Afslag A9 Inbreng HEILOO-2000

Meneer de Voorzitter,

Allereerst,
de insprekers aangehoord hebbende en de ingezonden brieven die HEILOO-2000 in dit dossier onder ogen heeft gekregen, hechten wij eraan om te beginnen met een korte inleiding omtrent de historie;

In het Coalitieakkoord 2010-2014 gedateerd 8 juni 2010 met als titel “HEILOO in BALANS staat onder het kopje Verkeer punt 3.7.

“De afslag A9 een speerpunt in samenhang van de totale planontwikkeling Zandzoom”

Mede ondertekend door D66, en mede ondertekend door de PvdA.

Vanaf 1997 zijn de eerste besprekingen geweest.
De gemeenteraad van Heiloo heeft in 2001 reeds besloten om te komen tot een aansluiting op de A9, hetgeen in de jaren daarna in meerdere beleidsbesluiten is bevestigd.

Deze besluitvorming is ook mede tot stand gekomen door de bijdrage van de toenmalige wethouder van D66, in haar veelvuldige overleggen destijds met de Provincie. (D66 zat toen in het College).

Uit een bespreeknotitie van 7 februari 2014 met als onderwerp Overeenkomst Nieuwe Strandwal, afgekort O.N.S., heeft dit College de Raad de gelegenheid geboden om in de Commissie Openbare Ruimte van 12 februari 2014 uitgebreid te discussiëren over de totstandkoming van de O.N.S. waarbij de huidige PH de oorspronkelijke 11.5 miljoen, zijnde de bijdrage A9 voor Heiloo, heeft weten terug te brengen naar 8.5 miljoen.

In de Raad daaropvolgend van 3 maart 2014 is de O.N.S. uitgebreid besproken en er is een motie aangenomen.

HEILOO-2000 voelt zich dan ook absoluut niet voor het blok gezet door het College zoals sommige tegenstanders van de afslag doen voorkomen in onder andere ingezonden brieven aan deze Raad.

Ook termen in de trant van “de besluitvorming er snel doorheen drukken, daarvan is geen sprake”.
De Raad is altijd goed geïnformeerd en eindeloze Raadsinformatieavonden en voorlichtingsavonden liggen ten grondslag aan dit besluit.

Het doet ons deugd voorzitter dat D66 verantwoordelijkheid neemt vanavond en in de Commissie Openbare Ruimte van 20 september jongstleden heeft gezegd het genomen besluit “te respecteren”. Dat siert D66, voorzitter.

HEILOO-2000 stemt in met het bestemmingsplan Afslag A9 en wel om de volgende redenen:

0. De nota zienswijzen vinden wij zeer uitgebreid en zorgvuldig gedaan;

1.
Voor het groeiende bedrijventerrein De Boekelermeer en dus meer (vracht)verkeer een optimale bereikbaarheid naar de A9 van essentieel belang is;

2.
Met de zuidelijke aansluiting op de Boekelermeer via de A9 wordt daarin voorzien. Ook voor het bedrijventerrein Oude Werf in Heiloo is de aansluiting van belang. Vrachtverkeer met deze bestemming hoeft straks niet meer door de kern van Heiloo;

3.
De aansluiting A9 zorgt voor een goede bereikbaarheid voor de huidige en toekomstige inwoners van Heiloo, Limmen, Castricum en omstreken, met de voordelen van een snellere route van en naar de Randstad en een betere doorstroming op doorgaande wegen;

4.
De aansluiting op de A9 ontlast de doorgaande wegen in het gebied en is daardoor onmisbaar. Op doorgaande routes door Akersloot en Uitgeest neemt de verkeersdruk af door het alternatief van de nieuwe weg;

5.
Recreanten kunnen goed terecht op een netwerk van wandel- en fietspaden en genieten van landschap, natuur en de vele karakteristieke plekken.
Een goede bereikbaarheid zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is voor mensen om een woning te kopen in de woonwijken Zuiderloo of Zandzoom;

Ook zijn wij van mening dat;

A.
De aansluiting A9 zorgt voor minder verkeersdruk op de lokale wegen in Heiloo. Door de aansluiting worden de verkeersstromen beter verdeeld.
Zo blijft een goede doorstroming gewaarborgd.

B.
Door de betere bereikbaarheid van bedrijventerrein de Boekelermeer en ook Oude Werf, wordt het aantrekkelijker voor bedrijven om zich hier te vestigen. Dat draagt weer bij aan de economische ontwikkeling van de regio. Plaatselijke bedrijven kunnen hiervan meeprofiteren.

Door de goede bereikbaarheid en de ruime keuze aan nieuwbouwwoningen groeit het aantal inwoners. Dat draagt weer bij aan het behoud van de voorzieningen in Heiloo en Heiloo blijft hierdoor een aantrekkelijke woongemeente.

Dan spelen de volgende punten terzake het project een belangrijke rol waardoor wij met een gerust hart kunnen instemmen met het bestemmingsplan:

 

Allereerst:

Er is een risicoreservering ingebouwd binnen het projectbudget;

Vervolgens

In de realisatieovereenkomst is voorzien dat het doortrekken van de Middenweg (Boekelermeer Alkmaar-Heiloo) gerealiseerd gaat worden en met de Oostelijke Parallelweg kan het vrachtverkeer direct vanaf de A9 richting Boekelermeer en vice versa worden geleid. Voor een goede interne verbinding vindt HEILOO-2000 dat van cruciaal belang.

3.
Nu er geen onteigeningsprocedures in het vooruitzicht worden gesteld, staat vaststelling van het bestemmingsplan niets meer in de weg.

4.
Bij verdere vertraging zijn wel extra kosten te verwachten.

In artikel 8.4 van de realisatieovereenkomst is bepaald:

“Dat indien vertraging optreedt ten opzichte van de projectplanning in het verkrijgen van vergunningen en ruimtelijke besluiten komen de kosten hiervan voor rekening van de partij die de de vergunning moet verlenen dan wel het ruimtelijk besluit moeten nemen”

5.
Ook voor HEILOO-2000 is het van cruciaal belang dat de wettelijke regels worden gehanteerd terzake natuurcompensatie, inrichting en onderhoud.
Overleg met Landschap Noord Holland en de zienswijzen zijn besproken.

6.
Het behoud van de Golfbaan heeft voor HEILOO-2000 ook altijd voorop gestaan.

7.
Verder uitstel betekent in de huidige marktontwikkeling dat de aanbestedingsprijzen verder stijgen en dus ook de kosten.

Ook hebben wij ons oor veelvuldig te luister gelegd in het dorp.

HEILOO-2000 constateert dat veel gezinnen met jonge kinderen juist in Heiloo komen wonen vanwege de afslag. De forensen kunnen met de afslag het dorp snel verlaten.

Ook de ondernemers in Heiloo zijn gebaat bij de afslag voor een goede bedrijfsvoering en met de afslag behouden wij de ondernemers voor Heiloo en omstreken.

Natuurlijk kunnen wij ons inleven in de tegenstanders maar deze afslag zal leiden tot een structurele oplossing bij ophoping van verkeer voor nu en in de toekomst.

Een inspreker heb ik horen zeggen in de commissie openbare ruimte op 20 september jongstleden dat “er teveel mensen komen” en ja voorzitter daar moeten wij als bestuurders op inspelen.

HEILOO-2000 vraagt het College wel goede nota te nemen van het volgende terzake de afronding van het Verkeersplan Heiloo.

Wij hebben al langere tijd signalen gehad van bezorgde inwoners over het terugtrekken van het verkeersplan, en onze fractie deelt deze zorgen.
Op 31 oktober aanstaande komt de denktank bijeen.

HEILOO-2000 verzoekt het College dan ook het hernieuwde verkeersplan in een zorgvuldige dialoog tot stand te laten komen met de inwoners en alle andere belanghebbenden.

Hoe mooi zou het zijn als er straks een breed gedragen toekomstbestendig verkeersplan wordt gepresenteerd aan de Raad nog voordat de afslag in gebruik wordt genomen.

Dan voorzitter ga ik meteen maar even in op de amendementen:

AMENDEMENT TURBO-ROTONdE OOSTERZIJ LATEN VERVALLEN
Dit amendement steunen wij niet voorzitter. Ten eerste is het zo dat het totaalproject nu door 4 partijen wordt betaald.
Uit de stukken is ons gebleken dat de huidige Turborotonde noodzakelijk is in relatie tot het aantal vervoersbewegingen.
Als je nu een kruispunt met VRI installatie zou plaatsen en deze voldoet naderhand niet en er moet worden aangepast omdat het verkeer stagneert, komen de kosten van aanpassing naderhand voor de Gemeente Heiloo.
De eventuele kostenbesparing die de indieners met dit amendement denken te gaan realiseren kan in de praktijk bij wijziging volledig in het niet vallen, sterker het project zal dan duurder uitvallen.

Motie vreemd aan de orde Scheiding van fietsers en agrarisch verkeer.
Het College heeft hier goed naar gekeken, dus deze motie is overbodig.

Amendement aansluiting Kanaalweg t-splitsing.
Heiloo-2000 steunt ook dit amendement niet. Verandering in een traject waarvan het budget reeds is vastgesteld, kan alleen maar leiden tot teleurstelling.

Amendement lichthinder E.66
Dit amendement steunt HEILOO-2000. Zo min mogelijk lichthinder is met de moderne technieken mogelijk.

Tot slot het amendement VRI installatie Kennemerstraatweg lichtinval
HEILOO-2000 verzoekt het College om de lichtinval bij het perceel zodanig uit te sluiten dat hiervoor een passende oplossing voor wordt gezocht.

Dankuwel voor Uw aandacht.

Corrie Konijn

Fractievoorzitter

 

 

 

Recommended Posts