Algemene Beschouwingen Kadernota en Jaarrekening 2017

 

                                Jaarrekening 2017

Voorzitter, Collega Raadsleden, Collegeleden, belangstellenden op de publieke tribune,

luisteraars van Beat FM en niet te vergeten de vertegenwoordigers van de Pers.

Allereerst dankt HEILOO-2000 al diegene die zich hebben ingespannen voor de totstandkoming van voorliggende stukken. 

De Raadsinformatieavond waar de jaarrekening werd toegelicht heeft HEILOO-2000 als prettig ervaren. Alhoewel het niet voor iedereen duidelijk was dat de kosten van de aansluiting A9 reeds gedekt zijn.

Namelijk voor een substantieel deel via de bestemmingsreserve (ruim euro 6 mln) en overigens via een jaarlijkse afschrijvingslast van Euro 187.000. Dit is overigens terug te vinden in een raadsvoorstel welke is behandeld in de raadsvergadering van 11 December jongstleden.

De korte uiteenzetting van de voorzitter van de Auditcommissie van zojuist kan HEILOO-2000 onderschrijven.

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 1.605.000. De cijfers zijn goed en wij kunnen terugkijken op een gezond 2017, met daarnaast een positief saldo in het sociaal domein.

De verantwoordelijk PH horen wij wel eens zeggen  “appeltje eten, appeltje bewaren.“

Het huishoudboekje is op orde. De jaarrekening biedt een duidelijk, helder en transparant overzicht. 

Het weerstandsratio is iets gedaald van 1.31 naar 1.21, maar voldoende.

Wij concluderen uit de resultaten over 2017 dat er veel is gebeurd zoals onder andere;

  • het programma integratie en participatie vergunninghouders is uitgerold;
  • dat in 2017 nieuwe huurovereenkomsten met de buitensport verenigingen zijn overeengekomen;
  • de implementatiefase van het Actieplan participatie (inclusief beschut werk) is gestart;
  • Uitvoering is gegeven aan het Lokaal Integraal Veiligheidsplan;
  • De gebiedsregisseur verbinding heeft gelegd tussen vele partijen;
  • Voorbereidingen op de Omgevingswet zijn gestart;
  • Zuiderloo is volop in ontwikkeling;

Dat is nog maar een kleine greep uit de vele verrichtte werkzaamheden in 2017.

De ambities die het College had en heeft, met alle uitdagingen kunnen in onze beleving dan ook worden doorgezet.

Het positieve resultaat is weliswaar negatief beïnvloed door de extra gelden die zijn uitgegeven aan de Werkorganisatie BUCH. 

Het gaat hier om onze werkorganisatie, onze gemeenschappelijke regeling, dus noodzakelijk en wenselijk.

Tot slot:

Het coalitie akkoord borduurt voort op het in de afgelopen vier jaar gevoerde beleid en legt een aantal accenten met betrekking tot duurzaamheid, sociaal domein, fietsen door het dorp en bouwen naar behoefte.

De titel van het nieuwe coalitieprogramma is “ Met elkaar “. Wij doen een oproep aan alle partijen in deze gemeenteraad dit in de praktijk te brengen. De inwoners van Heiloo verdienen dit. Daar doen we het tenslotte allemaal voor.

HEILOO-2000 stemt in met de beslissingen 1 tot en met 5 zoals in het Raadsvoorstel verwoord.

Dank voor Uw aandacht.

Fractie HEILOO-2000

Corrie Konijn 

Fractievoorzitter

_____________________________________________

 

                                    Kadernota 2019 

Voorzitter, 

Dit zijn de eerste algemene beschouwingen in deze nieuwe raadsperiode.

Het afgelopen jaar was een jaar met veel ingewikkelde vraagstukken en natuurlijk de verkiezingen.

HEILOO-2000 is verheugd dat vele kiezers uit Heiloo onze partij opnieuw de grootste lokale partij van Heiloo heeft gemaakt, sterker de grootste partij in Heiloo.

De kadernota, ietwat beleidsarm, die voor ons ligt is een financieel technisch document geworden. Wij zien dan ook vol vertrouwen het college programma tegemoet.

Onze ambities zoals verwoord in de coalitieovereenkomst komen in november in de programma- begroting naar voren.

HEILOO-2000 is zeer benieuwd hoe de duurzaamheidsambities uitwerking krijgen.

Het lijkt ons goed om het klimaatakkoord dat landelijk werd gesloten zoveel mogelijk te integreren aan onze duurzaamheidswensen.

Wij wachten de uitwerking verder af maar gaan er wel vanuit dat het College zich ten volle inspant om met Duurzaam Heiloo en Heiloo Energie tot goede afspraken te komen. 

Omdat wij momenteel nog niet weten om welke bedragen dat precies gaat, en deze wel cruciaal zijn, wachten wij de uitkomsten af.

Zoals gezegd: De impact hiervan zien wij in de financiële huishouding van de gemeente in november en de dekking daarvoor.

Deze afspraken zijn ook leidend voor het invullen van overige ambities en de dekking daarvoor.

Het Sociaal Domein laat zich kenmerken door een goed financieel beleid. Zaken lopen in zijn algemeenheid naar behoren. De moeilijkheden binnen onze gemeente blijven binnen de perken. 

Wij zullen de uitvoering in het Sociaal domein kritisch blijven volgen en houden vinger aan de pols voor wat betreft de onderschrijding van budgetten.

HEILOO-2000 staat voor een stabiel gezond domein waarbij extra aandacht uit kan gaan naar kinderen en jeugd. Het is voor ons duidelijk dat het Sociaal Domein op de hoogte is van wat er speelt binnen de bevolking van Heiloo.

Dat neemt niet weg dat er daar nog eens op een innovatieve wijze naar de wensen van de inwoners van Heiloo gekeken kan worden.

HEILOO-2000 weet dat er gekwalificeerde ambtenaren in het Sociaal Domein met hart en ziel bezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Wij zijn ons ervan bewust dat mede door de vorming van de werkorganisatie BUCH er een hoge werkdruk bestaat bij de ambtenaren. Er zijn geen indicaties dat de bewoners van Heiloo te kort gedaan worden. Ieder krijgt waar hij of zij recht op heeft, wij hebben dat zojuist ook gehoord van de portefeuille houder.

Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van de 94 knelpunten en HEILOO -2000 spreekt de

verwachting uit dat de hoge ziekteverzuimcijfers, nog in dit jaar, zullen dalen.

De BUCH medewerkers hebben recht op een prettige werksfeer en goed georganiseerd werk.

Over de huisvesting BUCH en dan hebben wij het over de 4 gemeentehuizen, nog het volgende. Dit is een onderwerp waar mogelijk besparingen kunnen worden gerealiseerd door verhuur aan derden van eventuele leegstaande ruimten. De BUCH organisatie komt eind 2018 met richtlijnen en kaders hiervoor.

Wij vragen het College om erop toe te zien dat deze stukken ook werkelijk eind 2018 beschikbaar zijn

En nu we het toch hebben over Gemeenschappelijke Regelingen vraagt HEILOO-2000 aan de betrokken wethouders die in het algemeen bestuur zitten van een Gemeenschappelijk Regeling zeer alert te zijn op de gang van zaken aldaar. In het bijzonder denken wij dan aan de GGD waar, met name een aantal financiële onderdelen niet op orde zijn. 

Een aanzienlijk bedrag is daarbij verloren gegaan. Jongstleden zaterdag stond over de GGD een artikel in de Alkmaarsche Courant met de kop: GGD helpen met oplossen problemen.

Wij hebben vertrouwen in het College en de uitwerking van voorliggende kadernota.

Onze ambities worden verder uitgewerkt in concrete plannen met daaraan gekoppeld de financiële onderbouwing. Het coalitie akkoord borduurt voort op het in de afgelopen vier jaar gevoerde beleid en legt een aantal accenten met betrekking tot duurzaamheid, sociaal domein, fietsen door het dorp en bouwen naar behoefte.

De beleidsinitiatieven zoals verwoord in het Raadsvoorsel daar kan HEILOO-2000 mee instemmen.

1. In te stemmen met de Kadernota 2019; 

2. In te stemmen met de volgende onttrekkingen uit de bestemmingsreserves: 

    a.  € 210.000,- voor participatietrajecten statushouders uit de bestemmingsreserve 

    ‘participatie en integratie vergunningshouders’; 

    b.  € 150.000,- voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid 2018 uit de 

    bestemmingsreserve ‘duurzaamheidsmaatregelen’; 

3. In te stemmen met de mutaties met betrekking tot de bestemmingsreserves kapitaallasten:

    a.  Een vrijval van € 786.452,- uit ‘gebouw bibliotheek’ en een vrijval van € 50.021,- uit 

    ‘voorziening huisvesting onderwijs’ 

    b.  Een extra storting van € 51.440,- in ‘gebouw muziekschool’  en € 27.826,- in 

    ‘hockeyveld Terriërs’; 

    c.  Geen rente toe te voegen of te onttrekken aan de bestemmingsreserves 

    kapitaallasten; 

4. De begrotingswijziging 1e financiële voortgangsrapportage vast te stellen; 

5. De begrotingswijziging Kadernota 2019 autonoom vast te stellen

________________________________________________

Dank voor Uw aandacht.

Fractie HEILOO-2000

Corrie Konijn

Fractievoorzitter

Recommended Posts