekennen aan betaalbare woningen,sport, cultuur, recreatie, jeugd- en ouderenbeleid;
> het bevorderen en instandhouden van kleinschalige bedrijfsuitoefeningen binnen de dorpskern;
> het bevorderen van maatregelen t.g.v. de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid;
> het behoud van cultuurhistorische elementen en de medewerking tot onderzoek daarnaar.

– Het bevorderen van een goede samenwerking met de buurgemeenten waar het regionale belangen betreft. Hierbij gaat het met name om te komen tot een goede onderlinge afstemming voor wat betreft de in elkaar overlopende natuurgebieden c.q. bestemmingsplannen. En tevens het inhoud geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor noodzakelijke voorzieningen, waarvoor Heiloo niet alleen kan zorgdragen, maar die in samenwerking met de regio tot stand zijn gekomen of zullen komen.