Algemene Beschouwingen Kadernota 2018

KADERNOTA 2018

Inleiding.

Mijnheer de Voorzitter, luisteraars van BeatFM, toehoorders,

HEILOO-2000 heeft met genoegen kennis genomen van de 4e Kaderbrief van deze periode.
Wij merken dat er consequent is doorgewerkt aan de uitwerking van de motie die de coalitiepartijen vorig jaar gezamenlijk hebben ingediend.
De taakstellingen worden onverkort uitgevoerd.

Met een gerust hart kunnen wij daarom bij de verkiezingen in 2018 laten zien wat wij hebben bereikt.

HEILOO-2000 vindt het belangrijk om in het begrotingsjaar 2018 een stukje ruimte te laten aan een nieuw College als het gaat om nieuw beleid zodat een nieuw College uitgaven kunnen doen in een nieuw Collegeprogramma. Dus enige terughoudendheid met nieuw beleid vinden wij op zijn plaats.

Vorig jaar heb ik collega Van Splunteren op deze plek een oproep horen doen aan alle fracties, en ik citeer:

dat het goed is dat wij het niet altijd met elkaar eens zijn,
het goed is een stevig politiek debat te voeren,
maar het is niet goed om meningen en feiten te verwarren en rapporten van deskundigen af te doen als “die kunnen last hebben van vakdeformatie”
en persoonlijke ideeen die niet gestoeld zijn op feiten laten prevaleren is niet passend voor een gemeenteraad die zich serieus neemt”

Helaas heeft HEILOO-2000 het afgelopen jaar moeten constateren dat deze oproep niet altijd ter harte werd genomen.
Wij vinden dat jammer voor het debat.
Vaststaand feit is echter dat veel politici in den lande alleen aan de eerstkomende verkiezingen denken, zo ook in Heiloo.

Het zij zo voorzitter.

Feiten worden nogal eens verdraaid, maar zoals ik kortgeleden een woordvoerder van de politie Amsterdam in een praatprogramma heb horen zeggen:
” Al is de pannenkoek nog zo dun, hij heeft altijd 2 kanten”.

ZORG OP MAAT:

Dan voorzitter vragen wij Uw aandacht voor de volgende punten:

De realiteit in de Zorg in BUCH verband:

Onze fractie wordt soms benaderd met schrijnende voorbeelden in de zorg.

HEILOO-2000 komt hierdoor tot de conclusie dat de zorg nog teveel versnipperd is. Er zit niet altijd verbetering in, ook niet in BUCH verband.
Vorig jaar heeft HEILOO-2000 dit reeds aangegeven bij de bespreking van de 3e Kaderbrief in deze periode.

Uit een praktijkbijvoorbeeld blijkt dat een cliënte uit Bergen met een parkosonistisch beeld en met een indicatie van pakket 4
(het pakket waarmee cliënten feitelijk naar een verpleeginstelling kunnen) het volgende is overkomen:

Bij de aanvraag van een sta-op-fauteuil, welke stand-de-Pé geleverd moest worden, kreeg de mantelzorger van de WMO consulent het volgende te horen:

“Eerst dient er een keukentafelgesprek plaats te vinden, waarbij wij gaan kijken of er in het netwerk voor een oplossing gezocht kan worden”.

De Mantelzorger vroeg of de WMO consulent niet even contact op kon nemen met de verzorgende instantie waaruit klip en klaar pakket 4 zou blijken en de noodzaak van een sta-op-fauteuil, notabene op aandringen van de verzorgenden zelf, zo bevestigd zou kunnen worden.

“Neen, antwoordde de WMO consulent” zo werken wij niet”.

Voorzitter: Hoezo, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, als dit soort praktijkvoorbeelden in de BUCH gemeenten plaatshebben?

HEILOO-2000 is van mening dat professionals moeten kunnen doen wat nodig is vanuit het perspectief van een client.

Bij meervoudige problematiek zoals voornoemd komen er nog steeds teveel verschillende verzorgers over de vloer.
Dit verwart en clienten weten vaak niet “wie nu wie is”. Worden hierdoor argwanend en onzeker. En geestelijke aftakeling versnelt in rap tempo, waarbij opname in een verpleeginstelling in een stroomversnelling komt.

Gelet op voornoemd voorbeeld de volgende vraag aan de PH:

Is de PH met ons van mening dat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning veel meer verbonden zou moeten worden met de Wet Langdurige Zorg?

Is de PH bereid met de BUCH Collega’s te bezien of er een vernieuwende en goedwerkende methode snel kan worden ingevoerd en dan verwijs ik met name naar de Gemeente Zoetermeer.
1 verzorgende inzetten voor alle handelingen.

Daarmee kan gewerkt worden aan het opbouwen van een vertrouwensband en voor zorgverzekeraars is deze vernieuwing interessant. Tegen lagere kosten kan kwalitatief hoogwaardige persoonlijke verzorging worden georganiseerd, zo is daar gebleken.

Ik was verheugd te lezen dat in Bergen een nieuwe organisatie is gestart met de mogelijkheid om 1 persoonlijk verzorger bij clienten in te laten trekken.
Hiermee los je ook het probleem eenzaamheid op wanneer clienten met meervoudige problematiek niet meer zelfstandig de deur uit kunnen.

In de programmabegroting 2018 van november zouden wij graag concrete vernieuwende voorstellen zien.

ONDERSTEUNEN JONGE MANTELZORGERS:

Ook vraagt HEILOO-2000 zich af of het Sociaal Team alertheid toont bij zeer jonge Mantelzorgers.

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit met de zorg voor een gezinslid. De cijfers lopen uiteen van 1 op 4 tot 1 op de 10 kinderen.

Dit is een speciale groep en van de jongeren tot 18 jaar verleent ruim 10% mantelzorg, zo blijkt uit rapportage’s.
Gebleken is, dat als jonge Mantelzorgers niet de ondersteuning krijgen die zij daadwerkelijk nodig hebben, deze groep op latere leeftijd eerder bij de GGZ terecht komt.
Het is van belang deze groep goed in beeld te hebben.

HEILOO-2000 hoort graag van de PH hoeveel jongeren beneden de 18 jaar in BUCH verband een Mantelzorgcompliment hebben ontvangen?

Natuurlijk is het zo dat melding aan het Sociaal Team vaak via een huisarts zou moeten worden gedaan, maar dit gebeurt zelden bij jongeren. Zij praten hier het liefst niet over.

Kan de PH aangeven hoe hiermee wordt omgegaan?

Simpele communicatie of een oproep in de Uitkijkpost zou al een oplossing kunnen zijn.

Voorts vraagt het College in te stemmen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve accommodatievraagstukken van 70.000 euro.

In dit geval gaat het om een ervaren iemand die de werkzaamheden voortzet en diegene heeft al veel bereikt terzake het accommodatievraagstuk, dus daar kunnen wij mee leven en daar stemmen wij mee in.

HEILOO-2000 verzoekt het College wel voorafgaand aan de programmabegroting 2018 de raad te informeren over de relatie tussen taken en uitbreiding van een formatie, of de inzet van tijdelijke inhuur van extra personeel aan te geven, waarom dat niet binnen de huidige formatie kan worden opgevangen, al dan niet in BUCH verband. Er werken tenslotte 700 capabele medewerkers in BUCH verband.

Een gemêleerd gezelschap voert nu werkzaamheden uit in de betrokken 4 gemeenten.
Het is dan wel de bedoeling dat een medewerker uit bijvoorbeeld Bergen die zaken regelt voor Heiloo dat doet op een manier die we in Heiloo gewend zijn. Dat behoeft denk ik geen verdere uitleg.

Couleur Locale kun je vertalen in de volgende begrippen:

Zo doen we dat in Heiloo
Zo gaan we hier met elkaar om
Dit is onze “speelstijl”
Dit is onze mentaliteit en werkwijze

Het is noodzaakzakelijk dat wij de vinger aan de pols houden en de Couleur Locale permanent bewaken. Want Heiloo dient Heiloo te blijven!

Dan Voorzitter,

Onder 2. C. In het Raadsvoorstel vraagt het College in te stemmen met 24.371 euro voor compensatie geluidswal uit de bestemmingsreserve Geluidswal Oost.

HEILOO-2000 heeft de Geluidswal Oost in het verkiezingsprogramma staan en is er nog steeds voorstander van dat als er een goede oplossing komt waar een ieder mee kan leven en als er investeerders zijn, die willen participeren, dat HEILOO-2000 erop aandringt dat het College hier voortvarend mee aan de slag gaat.

Wij komen dan ook met een motie welke zometeen wordt ingeleid door Collega de heer Van Splunteren, ook de motie Holle Kiezen wordt ingeleid door de heer Van Splunteren.
Wij voorkomen hiermee dat iedereen afzonderlijke motie’s indient en besparen hiermee tijd.

Voorts is het de wens van HEILOO-2000 dat het autoluw stationsgebied verder uitgewerkt wordt en dat opname hiervan plaatsvindt in het uitvoeringsprogramma van het geactualiseerde verkeersplan 2017.

Is de PH bereid dit op te nemen in het uitvoeringsprogramma van het geactualiseerde verkeersplan?

Ik meen mij te herinneren dat de PH hier al eerder een melding van heeft gemaakt en dit mee te nemen in de bestuurlijke klankbordgroepsessie die in mei heeft plaatsgevonden.
Graag een reactie.
De voorkeursscenario’s fietsparkeersituaties zoals besproken in de Commissie Openbare Ruimte van 17 mei gelieve ook mee te nemen. HEILOO-2000 kiest voor scenario 6 en voor de korte termijn scenario 7.

Het is goed dat er telefonisch contact is opgenomen met een bewonersdelegatie , de ph en beleidsmedewerker verkeer.
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners worden gehoord.

In dit kader ziet HEILOO-2000 ook reikhalzend uit naar de evaluatie Samenspel.

BIBLIOTHEEK HEILOO 

De bibliotheek Heiloo heeft vanaf 2012 tot 2016 bijna 300.000 euro bezuinigd.
Uit stukken van de Bibliotheek Heiloo is ons duidelijk geworden dat er onverkort en met veel enthousiasme werd doorgewerkt, ondanks deze zware bezuingingsopdracht en het noodgedwongen inleveren van personeel.
Zeker 100 vrijwilligers dragen eraan bij dat de doelstellingen toch werden gehaald.

Het aantal bezoekers over 2016 is toegenomen en bedraagt 114.141 mensen, oftewel ruim 300 bezoekers per dag, bij een openstelling op zondag. Dit laatste voorzitter kost geld en mankracht.
Wij zijn blij om te lezen dat de ondertekening van een regionaal taalakkoord een feit is. Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken. Ook in BUCH verband werd hieraan bijgedragen en is het Taalhuis een feit.

HEILOO-2000 ziet de Bibliotheek als een belangrijke sociale en maatschappelijke instelling waar mensen samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten en dat verbindt, voorzitter. Zeker ook voor de nieuwkomers in Heiloo.

HEILOO-2000 vraagt de PH om de lening, destijds verstrekt aan de Bibliotheek, zijnde 100.000 euro, gedeeltelijk kwijt te schelden dan wel de terugbetaling over een veel langere periode uit te mogen dienen.

Ik weet nu wat het antwoord van de PH zal zijn;, namelijk;

“Heiloo-2000, de Bibliotheek is met de nieuwe maatschappelijke huurtarieven maar liefst 45.000 euro op jaarbasis naar beneden gegaan”

Dat moge zo zijn Voorzitter, echter het aantal jaren van bezuinigingen heeft zijn weerslag gehad op de reserve van de Bibliotheek, tegelijkertijd moet er gereserveerd worden voor onderhoud en tel daarbij op de landelijke uitvoeringsagenda Bibliotheken welke ook vertaald dient te worden in Heiloo en dan komt HEILOO-2000 tot de conclusie dat er goed opnieuw moet worden gekeken naar de subsidies van de Bibliotheek en/of de afbetaling van de lening herzien kan worden.

Graag een voorstel hiertoe bij de begrotingsbehandeling.

Wel vindt HEILOO-2000 het jammer dat een huuraanbod van de GGD om zich te settelen in de bibliotheek werd afgeslagen door de bibliotheek, maar begrijpen wel de redenen die zijn aangedragen, namelijk een te groot aantal m2 ers waardoor de bibliotheek belemmert wordt in activiteiten waarbij een groot aantal mensen moeten worden geherbergd.
HEILOO-2000 spreekt de wens uit dat de bibliotheek voortvarend een medehuurder van het gebouw kan accepteren.

Tot slot.

HEILOO-2000 kan instemmen met besluitpunt 1 tot en met 3 terzake de Kadernota 2018 in het Raadsvoorstel, met inachtneming van deze inbreng en de 3 door Heiloo-2000 mede ingediende moties.

En

HEILOO-2000 kan instemmen met vaststelling van besluitpunt 4 en 5, de begrotingswijziging 1e financiele voortgangsrapportage en de begrotingswijziging Kadernota 2018.

Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de begroting 2018 en wensen het College veel succes.

Op de ingediende moties en amendementen van D66 wachten wij de reactie van het college af, alvorens hier op voorhand over te beslissen. Enkele amendementen van D66 spreken ons zeker aan.

De motie Wet Normering Topinkomens van NCPN begrijpen wij, maar steunen wij niet. Bij nieuwe arbeidscontracten geldt de wet. En voor externe inhuur kan het soms voorkomen dat er extra onkosten bijkomen. Dit is niet anders.

De motie WMO is overbodig en al eerder ingediend door NCPN.

De motie van de PvdA gaat ons te ver omdat;

HEILOO-2000 ervan uitgaat dat het College met getallen komt en hoe deze te financieren.

Het valt ons op dat sommige partijen het steeds over de investering hebben. Omdat over deze investeringen langjarig wordt afgeschreven, zijn de jaarlijkse kapitaallasten veel relevanter, dan het totaal bedrag van de investeringen.

HEILOO-2000 heeft de PH al eens een toezegging horen doen dat het College met een overzicht zullen komen over de bovenwijkse investeringen!

De term in de motie dat “de raad haar controlerende taak niet kan uitvoeren” en ” er onvoldoende zicht is op impact van financiële aspecten” dat gaat HEILOO-2000 veel te ver.

HEILOO-2000 heeft vertrouwen in dit College dat immers heeft bewezen haar zaken (ook financieel) goed voor elkaar te hebben.

Dankuwel voor Uw aandacht.

Corrie Konijn

Fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts